Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Persler, Zerdü ş t dinini benimsemi ş lerdir.Bu dinde iyili ğ i "Ahuramazda", karanlık ve kötülü ğ ü de "Ahriman (Angramanyu)" temsil etmi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Persler, Zerdü ş t dinini benimsemi ş lerdir.Bu dinde iyili ğ i "Ahuramazda", karanlık ve kötülü ğ ü de "Ahriman (Angramanyu)" temsil etmi."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7  Persler, Zerdü ş t dinini benimsemi ş lerdir.Bu dinde iyili ğ i "Ahuramazda", karanlık ve kötülü ğ ü de "Ahriman (Angramanyu)" temsil etmi ş tir.Zerdü ş tlü ğ ün özünü iyilikle kötülü ğ ün mücadelesi olu ş turmu ş tur.  Çok tanrılı Zerdü ş t dininin tapınaklarına "ate ş gede" adı verilmi ş tir.

8   Persler çivi yazısı kullanmı ş lardır. Yazıyı daha çok resmi kraliyet yazı ş maları için kullanmı ş lar ve bu yazı ş maların ço ğ unu da Arami dilinde yazmı ş lardır. Resmi belgeler dı ş ında günümüze ula ş an yazılı edebi eserleri yoktur Bilim   Pers Imparatorlu ğ unda bilim Mezopotamya kadar geli ş memi ş tir. Takvimleri Babil etkisiyle geli ş tirilmi ş ti. Dareikos denilen bir para birimi kullanmı ş lardır. Herodot'un anlattı ğ ına göre, Persler vergi geliri olarak di ğ er halklardan aldıkları paraları eritip tekrar para olarak basıyorlardı.Ve paraları Dareikos adındaydı.

9

10  Pers ordusu, İ ran halkından toplanan daimî- Persepolis Sarayı düzenli piyade ve süvari kuvvetlerinden olu ş uyordu. Bunlar mızrak, ok, yay, kama ve kalkanla donatılmı ş lardı. Sava ş larda demir pullardan yapılmı ş zırh giyerlerdi. Stratejik öneme sahip yerlerdeki kalelerde sürekli birlikler bulundurdu. Haberle ş me,Ula ş ım ve Sanat  Persler döneminde haberle ş me, ula ş ım ve düzenli bir posta örgütü vardı. Ülke ula ş ımına verilen önem sonucu ticaret geli ş mi ş, Kral Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmu ş tur Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır. Persler, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarının etkisinde kalarak bir "Pers üslubu" yaratmı ş lardır. Mimarinin yanı sıra kabartmacılı ğ a da önem vermi ş lerdir Büyük kayaları oyarak mezarlar yapmı ş ve bunları kabartmalarla süslemi ş lerdir.

11 Pers mimarisinin en güzel örne ğ i, kalıntıları günümüze kadar ula ş an ve Susa'da yer alan 100 sütunlu Kraliyet Sarayı'dır. 1. Darius yazıtında, bu sarayın Mısırlı, Iyonyalı, Babilli, Lidyalı vb. tutsaklar tarafından yapıldı ğ ını anlatır. Persler hakimiyeti altındaki halklardan ilham alsalar da,sanatları kendilerine özgüdür.

12 Persepolis, Pers İ mparatorlu ğ u’nun kraliyet merkezlerindendi. M.Ö. 6. yüzyılda, Pers Krallarından Birinci Dârâ (M.Ö. 522-486) tarafından kuruldu. Büyük İ skender, 331 târihinde Persepolis’i zaptederek, yakıp yıktırdı. Persepolis o zamandan beri harabe halindedir.Ayrıca İ ran tarihi boyunca günümüze kadar pek fazla bir eser bırakamama sebeplerinden bir tanesi de bulundukları co ğ rafya yüzünden yapılan kumdan binalar ve eserlerdir.Kumdan oldukları için kısa süre içinde birçok eser ve yapıt yok olmutur.

13 Persepolis'in yakınındaki kayalık da ğ ın yamaçlarında birbirinden 8–10 km uzaklıkta, kayalar oyularak yapılan ve saray görünümlü iki kaya mezar vardır. Frigya kral mezarlarına benzeyen bu mezarlar "Taht-ı Cem ş id" ve "Nak ş -ı Rüstem" olarak anılırlar. Bunlardan biri Darıus’un mezarıdır. MÖ 331’de Büyük İ skender Persleri yenerek ş ehri yaktı. Bundan sonra ş ehir toprak yı ğ ınları altında kendi haline terkedildi. 1930'larda ba ş layan arkeolojik çalı ş malarla ş ehir yeniden ortaya çıkarılmı ş tır.


" Persler, Zerdü ş t dinini benimsemi ş lerdir.Bu dinde iyili ğ i "Ahuramazda", karanlık ve kötülü ğ ü de "Ahriman (Angramanyu)" temsil etmi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları