Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Ozan Doruk YAVUZ  Makbule Hanım A ğ abeyinin çocuklu ğ una dair pek çok ş eyi içtenlikle anlattı. Makbule Hanım a ğ abeyinin çocukluk yıllarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Ozan Doruk YAVUZ  Makbule Hanım A ğ abeyinin çocuklu ğ una dair pek çok ş eyi içtenlikle anlattı. Makbule Hanım a ğ abeyinin çocukluk yıllarında."— Sunum transkripti:

1

2 Hazırlayan: Ozan Doruk YAVUZ

3  Makbule Hanım A ğ abeyinin çocuklu ğ una dair pek çok ş eyi içtenlikle anlattı. Makbule Hanım a ğ abeyinin çocukluk yıllarında oyuncaklardan en çok silahı sevdi ğ ini, daha o yıllarda askerlere hayranlık duydu ğ unu belirtti. Ancak bir gün Atatürk’ün silahla oynaması az kalsın bir felakete sebebiyet verecektir. Atatürk, elindeki eski bir silahı temizlemesi için kız karde ş inden yardım ister. Makbule Hanım bu anı ş öyle anlatır: “Kar ş ısına geçtim. O elindeki lüveri temizlerken, Ne yaptı nasıl etti, bilmiyorum. Birden korkunç bir ses duydum. Annem korku ve heyecan içinde: ‘Eyvah ! Karde ş ini öldürdün Mustafa’ dedi. Ben ise ‘A ğ abeyim öldü’ sandım. Fakat tabancanın dumanı kalkınca baktık ki çok ş ükür ikimiz de sa ğ dık”.

4  A ğ abeyi Mustafa Kemal’in sık sık köy türkülerini söyledi ğ ini sanata ve sanatçılara oldukça hürmet duydu ğ unu söyleyen Makbule Hanım’ın anlattı ğ ına göre Mustafa Kemal çocuklu ğ unda en çok fareden korkarmı ş. Annesi Makbule hanım ise böyle durumlarda Mustafa Kemal’i “Sen asker olacaksın! Asker korkar mı hiç?” diye sakinle ş tirirmi ş.

5  Mustafa, Ş emsi Efendi İ lkokulu’nda kısa zamanda tanındı ve sevildi. Hele sınıf ö ğ retmeni Mustafa diyordu da ba ş ka bir ş ey demiyordu. Ö ğ retmenler odasında devamlı olarak bu ba ş arılı ö ğ rencisini anlatıyor, O’nu övüyordu:  “ Arkada ş lar, az önceki matematik dersinde sınıfa çok zor bir problem sordum. Kimse duymasın, soruyu üçüncü sınıfların ders kitabından almı ş tım. Sınıfta kimsenin problemi çözemeyece ğ inden emindim. Problemi önce yüksek sesle okudum, daha sonra tahtaya yazdım. Ö ğ rencilerin ço ğ u soruyu okumakla me ş guldü. Oysa çalı ş kan ö ğ renciler defterlerine çözüm i ş ine giri ş mi ş lerdi. Problemi do ğ ru çözdü ğ ünü söyleyen altı ö ğ renciden be ş inin buldu ğ u sonuç yanlı ş tı. Sadece Mustafa do ğ ru sonuca ula ş mı ş tı. Siz olsanız böyle bir ö ğ rencinizi alnından öpmez misiniz? Gelecekte Türk Milleti bu çocuktan çok ş ey bekleyecektir. “

6  Atatürk’ün ya ş amında (1881-1938) ilk ola ğ anüstü ba ş arısı, 1893 yılında, çocukluk ça ğ ında, orta ö ğ renimi döneminde matematik dersinde olmu ş ve bunun sonucu olarak dersin ö ğ retmeni O’nun adına “Kemal” ismini eklemi ş tir. Atatürk, Selanik Askeri Rü ş tiyesinde” geçen bu olayla ilgili anısını ş öyle anlatıyor :  ” … Rü ş tiyede en çok matemati ğ e merak sardım. Az zamanda bize bu dersi veren ö ğ retmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. Derslerin üstündeki sorularla u ğ ra ş ıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. Matematik ö ğ retmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Ö ğ retmenimin ismi Mustafa idi, bir gün bana dedi ki :  - ” O ğ lum senin de ismin Mustafa benim de. Bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun. ” O zamandan beri ismim gerçekten Mustafa Kemal oldu.  Ö ğ retmen sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize :  “Aramızda kendine kimler güveniyor kalksınlar, onları müzakereci (çalı ş tırıcı) yapaca ğ ım” dedi.  Önce duraksadım. Aya ğ a öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı tercih ettim. Bunlardan birinin çalı ş tırıcılı ğ ı altına girdim, çalı ş manın ortasında daha fazla dayanamadım. Aya ğ a kalkarak :  - ” Ben bundan daha iyi yaparım ” dedim, bunun üzerine ö ğ retmen beni çalı ş tırıcı yaptı. Eski çalı ş tırıcıyı benim müzakerem altına verdi.

7

8

9

10

11

12

13


"Hazırlayan: Ozan Doruk YAVUZ  Makbule Hanım A ğ abeyinin çocuklu ğ una dair pek çok ş eyi içtenlikle anlattı. Makbule Hanım a ğ abeyinin çocukluk yıllarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları