Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bruksel Belcika'nın baskentidir. Avrupa Birligi'nin 3 ana kurumu olan AB komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bruksel Belcika'nın baskentidir. Avrupa Birligi'nin 3 ana kurumu olan AB komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi."— Sunum transkripti:

1

2 Bruksel Belcika'nın baskentidir. Avrupa Birligi'nin 3 ana kurumu olan AB komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi organlarının büyük ço ğ unlu ğ u Brüksel'de yerle ş iktir. Sonuncusu Avrupa Parlamentosu ise Strazburg ile dönü ş ümlü olarak Brüksel'de çalı ş malarını yürütmektedir

3  Bunlara ba ğ lı ve bunlarla ilgili irili ufaklı yüzlerce kurulu ş da dikkate alındı ğ ında Brüksel, bu sebeplerden AB veya Avrupa ba ş kenti olarak gösterilir. Ayrıca NATO Merkez Karargahı da Brüksel'dedir

4  NUFUS  Brüksel büyük ş ehrine ba ğ lı 19 belediyenin toplam nüfusu 1.050.000'dir ayrica yabancı kökenlilerin toplam nüfusun %28.5'ini olu ş turdu ğ u hesaplanmaktadır. Nüfusun ço ğ unlu ğ unun ana dili Fransizcadir'dır (%80). Brüksel kökenli veya Brüksel'e Flaman bölgesinden gelmi ş ve Felemenkce konu ş an bir azınlık da bulunmaktadır (20%). Brüksel'de iki resmi dil Fransizca ve Felemenkce 'dir ve hukuken e ş it ve her alanda zorunludur

5

6 SIMGELERAtomium 1958 yılında Expo 58 fuarı için yapılmı ş anıt bina. 102-metre yüksekli ğ inde, dokuz çelik kürenin birle ş tirilmesi ile olu ş uyor. Demirin kristal kafes yapısının 165 milyon kez büyütülmesinden esinlenmi ş tir. 6 ay boyunca durması beklenirken günümüzde modern Brüksel mimarisinin sembolü haline gelmi ş tir.

7  Manneken-pıss  1619 yılında yapılmı ş olan " İş eyen Çocuk" heykeli, bugüne kadar yapılı ş nedeni ile ilgili olarak sayısız efsanelere konu olmu ş tur.

8  Belçika'nın simgesi olarak  gösterilen bu heykelin  ziyaretçiler tarafından ilgi  görmesinin bir nedeni ise,  heykelin belli zamanlarda  de ğ i ş tirilen kıyafetleridir.  Efsaneye göre soylulardan  birinin çocu ğ u ortadan  kaybolur ve kaybolduktan sonra çocu ğ u i ş erken gördü ğ ünü söyleyen ki ş iler çıkmı ş.Çocu ğ un görüldü ğ ü söylenen yere ailesi bir heykel yaptırmı ş.

9

10  Dünyanın ilginç müzelerinden biri Belçika’da. Daha do ğ rusu, ilginç müzeleri burada. Özellikle de Brüksel’de Çizgi Roman Müzesi, Müzik Enstrümanları Müzesi, Rene Magritte Müzesi ve Tenten Buti ğ i’ni de bunlara katabiliriz. Ayrıca Louvain-la-Neuve’deki Herge Museum, yani di ğ er bir adıyla Tenten Müzesi de Belçika’nın gözbebeklerinden biri. Belçika’da eski ya da yeni bütün müzeler ilginç bir mimari yapıya sahip: Müzik Enstrümanları ve Çizgi Roman Müzesi ünlü Belçikalı mimar Victor Horta’nın imzasını ta ş ıyor. Art Nouveau tarzında; tümüyle demir ve cam kullanılarak yapılmı ş bu iki yapı ba ş lı ba ş ına birer sanat eseri. Tenten ve yaratıcısı Herge’nin müzesi de modern müzecilik anlayı ş ının farklı bir görüntüsüne sahip.

11 muzesi Müzik Enstrümanları

12 Bilim tartih muzesi

13  Cizgi roman muzesi

14  Son olarkta kentin en büyük de ğ erlerinden biri olan çizgi roman kültürü var. Dünya çizgi roman tarihine damga vurmu ş kentlerden biri Brüksel. Tenten, Red kit ….vb

15

16

17  ASHRAF NUSSRAT MUSTAFA MUSTAFA 11-69


"Bruksel Belcika'nın baskentidir. Avrupa Birligi'nin 3 ana kurumu olan AB komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları