Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay ş ekilde yorumlarını, ba ğ lantılarını yazılarını, resimlerini,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay ş ekilde yorumlarını, ba ğ lantılarını yazılarını, resimlerini,"— Sunum transkripti:

1

2  Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay ş ekilde yorumlarını, ba ğ lantılarını yazılarını, resimlerini, ve videolarını payla ş malarını sa ğ layan web siteleridir (Martindale & Wiley, 2005).  Blog dü ş üncelerinizi hızlıca gönderebilece ğ iniz, insanlarla etkile ş ime geçebilece ğ iniz kullanımı kolay web sitenizdir. Üstelik ço ğ u ücretsizdir.  Blog “Web Log” deyiminden türetilmi ş tir. Türkçe kar ş lı ğ ı olarak “web günlü ğ ü”, “günce” gibi kelimeler kullanılabilir. "Blog" kelimesi fiil olarak bir blogu sürdürmek veya bloga içerik eklemek olarak da kullanılabilir.

3  Veri giri ş lerinin dergi stilinde yapıldı ğ ı ve ters kronolojik sıra ile görüntülendi ğ i kullanıcı- kaynaklı (user-generated) bir tür web sitesidir.  Bloglara eri ş en ki ş iler, okuyucular ve yazarlar diye ayrıldı ğ ında, okuyuculara göre bloglar “web sayfalarından farksızdır” ; yazarlara göre bloglar, “HTML bilgisi olmadan, dosya transferi i ş lemlerine ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan web sayfası olu ş turmayı ve düzenlemeyi sa ğ layan yazarlık sistemidir.”

4  Ücretsiz servisler  Kolay tasarım  Bilgi yönetimi ve ar ş ivleme  Hem grup hem ki ş isel amaçlar için kullanılabilir  Yazma anına e ş zamanlı olarak yayınlama  Ters kronolojik sıra – en son yazılan en ba ş ta  Di ğ er web sayfalarındaki belge ve haberlere ba ğ lantılar

5  Zengin ortam sa ğ lar (resim, video, ses, yazı, sunum, link)  Birden fazla ki ş i geli ş tirebilir.  Güncellemelerden haberdar olabiliriz. (RSS)  Ki ş isel saklama ve yayınlama alanı  Yorum ve etkile ş im var.

6  www.blogger.com  tr.wordpress.com  blogcu.com

7 İ çeri ğ in olu ş turulma ş ekline göre; • Filtreleme özellikli bloglar • Dergi tipi bloglar

8 Kullanım amacına göre; • Ki ş isel bloglar • Topluluk blogları • Basın yayın blogları • Proje yönetimi blogları • Kütüphane blogları • Kurumsal bloglar • E ğ itim blogları

9 İ çerdi ğ i medya türüne göre; • Metin blogları • Foto ğ raf blogları • Ses blogları • Video blogları

10  Olu ş turma, kullanma ve güncelleme kolaylı ğ ı  Profesyonel görünüm  Yenilikçi teknoloji  Çok sayıda servis alternatifleri  Sınırlı teknik bilgi •Ş ablon düzenleme • Sunucu aksaklık süresi • Çok sayıda servis alternatifleri

11  Birçok web yayınlama problemlerine bir çözüm.  Html, java.. vb web yazarlık dilleri bilmeyi gerektirmemesi.  Herhangi bir zamanda herhangi bir yerde yayınlama imkanı – sadece bir internet ba ğ lantısıyla-  İ htiyaçlarınıza göre geni ş bir okuyucu kitlesine veya belirledi ğ iniz özel bir kitleye ula ş arak onlarla i ş birli ğ ine veya etkile ş ime geçebilirsiniz.  Bloglama için ücretsiz araçlar mevcuttur.  Bir web sayfası veya tartı ş ma forumundan farklıdır.

12  E ğ itimde blogları • Çevrimiçi dosyalama platformu • İş birlikçi ö ğ renme alanları • Çevrimiçi tartı ş ma • Profesyonel geli ş im • Okul web sitesi • Kütüphane portalı • Bilgi-ileti ş im


" Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir konu hakkında hızlı ve kolay ş ekilde yorumlarını, ba ğ lantılarını yazılarını, resimlerini," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları