Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAMUK PRENSES YEDİ CÜCELER. Bir kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elinden akan kanı silmiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAMUK PRENSES YEDİ CÜCELER. Bir kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elinden akan kanı silmiş."— Sunum transkripti:

1 PAMUK PRENSES YEDİ CÜCELER

2 Bir kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elinden akan kanı silmiş. Keşke demiş kraliçe ” teni şu pamuk kadar beyaz, dudakları kan damlası kadar kırmızı ve saçları şu pencerenin pervazı kadar kara bir kızım olsa.” Bir gün kraliçenin dileği yerine gelmiş. Bebeğine Pamuk Prenses adını vermiş. Ne yazık ki, kısa süre sonra ölmüş. Kral zaman içerisinde yeniden evlenmiş. Karısı dış görünümü güzel bir kadınmış ama bu kadın cadıymış cok iyi kalpli değilmiş. Bütün gün aynanın karşısına geçip, “Ayna ayna dile gel, söyle bana kim daha güzel ” diye sorarmış. Ayna da şöyle cevap verirmiş; “Bundan kuşku duyan var mıdır bilmem, tabi ki en güzel sizsiniz kraliçem.”

3 Günlerden bir gün ayna kraliçenin bu sorusuna farklı bir yanıt vermi ş ; “Bunu nasıl söyleyece ğ im bilemem ama Pamuk Prenses sizden güzel kraliçem.” Bunun üzerine çok sinirlenen kraliçe hemen bir avcı bulmu ş ve ona “Pamuk Prensesi alıp ormana götür ve bana onun yüre ğ ini getir,” diye emretmi ş. Adamca ğ ız Pamuk Prensesi ormana götürmü ş ama öldürmeye kıyamamı ş. Durumu anlayan Pamuk Prenses “beni burada bırak. Bir daha asla geri dönmem merak etme” diyerek avcıya yalvarmı ş. Avcı da merhamete gelmi ş ve onu orada bırakıp bir ceylanın yüre ğ ini kraliçeye götürmü ş.

4 Pamuk Prenses ormanda saatlerce yol almı ş. Tam kayboldu ğ unu dü ş ünürken küçük bir kulübe görmü ş. Kapıyı çaldı ğ ı halde kimse açmayınca da içeri girmi ş. Ne ilginç bir evmi ş bu böyle. Masada yedi küçük tabak ve yedi küçük bardak duruyormu ş. Zavallı Pamuk Prenses çok aç oldu ğ u için hemen bir ş eyler yemi ş. Sonra da üst kata çıkmı ş. Bir kaç saat sonra Pamuk Prenses öfkeli seslerle uyandırılmı ş. “Bizim evimizde ne arıyorsun sen?” Pamuk Prenses i ş çi giysileriyle evin içinde dola ş ıp duran yedi küçük adama bakmı ş. Ba ş ına gelenleri onlara anlatmı ş. “Gördü ğ ünüz gibi,” demi ş “gidebilece ğ im hiçbir yer yok “Hayır var” diye ba ğ ırmı ş yedi cüceler hep bir a ğ ızdan. “Burada kalabilirsin! Ama biz yokken kapıyı hiç bir yabancıya açmamalısın.”

5 Böylece Pamuk Prenses cücelerin evinde ya ş amaya ba ş lamı ş. Eskisinden çok farklı bir hayatı varmı ş artık. Uzun günler boyunca konu ş acak birini özlüyormu ş. Bir sabah ya ş lı bir kadın kapıyı çalmı ş. Elindeki sepette bir sürü ilginç ş ey varmı ş. Pamuk Prenses açık pencereden uzanarak kadınla konu ş maktan kendini alamamı ş. Pamuk Prenses o ya ş lı kadının aslında kılık de ğ i ş tirmi ş olan kraliçe oldu ğ unu anlamamı ş. Me ğ er kraliçe aylarca aynaya bakmadıktan sonra bir gün bakmayı denemi ş de ayna ona, “bunu nasıl söyleyece ğ imi bilemem, ama Pamuk Prenses sizden güzel kraliçem,” deyivermi ş. Kraliçe bunun üzerine öfkeyle yollara dü ş üp Pamuk Prenses’in gizlendi ğ i yeri bulmu ş.

6 “Kapıyı yabancılara açmaman akıllıca,” demi ş kraliçe. “Ama lütfen ş u elmayı bir iyi niyet belirtisi olarak kabul et.” Böyle bir ş eyi reddetmek ayıp olaca ğ ı için Pamuk Prenses elmayı almı ş ve kadın gidince kocaman bir ısırık almı ş. Cüceler i ş ten eve döndüklerinde Pamuk Prenses’i yerde cansız yatar bulmu ş lar. Elma hala elinde duruyormu ş. Cüceler a ğ layarak, “Bu kraliçenin i ş i!” demi ş ler. Büyük bir kederle Pamuk Prenses’in cansız bedenini ta ş ıyıp camdan bir tabuta koymu ş lar.

7 Bir sabah oralardan geçmekte olan bir prens tabutu ve içindeki güzel kızı görmü ş. Görür görmez de a ş ık olmu ş. “Onu saraya götürmeliyim” demi ş. “Bir prensese böylesi yakı ş ır.” Cüceler kar ş ı çıkmamı ş lar. Prense tabutu ta ş ımasında yardım etmi ş ler. Ama tam bu sırada Pamuk Prensesin bo ğ azındaki elma parçası çıkmı ş. Pamuk Prenses yattı ğ ı yerden do ğ rulup gülümsemi ş. Pamuk Prenses ve prens çok mutlu bir hayat sürmü ş ler. Kötü kalpli kraliçe ise öfkesinden çok kısa bir süre sonra ölmü ş.


"PAMUK PRENSES YEDİ CÜCELER. Bir kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elinden akan kanı silmiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları