Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T İ YATRO ->Tiyatro Nedir? ->Tiyatronun Geçmişi Neslinur YILDIZ HZ-D 227.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T İ YATRO ->Tiyatro Nedir? ->Tiyatronun Geçmişi Neslinur YILDIZ HZ-D 227."— Sunum transkripti:

1 T İ YATRO ->Tiyatro Nedir? ->Tiyatronun Geçmişi Neslinur YILDIZ HZ-D 227

2 T İ YATRO NED İ R? Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmı ş edebi türdür. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları olu ş halinde gösterir. Bu yönüyle konu ş ma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyi ş le tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.Üçe ayrılır:

3 T İ YATRO NED İ R? - İ zleyicilerin oturarak oyunu izledi ğ i oditoryum; - İ zleyicilerin oturarak oyunu izledi ğ i oditoryum; - Oyunun sergilendi ğ i sahne; - Oyunun sergilendi ğ i sahne; - Sahnenin iki kenarında ve arkasında, çe ş itli dekor ve gereçlerin bulundu ğ u sahne arkası yada kulis. - Sahnenin iki kenarında ve arkasında, çe ş itli dekor ve gereçlerin bulundu ğ u sahne arkası yada kulis.

4

5 T İ YATRO TAR İ H İ n Tiyatro, Yunanca theatron ( θέατρον ), yani "görme yeri" sözcü ğ ünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla ça ğ da ş tiyatronun tarihi ba ğ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır.

6 T İ YATRO TAR İ H İ n lk tiyatro ş enli ğ i M.Ö. 534 yılında Atina'da yapılmı ş tır. Antik ça ğ 'da tiyatro, üst sınıfa özgü bir etkinlikti. Her yıl Dionysos'u kentin hangi ileri geleninin onurlandıraca ğ ına karar verilir ve bu ki ş i etkinlikleri düzenlerdi. Bu nedenle sosyal itibarla do ğ rudan ilgiliydi. Tanrı adına bir yarı ş ma yapılır ve en iyi oyun, hazırlayan ki ş inin itibarını arttırırdı. Festival niteli ğ inden dolayı popüler olarak nitelendirilebilecek olan antik tiyatro, günümüze de örnekleri kalmı ş olan, genellikle amfitiyatro olarak adlandırılan sahnelerde sergilenirdi. Ayrıca, ilk tiyatro eserleri ile Yunan mitolojisinin el ele oldu ğ unu söylemek gerekir. Bu nedenle bu iki alan birlikte de ğ erlendirilmelidir.

7

8 T İ YATRO TAR İ H İ n Aiskhlos ( İ Ö 525-456), tarihte bilinen ilk tiyatro oyunu yazarıdır. Kendisinden sonra gelen Sofokles ve Öripides ile birlikte Yunan trajedisinin üç büyük yazarından biri sayılır. Aiskhylos'tan önce bugünkü anlamda tiyatro oyunları sahnelenmezdi. Bir tek ki ş i sahneye çıkar, koro denen bir grubun e ş li ğ inde ş iir ve ş arkılar söylerdi. Aiskhylos bu ş iir ve ş arkılara konu olan öyküleri yeniden yazarak, öyküdeki her kahramanın ayrı ki ş ilerce temsil edilebilece ğ i tiyatro oyunlarına dönü ş türdü. Aiskhylos'tan önce bugünkü anlamda tiyatro oyunları sahnelenmezdi. Bir tek ki ş i sahneye çıkar, koro denen bir grubun e ş li ğ inde ş iir ve ş arkılar söylerdi. Aiskhylos bu ş iir ve ş arkılara konu olan öyküleri yeniden yazarak, öyküdeki her kahramanın ayrı ki ş ilerce temsil edilebilece ğ i tiyatro oyunlarına dönü ş türdü.

9

10 T İ YATRO TAR İ H İ n Bu dönemde oyunlarda dekor ya da kostüm bulunmazdı. Sahne tamamıyla bo ş olur, ba ş roller de önemli ki ş iler tarafından oynanırdı. Bir de anlatıcı görevi gören "koro" bulunurdu. Günümüzde geçerli olan oyunculuk anlayı ş ı yoktu ve ifade edilen duygular oyuncuların ellerinde tuttukları ve yeri geldikçe yüzlerine koydukları maskelerle belirtilirdi. Bugün tiyatronun simgesi haline gelen gülen ve a ğ layan maskeler bu uygulamanın bir uzantısıdır. Nitekim, Yunan tiyatrosunda sadece iki tür oyun vardı: trajedi ve komedi.

11

12 T İ YATRO TAR İ H İ n Trajedilerde içerik daha çok Tanrılarla insanların çatı ş maları üzerineydi. Dönemin dini inanı ş larının sembolik bir ifadesi olarak, oyunlarda Tanrılar ile insanlar arasında do ğ rudan etkile ş im normaldi. Bu mitik düzen tarih boyunca edebiyat eserlerini etkileyen bir nitelik olmu ş tur. Komedilerin ise ço ğ unlukla siyasi alay içerikli oldukları söylenebilir. Kullanılan dil ise yo ğ unlukla argodur.

13

14 T İ YATRO TAR İ H İ n Ayrıca bu dönem tiyatrosu Aristoteles'in "üçlü birlik" ilkesine dayanır: olay, yer ve zamanda birlik. Aristoteles'e göre oyunda ba ş tan sona takip edilen tek bir hikâye olmalıdır. Ara hikâyeler ya bulunmamalıdır, ya da çok az olmalıdır. Bir oyun tek bir yerde geçmeli, farklı yer ve co ğ rafyalara yayılmamalıdır. Sahne tek bir yeri temsil etmelidir. Olay örgüsü bir günden fazla bir zamanı kapsamamalıdır.

15

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!


"T İ YATRO ->Tiyatro Nedir? ->Tiyatronun Geçmişi Neslinur YILDIZ HZ-D 227." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları