Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD TEOR İ : Duchamp kartografi ve manzara resimlerinde uygulanan ve mekânın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD TEOR İ : Duchamp kartografi ve manzara resimlerinde uygulanan ve mekânın."— Sunum transkripti:

1 1 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD TEOR İ : Duchamp kartografi ve manzara resimlerinde uygulanan ve mekânın kavramsal ve görsel de ğ i ş imlerini kıyaslayan teknikleri kullanarak, Parizien anıtların yerine küçük boyutlu objeleri yerle ş tirip ki ş isel, anıtsal ve üç boyutlu bir “ harita ” yaratmı ş tır. Bu makale Duchamp ’ ın Atlantik ötesindeki atölyesinde olu ş turdu ğ u ready-made ’ leri, Paris ş ehir görüntüsünü heykel formuna çevirmek ve tanıdık bir manzara yaratmak için kullandı ğ ını gösterecektir.

2 2 1960 ’ lara kadar ready- made ’ ler ilk olarak tek ba ş larına veya küçük gruplar halinde sergileniyorlardı. Sadece Duchamp ’ ın yakın arkada ş ları ve sanatıyla ilgilenenler, New York ’ taki atölyesinde ready-made ’ leri bir arada görebilmi ş lerdi. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

3 3 Bu bir aradalık objelere öznel düzeyde anlam veren bir zemin olu ş turmaktaydı. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

4 4 İ nsan ürünü kentsel manzara elemanlarını, atölyenin iç mekan manzarasına transfer etmek için ölçekleri kaydırır. Haritalar, araziyi spesifik olarak kodlanmı ş temsiller veya “ görsel diller ” aracılı ğ ıyla i ş ler[render]. Modern Paris ’ in görüntüsü, 2. İ mparatorluk zamanında (1852-1870) III. Napoléon ’ un ve Georges Haussmann ’ ın yönetimi altında geli ş mi ş tir. “ Haussmannizasyon ”, yeni üç hatlı bulvar ve geni ş caddelere yer açmak için tüm periferiyi yıktı. Haussmann ’ ın planları, anıtlar ın sanki bir mücevherin üzerindeki de ğ erli ta ş larmı ş gibi Paris ’ in dokusuna yerle ş tirilmesi için seçildi. Anıt ların önemleri sadece fiziksel co ğ rafi elemanların rakibi olmalarından de ğ il, aynı zamanda kendi önemlerini geride bırakarak ş ehri ş ekillendirme lerindendir. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

5 5 Manzara temsili ile ba ğ lantılara sahip olması, Duchamp ’ ın düzenli aralıklarda yayınladı ğ ı eskiz ve defterleri nde açı ğ a çıkar. (Sanouillet ve Peterson 1973; Bonk 1989; Duchamp 1999) Duchamp, bir Baedeker rehberinde veya bir Sears Roebuck katalo ğ unda Büyük Cam ’ ın izleyici tarafından deneyimlenmesini yönlendirebilecek olan ve çalı ş maya e ş lik eden bu notları seviyordu. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Bekarları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin (Büyük Cam), 1915-1923, Philadelphia Museum of Art

6 6 İ ni ş li yoku ş lu tepelerin arasında gelinin ve bekarlarının mekanik formlarına yer verir; burada arazi onu modern bir manzara haline getiren elektrikli çizgilerle güçlendirilmi ş tir. (Wohl 1977; Schwarz 1997, 819 çizim için) Modern elemanlar Büyük Cam ’ ı, hem içerik hem de form açısından geleneksel manzara resimlerinden ayırmaktadır. Duchamp bu çalı ş manın “ kesinlikle bitirilmemi ş” oldu ğ unu ilan etmeden önce, üstünde pek çok yıl çalı ş mı ş tır. Duchamp ’ ın yayınlanmı ş notları ve ilgili çalı ş maları, Büyük Cam ’ ı a ş k ve seksüel arzu ile oldu ğ u kadar topografya, bilim, teknoloji ve di ğ er konularla da ili ş kilendirmi ş tir. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Cols Alités, (Yatalak Da ğ lar) 1959 (http://www.toutfait.com)

7 7 Denis Cosgrove ’ un kapsamlı bir ş ekilde ele almı ş oldu ğ u gibi “ topografya ”, “ sadece gördü ğ ümüz dünya de ğ ildir ; bu dünyanın in ş ası, kompozisyonudur. Manzara dünyayı görmenin bir yoludur. ” (1998, 13) Manzara resmi eski zamanlardan beri popüler olmu ş tur... konunun öznel ele alını ş ı ve dı ş avurumuna önem veren modern estetik anlayı ş a çok uygundur. (Green 1987, 70; 1990) MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

8 8 19.yy ’ ın sonlarına do ğ ru, manzara modern sanatın merkezi konularından biri olarak ortaya çıkmı ş tı. Duchamp ’ ın en erken resimleri, do ğ du ğ u köydeki kiliselerden birini gösteren bu resimde de oldu ğ u gibi, empresyonist tarzda manzaralardı. Bu resim tamamlandı ğ ı sıralarda, Empresyonist ressam Claude Monet Duchamp ’ ın evine 50 km mesafede olan Giverny ’ de, bahçesinde ya ş ıyordu. Empresyonist resim böylelikle co ğ rafi olarak Normandiya bölgesiyle ili ş kilendirilmi ş ve modern sanatı da içine alabilecek Norman kültürel mirasının algılanmasına katkıda bulunmu ş tur. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Blainville ’ deki Kilise, 1902, Philadelphia Museum of Art: The Louise ve Walter Arensberg Collection.

9 9

10 10 1900 Evrensel Paris Fuarı ’ nı ziyarete gene turistler, ş ehrin temel kültürel yapılarını ara ş tırmak için kendilerine rehber olarak bu tip haritaları kullanmı ş lardı. Bu haritaların da ğ ıtımına sponsor olan ma ğ azalar, ş ehrin kiliselerine, anıtlarına ve müzelerine görsel rakip olarak anıtla ş ırlar. Bu gibi haritalar, ş ehirlerin ku ş bakı ş ı görünü ş ünü sunan haritalar ve resimli haritaların tarihsel gelene ğ i üzerine kurulmu ş tur.(Harvey 1980) Roma ’ nın anıtlarını gösteren bu gibi resimli haritalara hacılar tarafından de ğ er verilmesi gibi, modern Paris ’ in haritaları da turizmi hem seküler hem de kutsal olarak hac yolculu ğ u gibi önerir. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

11 11 Duchamp ’ ın ça ğ da ş larının kulenin modern yapısını ve güzelli ğ ini kutlamasına kar ş ın kule, 1889 ’ da in ş a edildi ğ inde modern malzemenin açıkça kullanılması ve kulenin formunda algılanan çirkinlik nedeniyle pek çok ki ş i tarafından alaya alınmı ş tır. Leon Bloy 1889 ’ da “ mükemmel bir hırdavat parçası ” ( “ une quincaillerie superbe ” ) diyerek kuleyle alay etmi ş ve onu demir bir “ Babil Kulesi ” olarak adlandırmı ş tır. (Burton 2001, 195 ’ te alıntılanmı ş tır). MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Eiffel Kulesi, 1889, Louis-Emile Durandelle

12 12 Duchamp Paris ’ ten ayrılmadan önce, kuleyi ve dönme dolabı hatırlatan nesneleri seçerek ready-made serilerini yapmaya ba ş ladı. Bu ba ğ lamda, 1914 tarihli ve ş arap ş i ş elerinin yeniden kullanılması için onları kurutmaya yarayan bir alet olan Ş i ş e Askılı ğ ı, ilk ready-made ’ leri arasındadır. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Ş i ş e Askılı ğ ı, 1961, 1914 ’ te yapılmı ş olan aslının kaybolu ş undan sonra yapılan kopyası, Philadelphia Museum of Art: The Louise ve Walter Arensberg Collection. Benzer ş ekilde Duchamp ’ ın Ş i ş e Askılı ğ ı eve ait bir nesneyi –bir hırdavat parçası- tuhaf metal formu olan bir heykele dönü ş türmü ş tür.

13 13 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Ş i ş e Askılı ğ ı, 1961 Eiffel Kulesi, 1889, Louis-Emile Durandelle

14 14 Duchamp bir röportöre, “ Benim ready-made ’ lerimin objet trouvé ile bir ilgisi yoktur. Çünkü objet trouvé yani ‘ bulunmu ş nesne ’, adlandırıldı ğ ı üzere tamamıyla ki ş isel be ğ eni tarafından yönlendirilen bir seçime i ş aret eder. Ki ş isel be ğ eni bunun güzel ve biricik oldu ğ una karar verir. Oysa benim ready-made ’ lerimin ço ğ u seri üretimdir. Bir ba ş ka önemli farklılıkları ise ço ğ altılabilir olmalarıdır. Pek çok durumda yeniden üretilmi ş lerdir ve böylece büyük “ S ” ile ifade edilen sanatın biriciklik kültünü savu ş turmu ş lardır. Ben, iyi veya kötü, be ğ eniyi sanatın en büyük dü ş manı olarak görüyorum. Ready-made ’ ler hususunda ise bu sorunsalın tamamıyla farkında olarak ki ş isel be ğ eniden uzak durdum. (Kuh 1962, 91-92 ’ de alıntılanmı ş tır). MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

15 15 Modern Paris ’ in sembolleri olan Eiffel Kulesi ve Dönme Dolap, Evrensel Fuar ’ ın te ş hir alanlarında Champ de Mars ’ ın üstünde yükselir. 74, Suffren caddesinde, Eiffel Kulesi ’ nin yakınında bulunan Dönme dolap ziyaretçilere çe ş itli yüksekliklerden ş ehrin hareketli görüntülerini sunar. 1904 ’ te bir turist rehberi ziyaretçilerin ilgisini çeken Dönme Dolabın popülerli ğ ini bir dizinde sunmu ş tur: Dönme Dolap yazın 13:00 ’ den itibaren gece yarısına kadar ve kı ş ın 13:00 ’ den 18:00 ’ e kadar devamlı olarak açık kaldı. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Yakla ş ık olarak 1900 ’ e ait olan elle renklendirilmi ş bir kartpostal Giri ş ücreti (1 Frank: Pazar günü bunun yarısı) bir fincan kahvenin fiyatıyla veya ortalama bir kafede bir kadeh ş ampanya (gerçi bir biradan daha pahalıdır) fiyatı ile kıyaslanabilirdi. Ön plandaki ‘ KONSER ” kelimesi, yazın dı ş mekanlarda ve kı ş ın iç mekanlarda popüler e ğ lenceler sunan Théatre-Concert de la Grande Roue ’ nun reklamını yapar. (Baedeker 1904,39,40) Kartpostal, ~1900. Yazarın koleksiyonundan

16 16 Eiffel Kulesi ve Ş i ş e Askılı ğ ı arasındaki ba ğ lantı, Duchamp ’ ın atölyesinde bulunan ready-madelerin bir di ğ er parçası olan, Bisiklet Tekerle ğ i ile güçlenmi ş tir. Bir tabureye monte edilmi ş olan tekerlek, sanatçının sanki titrek bir alev izlerken alaca ğ ı keyifle kıyaslanabilecek görsel bir yakla ş ıma sahiptir. Böylelikle Duchamp ’ ın ready-made ’ leri, anıtsal Paris mekânlarının minimal ölçekli izdü ş ümlerini sunar ve nesne tasvirinin modernist tasavvuruna ko ş ut olan bir estetik yakla ş ımla ili ş kilendirilirler. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Bisiklet Tekerlegi, 1964, 1913 ’ te yapılmı ş olan aslının kaybolu ş undan sonra yapılan kopyası, Philadelphia Museum of Art: The Louise ve Walter Arensberg Collection.

17 17 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Bisiklet Tekerlegi, 1964 Dönme Dolap, Yakla ş ık olarak 1900 ’ e ait olan elle renklendirilmi ş bir kartpostal

18 18 Duchamp New York stüdyosu ve ba ş ka bir deyi ş le kendi Paris ’ inde, Paris topografyasının “ tasvir ” ini ve “ harita ” sını etkili bir biçimde kurmu ş tur. Bu ilk ready-made ’ lerden itibaren, nesnelerin anlamları ba ğ lamlarına göre belirlenecektir. Readymade ’ ler sadece Duchamp ’ ın atölyesinin ki ş isel gerçekli ğ inde veya kendisinin meydana getirmi ş oldu ğ u, çalı ş malarının dikkatle kontrol edilmi ş kopyalarında bir arada görülebilir. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD

19 19 New York ’ a, -en yenisi ve en yükse ğ i Woolworth Binası ’ nın Neo-Gotik kulesi olan- gökdelenleriyle tanımlanan ş ehre geldi. “ Bir ready-made olarak Woolworth Binası için [bir] yazı [b]ul ” (Sanouillet ve Peterson 1973, 75; Duchamp 1999,8) ş eklindeki kendisi için karalayıverdi ğ i notu sonradan yayınladı. Pek çok akademisyen Duchamp ’ ın bu yazıyı Woolworth Binası ’ nın kendisine eklenmek üzere aradı ğ ını varsayar. (Adcock 1985). MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Woolworth Binası, Gilbert Cass, 1859-1934, Broadway New York

20 20 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD “ Bir ready-made olarak Woolworth Binası için [bir] yazı [b]ul ”

21 21 Paris Air 1919 ’ da satın alınan de ğ i ş tirilmi ş medikal bir ampuldü ve özellikle 1913 ’ te ilk ready-made ’ lerini olu ş turmaya ba ş layan Duchamp ’ ın fikirlerinin olgunluk a ş amasının simgesi olmu ş tur. Duchamp Paris Air isimli ready-made ’ ini hazırlamak için Parizien bir eczaneden bir ampul serum aldı. Eczacıdan ampulün içindekileri bo ş altarak yeniden kapatmasını istedi. Böylelikle gerçek Paris havasını içeriye kapatmı ş oldu ve Duchamp eve dönerken, patronu olan Walter Arensberg ’ e hediye etmek üzere biraz Paris getirebildi. Bu durum Duchamp ’ ın atölyesinde düzenledi ğ i Parizien manzarasının elemanlarının ready-made ’ lerce tasvir edilmesinin mümkün oldu ğ unu açıkça kanıtlamaktadır. Çalı ş ma, kökeninin farmasotik bir ampul olu ş uyla, Duchamp ’ ın 1914 tarihli Eczane [ Pharmacy ] isimli ikinci ready-made ’ i ile ba ğ lantı kurar. MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Paris Air, 1919, Philadelphia Museum of Art: The Louise ve Walter Arensberg Collection.

22 22 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Eczane

23 23 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Sacré-Coeur Bazilikası Bazilikanın in ş a edildi ğ i alan, polis güçlerinin Paris Komününün (1871) politik karga ş ası esnasında Franko-Prusya sava ş ını izleyen sosyal ve politik ko ş ulları protesto etmek için sokaklara dökülen Paris vatanda ş larını katletti ğ i yerdir. Modern dönemde in ş a edilmi ş bir anıt olarak Sacré-Coeur, modern mühendislik ve yapı teknikleriyle zenginle ş mesine ra ğ men, modern öncesi tutucu mimarisiyle yamacında geli ş en Paris ş ehrine kar ş ı dini ve politik mesajlarını koruyarak, rahatsız edici pozisyonunu bugüne kadar korudu.

24 24 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Sacré-Coeur Bazilikası Normalin üstündeki ölçüleri ve beyaz dı ş cephesi birçok toplulu ğ un hem fikir oldu ğ u ele ş tirilere davetiye çıkardı. Ele ş tirmenler yapıda stillerin yakı ş ıksız pasti ş i nedeniyle bazilikayı kınadı. Bugün bile Parisienler, yapının kubbelerini “ Paris ’ in Gö ğ üsleri ” diyerek küçümserler.

25 25 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Çe ş me, 1917 Sacré-Coeur Bazilikası

26 26 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Porte-Chapeaux, 1917, Ş apka Askılı ğ ı Çe ş me, Sacré-Coeur üzerinden görsel bir cinas yaparken, Ş apka Askılı ğ ı, Paris içinde ba ş ka bir kuzey noktası olan, “ Porte de la Chapelle ” olarak bilinen ş ehir giri ş ine ş akacı dilsel bir atıf yapar. Görsel ve sözel cinaslar Duchamp ’ ın kariyeri boyunca gerçekle ş tirdi ğ i sanatının merkezindeydi (Bauer 1989).

27 27 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Porte-Chapeaux, 1917, Ş apka Askılı ğ ı Sözel cinaslar dilsel kuralların e ş zamanlı dura ğ anlık ve anlamsızlı ğ ının altını çizer: Sözgeli ş i, atın Fransızcası olan cheval ’ ın, ço ğ ulu chevaux ise niçin ş apel anlamına gelen chapelle ’ in ço ğ ulu chapeaux (silindir ş apka) olmasın? Porte de la Chapelle böylelikle Duchamp ’ ın stüdyosunda kuzeydeki Çe ş me ’ nin “ do ğ u ” sunda asılı olan Porte-Chapeaux ’ da somut bir biçim almı ş tır.

28 28 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Porte-Chapeaux, 1917, Ş apka Askılı ğ ı Duchamp: Bana göre kelimeler sadece ileti ş im araçları de ğ illerdir. Bilirsin cinaslar her zaman ince zekanın zayıf formları olarak dü ş ünüle gelmi ş tir; fakat ben cinasları hem gerçek sesleri nedeniyle hem de tamamen farklı kelimelerin kar ş ılıklı ba ğ lantılarına eklenmi ş beklenmeyen anlamları nedeniyle dürtü kayna ğ ı olduklarını dü ş ünürüm. Bana göre mutlulu ğ un sonsuz alanıdır – ve her zaman el altındadır. Bazen dört veya be ş farklı anlam derecesi ortaya çıkar. E ğ er tanıdık bir kelimeyi yabancı bir atmosferde sunarsanız, resimdeki biçimsizle ş tirmeyle kıyaslanabilecek, ş a ş ırtıcı ve yeni bir ş eye ula ş ırsınız. (Kuh 1962, 88-89 ’ da alıntılanmı ş tır) Teorik detaylar için bkz: Derrida Platon ’ un Eczanesi

29 29 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Duchamp ’ ın New York 33 Batı 67. Caddedeki atölyesinin foto ğ rafı.(1917-1918 civarı).

30 30 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Kırık Kol Yerine, 1915-1964 Atölye foto ğ rafında, Çe ş me ’ nin “ batı ” sında 1915 ’ te yapmı ş oldu ğ u Kırık Kol Yerine ismini verdi ğ i ready-made ’ i, kar küre ğ i, asılıdır. Bu çalı ş manın ş iddetli ve akıl karı ş tırıcı ismine ra ğ men, usulca kıvrılan biçimi Parizien köyü Courbevoie ’ nin adına yönelik karma ş ık bir görsel-sözel cinas yaratır. “ Courbevoie ” Fransızca ’ dan İ ngilizce ’ ye “ curved way ”, “ kıvrılan yön ” veya “ curved path ” “ kıvrılan yol ” olarak çevrilir. Yerin adına yapılan görsel cinasta, kar küre ğ i biçim olarak önce düz sonra a ğ ız kısmına do ğ ru usulca kıvrılan bir yolu andırdı ğ ı için, “ Courbevoie ” adını temsil eder. Duchamp kar küreklerini ilk kez 1915 ’ te Birle ş mi ş Devletlere geldi ğ inde görmü ş tü. Çünkü kar küre ğ i bir Amerikan bulu ş u olup Fransa ’ da satılmamaktaydı.

31 31 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Kırık Kol Yerine, 1915-1964 O halde bir Fransız nasıl olur da kar küre ğ i kavramını (usulca kıvrılmı ş fakat keskin olmayan ucuyla )kendi ana diline çevirir? Fransız bölgelerine ve anıtlarına mahiranece atıf yapabilen Amerikan kökenli bu tür nesneler, Duchamp için belirli ilintilere sahip olmu ş lardır. Bir ready-made olarak kar küre ğ inin adı olan Kırık Kol Yerine ( In Advance of The Broken Arm ) anlamın ş iirsel zeminini katar. di ğ er minimize edilmi ş anıtlar ba ğ lamında, New York atölyesinin tavanından asılı sıradan ş apka askılı ğ ı ve kar küre ğ i yeni bir anlam üstlenir. Birle ş mi ş Devletler ’ deki genç Fransız için bunlar hatırlanan memleket manzarasına sükûnetle atıfta bulunur.

32 32 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Marcel Duchamp, Valizdeki Kutu ( Box in a Valise / Boîte-en-Valise ), 1941, Philadelphia Museum of Art Duchamp, tümü detaylarına kadar özenli bir ilgiyle mekanik olarak yeniden üretilmi ş olan resimlerinin, çizimlerinin, heykellerinin ve notlarının minyatürlerini kapsayan, sınırlı sayıdaki kutu serilerinden olu ş an Valizdeki Kutu ( Box in a Valise / Boîte-en-Valise ) ile kendine ait ta ş ınabilir müzesini yapmı ş tı. Kutunun merkezine (üstten alta kadar) üç ready-made ’ in: Paris Havası, Gezginin Katlanan Nesnesi (çalı bir daktilo için katlanır kılıf) ve Çe ş me, heykelsi reprodüksiyonları ili ş tirilmi ş tir. Sa ğ tarafta Mona Lisa ’ nın bıyık ve keçi sakalla “ düzeltilmi ş” ünlü reprodüksiyonu L.H.O.O.Q durmaktadır. Duchamp bu kutuların içine atölyesindeki ready-made ’ leri gösteren foto ğ rafları da dahil etmi ş tir. 1950 ’ lerde heykel olarak tasarladı ğ ı ready-made ’ lerinin üç boyutlu reprodüksiyonlarını yapmaya ba ş layana kadar, Valizdeki Kutu bir kimsenin Duchamp ’ ın tüm ready-made ’ lerini bir arada görebilece ğ i yegane yerdi.

33 33 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD La Bagarre d ’ Austerlitz, 1921, Staatsgalerie Stuttgart. Vendôme Sütunu

34 34 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD Vendôme Sütunu Vendôme Sütunu 1810 ’ da Napolyon ’ un be ş yıl önceki Austerlitz sava ş ındaki zaferini göstermektedir.. I. Napolyon 1805 Austerlitz ’ deki zaferinden sonra sütunu, ma ğ lup etti ğ i rakiplerinden ele geçirdi ğ i 1,250 eritilmi ş toptan döktürtmü ş tür. Paris ’ te bir meydan olan ve 17.yy ’ ın sonlarına ait kent tasarımının damgası olan Place Vendôme ’ un merkezinde durur. Romalı yazar Pliny Do ğ al Tarih ’ te (XXXIV.xii.27) “ sütunların kullanım amacı di ğ er ölümlüler üzerinde [bir heykeli] yüksel[t]mektir ” (Rykwert 1996, 363 ve 515, no.74 ’ de alıntılanmı ş tır). Napolyon bronz rölyeflerle (Roma ’ daki Trajan Sütunundakilere dayanan) dekore edilmi ş sütunun tam tepesine Romalı Sezar gibi giyinmi ş olan kendi heykelini diktirmi ş tir. Fakat sonradan III. Napolyon 19.yy ’ da sütunun tepesine orijinalinin yerine figürün bir kopyasını yerle ş tirtmi ş tir. 1871 ’ de Komün sırasında heykel yerle bir edilmi ş ve Üçüncü Cumhuriyet tarafından Napolyonik figürün bir ba ş ka tekrarıyla restore edilmi ş tir.

35 35 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD La Bagarre d ’ Austerlitz, 1921, Staatsgalerie Stuttgart. Duchamp ’ ın La Bagarre d ’ Austerlitz isimli ready-made ’ i bir mimari eleman olan çerçeveli Fransız penceresini seçerek, tren istasyonuna ve Napolyonik sava ş a aynı anda atıf yapar. Di ğ er taraftan modern anıtın evcille ş tirilmesiyle, kibiri ortadan kaldırılmı ş tır : Napolyonik zafer meyhane kavgasına veya arbedesine indirgenmi ş ve ironik olarak daha az mimari bir eleman heybetli Vendôme Sütununun yerini almı ş tır. Duchamp La Bagarre d ’ Austerlitz ’ de Vendôme Sütunu ’ nun gururlu taleplerini söndürür. Adı belirli co ğ rafi konumlara aynı zamanda atıfta bulunur. O “ Battle of Austere Beds ” “ Ha ş in Yatakların Sava ş ı ” kelime oyununa anıttır.


"1 MARCEL DUCHAMP'IN SANATI VE MODERN PAR İ S ’İ N CO Ğ RAFYASI JAMES HOUSEFIELD TEOR İ : Duchamp kartografi ve manzara resimlerinde uygulanan ve mekânın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları