Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STADYUM B İ NALARI Stadyum güncel olarak, çe ş itli spor müsabakalarının yapılabilmesi için uygun fiziksel mekanı sa ğ layan spor tesisine verilen isimdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STADYUM B İ NALARI Stadyum güncel olarak, çe ş itli spor müsabakalarının yapılabilmesi için uygun fiziksel mekanı sa ğ layan spor tesisine verilen isimdir."— Sunum transkripti:

1 STADYUM B İ NALARI Stadyum güncel olarak, çe ş itli spor müsabakalarının yapılabilmesi için uygun fiziksel mekanı sa ğ layan spor tesisine verilen isimdir. Tarihten gelen anlamına baktı ğ ımızda, stadyum günümüze de ğ i ş meden gelmi ş bir sözcüktür. Eski Yunanlılar bu sözcükten 3 anlam çıkarmı ş lardır. Birincisi 600 ayak uzunlu ğ unda düz çizgi halinde düz bir pist üzerinde atletik yarı ş, ikincisi bu ko ş ular için özel olarak düzenlenmi ş yer ve üçüncüsü de 600 ayaklık uzunluk ölçüsüdür. Bu üç tanımadan hangi ilk anlamın di ğ er iki türevden önce geldi ğ i bilinmemektedir. Spor literatüründe stadyum, spor müsabakalarının yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmı ş spor tesisi anlamına gelmektedir. Daha geni ş bir ifadeyle stadyum, uluslararası kurallar do ğ rultusunda yapılmı ş bir futbol oyun alanı etrafında atletizm kurallarına uygun ko ş u pistleri bulunan ve bu alanları çevreleyen izleyici birimlerinin oldu ğ u ve bu birimlere hizmet eden mekânlardan olu ş an açık ve kapalı spor alanı olarak kar ş ılık bulmaktadır. Bir di ğ er tanıma göre ise stadyum; üzerinde daha çok kalabalık takım sporlarının, atletizm yarı ş malarının yapılmasına elveri ş li oyun veya yarı ş alanı ve buradaki etkinlikleri izleyecek olanların oturma yerleri, soyunma odaları vb. bulunan büyük spor tesisidir. Stadyum binasının temel mantı ğ ı aynı kalmakla birlikte dünyanın bir çok yerinde tarih boyunca çok farklı formlarda uygulanmı ş örnekleri mevcuttur. Günümüzde mimari tasarımlarına ya da sahanın üstünün kapatılıp kapatılamamasına göre farklı stadyum çe ş itlerinden söz edilebilmektedir. 14 1

2 Stadyumlar, ‘geometrik formlarına göre stadyumlar’ ve ‘mekânsal düzenlerine göre stadyumlar’ olmak üzere iki kapsam altında incelenebilmektedir. Bunlar; 1. Geometrik formlara göre stadyumlar 1.1.at nalı stadyum 1.2.oval stadyum 1.3.dikdörtgen stadyum 2. Mekansal düzenlerine göre stadyumlar 2.1. açık stadyum 2.2. kapalı stadyum STADYUM B İ NALARININ TAR İ HSEL GEL İŞİ M İ Spor, tarihin her döneminde yapılan bir etkinliktir. Toplumu hem etkilemekte, hem etkilenmekte, hem de toplumla birlikte de ğ i ş mektedir. Sporun tarihi, insanlık tarihi konusunda da önemli ipuçları barındırmaktadır. Stadyum kavramının tarihsel kökeni, Antik döneme dek dayanmaktadır. Oyun ve spor etkinlikleri, Antik Yunan kültüründe önemli bir yere sahiptir. Stadyumun bir mekân olarak henüz var olmadı ğ ı dönemlerde bu tarz etkinlikler agorada düzenlenmi ş tir. 14 2

3 Öyle ki ilk evrelerinde agora, bilinen i ş levlerinin yanı sıra erkek çocuklarla, delikanlıların beden e ğ itimi, spor yarı ş maları yaptıkları, oyunlar oynadıkları ve daha ya ş lı ki ş ilerin toplanarak onları izledikleri ‘kırsal spor alanı’ rolünü üstlenmi ş tir. Spor hareketlerinin ba ş ladı ğ ı ilk dönemlerden itibaren spor alanlarının olu ş umu ba ş lamı ş tır. Bu alanlarda en önemli yeri stadyum binaları almaktadır. Stadyum ilk kez, Antik Yunan Uygarlı ğ ı döneminde gündeme gelmi ş tir ve uygarlık tarihi boyunca de ğ i ş im ve geli ş im göstermi ş tir. Her dönemin stadyum anlayı ş ı ve yapısı; temel mantık itibariyle birbirine benzemekle birlikte, detaylar konusunda onlardan farklıla ş maktadır. Geçmi ş ten günümüze stadyumlar;1) Yunan ve Roma döneminde stadyumlar 2) 19. ve 20. yüzyıl stadyumları 3) 21. yüzyıl stadyumları olarak üç döneme ayrılarak incelenmektedir. 1)YUNAN VE ROMA DÖNEM İ NDE STADYUM B İ NALARI Yunan döneminde ko ş u için yapılan stadyumlar ilk zamanlarda dar ve fazla uzun olmayan pistten olu ş maktadır. Pistin kenarlarında seyircilerin oturdu ğ u basamaklar bulunmaktadır. Kar ş ıla ş malara olan ilginin artmasıyla stadyumların boyutları de ğ i ş mi ş tir. M.Ö. 4. asırdan itibaren stadyumlar anıtsal bir görünüm almaya ba ş lamı ş tır. Yunan döneminde büyük ve anıtsal stadyumlar yapılırken, Roma döneminde stadyumlar yerine arenalar tercih edilmi ş tir. 14 3

4 Yunan döneminde önemli spor yapıları ‘gymnasion’lar ve ‘stadion’lardır. Stadion ile ili ş kili olan gymnasionların en önemli elemanı dört tarafı, üstü örtülü kolonatlarla çevrili, kare veya dikdörtgen ş eklindeki bir anlamda antrenman sahaları olan ‘palastra’lardır. Kenar geni ş li ğ i 30-35m ebadında olup, ko ş u ve ring sporları için kullanılmı ş lardır. Etrafına sıralanmı ş bulunan bireysel antrenman odaları, sınıf, soyunma, yıkanma ve ya ğ lanma yerleri ve örtülü spor alanları bulunmaktadır. Bu dönemlerdeki en önemli stadyum binası ‘Colosseum’dur. 50.000 ki ş ilik stadyumun, 7-8 dakikada bo ş alabilmekte oldu ğ u ve üzerinin örtülebildi ğ i yazılı kaynaklarda belirtilmi ş tir. Roma dönemindeki stadyum binaları; sirkler, araba yarı ş ları için gerekli bir saha ile etrafını çeviren seyirci alanlarından olu ş maktadır. 180.000 – 190.000 ki ş i aldı ğ ı tahmin edilen ‘Circus Maximus’ en önemlilerinden birini te ş kil etmektedir. Roma döneminde ş ehir merkezinde circus maximus ve colosseum birlikte yer almaktaydı. 14 4

5 Antik Roma İ mparatorluk dönemi modeli: önde Circus Maximus, üstte Colosseum 14 5

6 Stadyum, tiyatro yapısı ile de bir ba ğ lantı göstermektedir. Yunan stadyumu Yunan tiyatrosu ile akrabadır. Gerçekte “gymnasion” ş ehrin spora ayrılmı ş bir merkezi oldu ğ undan stadyum da onun bir parçası ya da bir eki gibi dü ş ünülebilir. Bazı büyük gymnasionlarda sütun dizileriyle üstü kapatılmı ş tam büyüklükte özel bir ko ş u yolu yapılmı ş tır. Roma İ mparatorlu ğ u döneminde Roma ş ehir merkezi ve sa ğ alt kö ş ede Circus Maximus 14 6


"STADYUM B İ NALARI Stadyum güncel olarak, çe ş itli spor müsabakalarının yapılabilmesi için uygun fiziksel mekanı sa ğ layan spor tesisine verilen isimdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları