Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Psikolojiye dair ilk izler ba ş ta Aristo olmaz üzere eski Yunan filozoflarının ya ş amın do ğ asına dair bıraktıkları yazılara dayanır.Bu bilim psiko.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Psikolojiye dair ilk izler ba ş ta Aristo olmaz üzere eski Yunan filozoflarının ya ş amın do ğ asına dair bıraktıkları yazılara dayanır.Bu bilim psiko."— Sunum transkripti:

1

2  Psikolojiye dair ilk izler ba ş ta Aristo olmaz üzere eski Yunan filozoflarının ya ş amın do ğ asına dair bıraktıkları yazılara dayanır.Bu bilim psiko ve logos kelimelerinin birle ş iminden meydana gelmi ş tir.Psiko nefes, zihin, ruh gibi anlamlara gelirken, logosta bilgi anlamındadır.Psikolojinin kelime anlamı ruh bilimidir.Ancak gerçek anlamda organizmanın davranı ş larını inceleyen pozitif bir bilim dalını ifade eder. Psikoloji, di ğ er bilimlere kıyasla kısa bir geçmi ş e sahiptir. İ lk zamanlarda felsefenin alt dalında yer almı ş tır.Bu kısa süre içinde psikoloji de ğ i ş ik biçimlerde tanımlanmı ş tır. İ lk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindedir.

3

4  Psikoloji, 19. yüzyılın sonlarında ba ğ ımsız bir bilim dalı haline gelmi ş tir.Daha sonra felsefenin etkisinden kurtularak pozitif bir bilim dalı olma çabasına girmi ş tir.Bu amaçla ilk psikoloji laboratuarı 1879 yılında Almanya’nın Leipzig Üniversitesinde Wilhelm Wundt tarafından kurulmu ş tur.Böylece psikolojinin konu ve yönteminin ne olması gerekti ğ i ile ilgili tartı ş malar ve çalı ş malar hız kazanmı ş tır.Bu çalı ş malar sonucu psikolojide, farklı yakla ş ımlar ortaya çıkmı ş tır.

5

6

7  Psikolojide yakla ş ımlar, insan davranı ş larını karma ş ık yapısını, farklı biçimlerde ele alarak açıklar.Yakla ş ımların her biri, davranı ş ları farklı açılardan açıklayarak onun iyi anla ş ılmasını sa ğ lamaktadır.  Psikoloji felsefeden ayrılıp ba ğ ımsız bir bilim haline geldikten sonra kısmen de olsa bazı filozofların dü ş ünce biçimlerinin etkisinde kalmı ş tır. Sistem ve ekol halinde geli ş en psikoloji akımları ortaya çıkmı ş tır.

8  Yapısalcı Yakla ş ım: Bu yakla ş ımı Wilhelm Wundt savunmu ş tur.Yapısalcılık insan zihninin yapısıyla u ğ ra ş mı ş tır.Bilincin ö ğ elerden olu ş tu ğ unu söyler.Bilinci ö ğ elerine ayırmak için içe bakı ş yöntemini seçmi ş lerdir. İ çe bakı ş yöntemi; insanın bilgisel ve duygusal iç ko ş ullarının farkında olmasıdır.Psikolojiyi ilk bilim haline getiren ki ş i Wundt oldu ğ u için yapısalcılık ilk ekoldür.  İş levci Yakla ş ım:Bu ekolü savunana ki ş i ise William James ( Vilyım Ceymis ) dir. Yapısalcılık gibi zihnin yapısıyla de ğ il zihnin i ş leyi ş iyle u ğ ra ş mı ş lardır.Bu yakla ş ıma göre zihnin nasıl çalı ş tı ğ ı incelenmelidir.

9  Wilhelm Wundt William James

10  Davranı ş çı Yakla ş ım:Bu yakla ş ımı ise John Watson ( Con Vatsın ) savunmu ş tur.Watson’a göre psikolojinin konusu gözlenebilen davranı ş lardır.Davranı ş ları açıklayabilmenin temel yoluda deney ve gözlemdir.  Psikodinamik Yakla ş ım:Sigmund Freud ( Sigmund Froyd ) tarafından savunulmu ş tur.Freud’a göre insan iki temel dürtüyle dünyaya gelmektedir.Cinsellik ve saldırganlık.Bu dürtüler bilinç dı ş ında saklanmaktadır.Savunma mekanizmalarını ilk bu ekol çıkarmı ş tır.

11  John Watson Sigmund Freud

12  Hümanist Yakla ş ım:Bu ekolü Abraham Maslow ( Abraham Maslov ) savunmu ş tur.Hümanist yakla ş ıma göre her insan kendi dünyasında biricik ve tektir.Her insan fenomendir.Bu nedenle e ğ itim ortamı farklılıklara göre düzenlenmelidir.  Bili ş sel Yakla ş ım:Bu yakla ş ım ise Jean Piaget ( Jan Piyaje ) tarafından savunulmu ş tur.Bili ş sel yakla ş ımlar, davranı ş sal yakla ş ıma tepki olarak do ğ mu ş tur.Zihinsel süreçlere önem verdikleri için her ö ğ renme gözlemlenebilir olmak zorunda de ğ ildir.Bili ş sellicilikte bir ş ey ö ğ renme de pasif de ğ ildir.

13  Abraham Maslow Jean Piaget

14  Biyolojik Yakla ş ım:Bu yakla ş ımı Adolf Meyer savunmu ş tur.Sinir sisteminin duygu, dü ş ünce ve davranı ş ları anlamakta önemi üzerine kurulmu ş tur.Bu yakla ş ıma göre her davranı ş ın temelinde son derece karma ş ık sinirsel olu ş umlar yer alır.Biyolojik yakla ş ım, davranı ş sadece biyolojik nedenlere dayandırılamayaca ğ ından ele ş tirilmi ş tir.

15  Adolf Meyer


" Psikolojiye dair ilk izler ba ş ta Aristo olmaz üzere eski Yunan filozoflarının ya ş amın do ğ asına dair bıraktıkları yazılara dayanır.Bu bilim psiko." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları