Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVLİYA ÇELEBİ HAZIRLAYAN : EBRU ÖZÇİFTÇİ NO: 1257 SINIF: 6-B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVLİYA ÇELEBİ HAZIRLAYAN : EBRU ÖZÇİFTÇİ NO: 1257 SINIF: 6-B."— Sunum transkripti:

1 EVLİYA ÇELEBİ HAZIRLAYAN : EBRU ÖZÇİFTÇİ NO: 1257 SINIF: 6-B

2 HAYATI Evliya Çelebi

3 25 Mart 1611'de İ stanbul'un Unkapanı semtinde do ğ du. Babası Dervi ş Mehmed Zilli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki padi ş ahların kuyumcuba ş ılı ğ ında bulunmu ş ve seferlere katılmı ş tır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İ stanbul'a yerle ş mi ş tir. Evliya Çelebi

4 Evliya Çelebi, çok iyi bir ö ğ renim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Ş eyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti. Okul ö ğ reniminin dı ş ında özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden e ğ itimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Evliya Çelebi

5 Evliya Çelebi, ö ğ renimini bitirdikten sonra sarayda görev aldı. Yaptı ğ ı i ş lerle padi ş ah ve devlet ileri gelenlerinin be ğ enisini kazandı. Bu yüzden çok yüksek görevlere getirilmesi dü ş ünülüyordu. Evliya Çelebi'nin dü ş ünceleri ise çok farklıydı. Daha küçük ya ş larından itibaren içinde müthi ş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. Kendisinin anlattı ğ ına göre bir rüya üzerine me ş hur gezilerine ba ş ladı. Evliya Çelebi

6 İ lk gezisini, İ stanbul ve çevresine yaptı. Daha sonra İ stanbul dı ş ına çıktı. Artık, gezileri birbirini izliyordu. Tam elli yıl boyunca durmadan gezdi. Gezdi ğ i yerler arasında o zamanki Osmanlı İ mparatorlu ğ u sınırları içerisinde yer alan ülkelerin ço ğ u vardı. Evliya Çelebi, bu gezileri sırasında çok ilginç yerler gördü. Yeni insanlarla tanı ş tı. Birçok olayla kar ş ıla ş tı. Sava ş lara katıldı. Evliya Çelebi

7 Gezmek için gitti ğ i son yer Mısır oldu. 1682 yılından sonra vefat etti. Evliya Çelebi'nin bugün bile önemini ta ş ıyan Seyahatnamesi i ş te bu gezilerin ürünüdür. UNESCO, 400. do ğ um yılına rastlayan 2011 yılını "Evliya Çelebi'yi anma yılı" ilan etti. Evliya Çelebi

8 ESERLERI SEYAHATNAME: Evliya Çelebi

9 Gezileri 50 yıl sürdü. Gezilerinde kar ş ıla ş tı ğ ı toplumların ya ş ama düzenini ve özelliklerini yansıtan gözlemler yaptı. Kültürleri, günlük ya ş ayı ş ları inceledi ve ünlü Seyahatname’sinde yazdı. Seyahatname’nin üslubu, Divan edebiyatı düz yazılarının tersine son derece sadedir. Dili kolayca anla ş ılır. Konu ş ma diline yakın, akıcı bir üslup kullandı. Anlatımlarında kimi zaman mizah unsurlarına da yer verdi. Gözlemlerine, kendi dü ş ünce ve çıkarmalarını da ekledi. Anlatımını belli bir zaman dilimiyle sınırlamadı. Seyahatname’de geçmi ş le gelecek, ş imdiki zamanla geçmi ş iç içedir. Evliya Çelebi

10 Yapısı gere ğ i Seyahatname bir kültürel derleme niteli ğ indedir. İ çinde, gidilen yerlerde dinlenen halk öyküleri, türküler, halk ş iirleri, söylenceler, masallar, maniler, halk oyunları unsurları, giyim-ku ş amla ilgili özellikler, dü ğ ün-cenaze törenleri, yerel oyunlar, inançlar, kom ş uluk ba ğ lantıları, toplumsal davranı ş lar, sanat ve zanaat özellikleri de vardır. Evliya Çelebi

11 Ayrıca gezilen bölgelerdeki evler, cami, mescid, çe ş me, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra, köprü gibi çevresel yapıları da inceler. Seyahatnamesi, yalnızca 17'nci Yüzyıl Osmanlı dünyası için de ğ il, Kafkasya, Arap ülkeleri, Balkanlar ve Orta Avrupa bakımından da önemli bir tarihsel co ğ rafya-kültür haritası niteli ğ indedir. Evliya Çelebi

12

13

14

15 TESEKKÜRLER


"EVLİYA ÇELEBİ HAZIRLAYAN : EBRU ÖZÇİFTÇİ NO: 1257 SINIF: 6-B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları