Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARÇADA ANLAM PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ KONU Yazarın mesajını bize verirken kullandı ğ ı vasıtadır. Konu, yazıda anlatılandır. Konu bir amaç de ğ il; amaca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARÇADA ANLAM PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ KONU Yazarın mesajını bize verirken kullandı ğ ı vasıtadır. Konu, yazıda anlatılandır. Konu bir amaç de ğ il; amaca."— Sunum transkripti:

1

2 PARÇADA ANLAM

3 PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ KONU Yazarın mesajını bize verirken kullandı ğ ı vasıtadır. Konu, yazıda anlatılandır. Konu bir amaç de ğ il; amaca giden araçtır. Bir paragrafta konu, genellikle ilk cümleden çıkarılır.

4 PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ ANA F İ K İ R Bir parçada esas vurgulanmak istenen dü ş üncedir. Yazarın okuyucuya vermek istedi ğ i mesaj ana fikri olu ş turur. Ana fikir paragrafta anlatılanların tamamını kapsar. Bir paragrafta ana fikir, genellikle ya ilk ya da son cümleden çıkarılır. Bazı paragraflarda ise do ğ rudan verilmez, anlam bütünlü ğ ünden yorumlayarak bulabiliriz.

5 PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ BA Ş LIK Ba ş lık paragrafın tamamını kapsamalıdır. Ana fikir ile uyumlu olmalıdır. Ço ğ unlukla ba ş lık bulunurken paragrafta en çok tekrarlanan anahtar kelimeler bulunur.

6 PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ DUYULAR VE DUYGULAR Ço ğ unlukla hikaye biçiminde verilen paragraflarda be ş duyumuzdan herhangi birisiyle algılanan bir ayrıntıya yer verilebilir. Bazen de be ş duyumuzla algılanamayan hislerden bahsedilir. ( sitem, ümit, co ş ku, endi ş e, karamsarlık, vb. )

7 PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ PARÇADAN ÇIKARILACAK SONUÇLAR Paragrafta i ş lenen yan konulardan seçilir. Bu tip sorular seçeneklere bakılarak eleme yöntemiyle çözülür.

8 PARAGRAFIN YAPI YÖNÜ PARAGRAFIN BÖLÜMLER İ G İ R İŞ : Ço ğ unlukla metnin tamamından ba ğ ımsızdır. Kendisinden önce ba ş ka bir cümle varmı ş izlenimi uyandırmamalıdır. ( Fakat, ancak, bununla birlikte, vb. ifadelerle ba ş lamaz. ) GEL İŞ ME: Ana dü ş ünceyi destekleyen, örnek ve tanımlamalara yer verilen bölümdür. SONUÇ: Anlatılanları kısaca özetleyen cümlelerdir. Ana fikir genelde bu bölümde bulunur. ( ço ğ unlukla, kısaca, özetle, böylece, vb. ifadelerle ba ş layan cümlelerdir. )

9 PARAGRAFIN YAPI YÖNÜ PARAGRAF TAMAMLAMA VE PARAGRAF OLU Ş TURMA Paragraf tamamlama sonuç cümlesiyle ilgilidir. Yazının tamamıyla ba ğ lantılı ifadeler son cümle olarak seçilir. Paragraf olu ş turma ise giri ş, geli ş me ve sonuç bölümlerini anlamlı bir sıraya koyma ile ilgilidir.

10 PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ ANLATIM B İ Ç İ MLER İ 1. AÇIKLAMA: Açık ve sade bir dil kullanılır. Tanım ve örneklemelere sıkça yer verilir. 2. TARTI Ş MA: Samimi, kar ş ısındakiyle konu ş uyormu ş gibi, soru-cevap ş eklinde verilir. 3. BET İ MLEME ( Tasvir ) : Gözleme dayanır. Görülen içi ve dı ş özellikler verilir. Bir bakıma kelimelerle resim yapmaktır. 4. ÖYKÜLEME ( Hikaye etme ) : Olaya dayalı anlatım biçimidir. Olay, ki ş i ve mekana ba ğ lı olarak anlatılır.

11 PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ DÜ Ş ÜNCEY İ GEL İŞ T İ RME YOLLARI 1. TANIMLAMA: Bir kavramın kendine has özellikleriyle anlatılmasıdır. ( … nedir? Sorusuna cevap vermelidir. ) 2. TANIK GÖSTERME: Bir dü ş ünceyi ünlü bir ki ş inin adı ve sözleri kullanılarak inandırıcı kılmak için verilir. 3. BENZETME: Anlatılan dü ş ünceye güç katmak, bir ş eyin niteli ğ ini anlatmak için kullanılır. 4. ÖRNEKLEND İ RME: Dü ş ünceye inandırıcılık katmak için dü ş ünceyi örnekler vererek açıklamaktır.

12 PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ 5. KAR Ş ILA Ş TIRMA: Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkların anlatılmasıdır. 6. NESNEL VE ÖZNEL ANLATIM: E ğ er yazarın ki ş isel görü ş lerine yer verilmi ş se öznel; ispatlanabilir, herkesçe kabul edilen bilgiler varsa nesnel anlatım vardır. 7. SAYISAL VER İ LERDEN YARARLANMA: Daha çok tekni ğ e ve istatisti ğ e dayalı anlatım görülür. Bilimsel türden yargılar içerir.

13 PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ ANLATIMIN TEMEL N İ TEL İ KLER İ 1. ÖZLÜLÜK: Duygu, dü ş ünce ya da gerçe ğ in en kısa yoldan en az kelimeyle anlatılmasıdır. 2. YALINLIK: Süs ve gösteri ş e kaçmadan, ço ğ unlukla günlük kullandı ğ ımız kelimelerle, bilinmeyen ifadelerden uzak bir anlatımdır. 3. AKICILIK: Dildeki pürüzlerin; okumayı, anlamayı güçle ş tiren unsurların olmamasıdır. Okunu ş taki kolaylık ve rahatlı ğ a denir.

14 PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ 4. DO Ğ ALLIK: Duygu veya dü ş üncenin içten, oldu ğ u gibi anlatılmasıdır. Kar ş ılıklı konu ş ma havasında verilir. 5. ÖZGÜNLÜK: Dü ş üncenin anlatıcıya özgü nitelikler ta ş ımasıdır. Ba ş ka bir yapıt ya da yazardan etkilenme yoktur. Yazarın üslubuyla ilgilidir. 6. İ NANDIRICILIK: Anlatılanları olmu ş ya da olabilirmi ş gibi anlatan yargılardır. Anlatılanlar akla uygun ve nesneldir. Tıpkı bir makale gibi anlatılır. Ö ğ retici bir özelli ğ i vardır.


"PARÇADA ANLAM PARAGRAFIN ANLAM YÖNÜ KONU Yazarın mesajını bize verirken kullandı ğ ı vasıtadır. Konu, yazıda anlatılandır. Konu bir amaç de ğ il; amaca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları