Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giri ş imcilik Fikrinin Geli ş mesi. Giri ş imcilik zorlu ve dikenli bir yol. Mutlak ba ş arı için; çok iyi bir planlamacı, detaycı bir ara ş tırmacı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giri ş imcilik Fikrinin Geli ş mesi. Giri ş imcilik zorlu ve dikenli bir yol. Mutlak ba ş arı için; çok iyi bir planlamacı, detaycı bir ara ş tırmacı,"— Sunum transkripti:

1 Giri ş imcilik Fikrinin Geli ş mesi

2 Giri ş imcilik zorlu ve dikenli bir yol. Mutlak ba ş arı için; çok iyi bir planlamacı, detaycı bir ara ş tırmacı, cesur bir karar verici, hızlı ve dinamik bir operasyoncu, olumlu-otoriter bir yönetici ve yenilikçi bir dü ş ünür olmak gerekiyor.

3  Bu zorlu yolda, gerek ba ş langıç a ş amasında gerekse de ilerleyen süreçlerde çok çe ş itli ihtiyaçlarımız olacaktır. Ancak yapıyı ba ş latmak ve üstüne fizibilite çalı ş maları gerçekle ş tirmek için gerçek ve kökenden de ğ i ş meyecek tek bir ş eye ihtiyacımız var. O da bir “ İŞ F İ KR İ ”...

4  Ço ğ u zaman içsel dürtülerimiz ile “Artık zamanı geldi. Bir i ş kurmam gerekiyor.” ifadelerini sesli söyledi ğ imiz noktada buluruz kendimizi. İ lk ba ş larda, ba ş kalarının giri ş imlerinden, ba ş arı öykülerinden veya giri ş im dü ş üncelerini açıklamalarından esinleniriz, motive oluruz. Bunların dı ş ında mevcut durumumuzla ilgili olarak bazı geli ş meler de, bu tip noktalara bizi iter. Çalı ş tı ğ ımız firmada bulundu ğ umuz pozisyonla ilgili manevi tatminsizlik, patronla ve/veya yöneticilerimizle olan kötü ileti ş imimiz, yeteri kadar maddi kazanç sa ğ lamadı ğ ımız hissi ve kendi zamanımızın kontrolünün kendimizde olmasını istememiz bunlardan birkaçı olarak dü ş ünülebilir.

5  Mevcut durumla ilgili soru i ş aretleri bulunan, gelecekten daha pozitif ş eyler bekleyen, motive olmu ş ve ba ş langıç için gerekli özgüveni kendinde bulan bir ki ş inin bulundu ğ u nokta.

6

7  Bu a ş amada algımız ve ilgili seçiciliklerimiz artar.  Etrafımızdaki insanlar ile sadece i ş konu ş maya ba ş larız.  Yeni i ş fikirleri üzerinde tartı ş ırız.  Okudu ğ umuz dergilerde, izledi ğ imiz programlarda ya da günlük hayatın herhangi bir yerinde; olmadık esinlenmeler üretmeye ba ş larız.

8  Bu durum, kısmi obsesifli ğ in yanında yükledi ğ i stres ile beraber; sa ğ lıklı bir ş ekilde dü ş ünmemizi, do ğ ru yerleri ara ş tırmamızı ve do ğ ru kararlar vermemizi engeller.

9  Oysa yapılması gereken, masadaki tüm dosyaları fırlatıp atmak ve belirli bir süre zihnimizi bo ş altmak olacaktır. Bunu sa ğ ladı ğ ımız anda, daha sa ğ lıklı dü ş ünmeye ve yeni fırsatları görmeye hazır oluruz. Sonrasında ise bazı bilimsel i ş fikri geli ş tirme (business ideation) yöntemlerini kullanmak faydalı olacaktır. Bu süreçten, en yüksek faydayı sa ğ lamak için ise ; önyargılardan ve tabulardan arınmak olacaktır.

10 Giri ş imcilik Süreci İş kurma sürecinin temel adımları ş unlardır;  Motivasyona sahip olmak,  Ba ş arılı bir i ş fikri belirlemek,  Calı ş ma programı hazırlamak,  İş fikrinin ön de ğ erlendirmesini yapmak,  İş fikrinin yapılabilirlik ara ş tırmasını yapmak,  İş planı hazırlmak,  Ve i ş i kurmak.

11  Motivasyona sahip olmak:Giri ş imcilik motivasyonu i ş kurmak isteyenlerin sahip olaması gereken en önemli güctür.Finansman dahil di ğ er tüm etkenler motivasyondan daha anlamlı de ğ ildir.  Ba ş arılı bir i ş fikri belirlemek: İş fikri belirlenirken, giri ş imci öncelikle i ş deneyimlerini, ustalıklarını ve becerilerini ele almalıdır.  Calı ş ma programı hazırlamak: İş kurma a ş amasına ba ş arıyla ula ş mak icin bu dönem en ba ş ından planlanmalı, i ş kurma hazırlıkları eksiksiz ve gerekti ğ i kapsamda yapılmalıdır.  I ş fikrinin ön de ğ erlendirmesini yapmak: İş fikirlerinin gercekle ş tirilmesi ve uygulanması icin öncelikle i ş in ba ş arı ş ansı ve gelir potansiyeli ara ş tırılır.

12  İş fikrinin yapılabilirlik ara ş tırmasını yapmak : İş kurma sürecinde özellikle bu faktörün detaylı ve kar ş ıla ş tırmalı olarak analiz edilmelidir.  I ş planı hazırlamak:Bu a ş amada giri ş imcinin elinde cec ş itli kurulu ş ve i ş letme arassından ( örn. I ş yeri, makina türü ve kapasiteleri, i ş ci sayısı, hedef kitle vb.) giri ş imcinin özelliklerine ve i ş letme amaclarına en uygun olanların seildi ğ i bir kararlar seti bulunmalıdır.  I ş i kurmak:Bu a ş amada giri ş imci i ş yerini kiralar, i ş letmenin yasal kurulu ş i ş lemlerini yapar, elemanları, makine-ekipmanı ve malzemeleri temin eder, i ş yeri donanımını kurar ve i ş letmenin faliyetini ba ş latır.

13 Giri ş imcili ğ in Geli ş mesini Engelleyen Unsurlar

14  Devletin yanlı ş politikaları  E ğ itim kurumlarının yetersizli ğ i  Ş iddetli rekabet  Aile baskısı  Bürokrasi  Kalifiye eleman  Risk alamama  Anadoludaki kültürel yapı  Kayıt dı ş ı ekonomi  Yabancı devletlerin türkiye üstündeki baskısı  Kendinii garantiye alma iste ğ i  Yoksulluk  Kriz korkusu  Yüksek vergiler

15  Giri ş imcilerin büyük bir ço ğ unlu ğ u en önemli engel olarak devletin izledi ğ i yanlı ş politikaları dile getirmi ş lerdir. Bir ülkedeki siyasi ve idari ortamların giri ş imcili ğ in ortaya çıkmasında büyük etkisi vardır. Devletin ekonomik ve siyasi hayata yönelik olarak almı ş oldu ğ u ba ğ layıcı kararlar ülkedeki bütün ekonomik faaliyetleri oldu ğ u gibi giri ş imcili ğ i de etkilemektedir. E ğ itim kurumlarının yetersizli ğ i ise ikinci sırada yer almaktadır. Öncelikle giri ş imci olmak isteyenlere giri ş imcilik e ğ itimi verilmelidir. Aynı zamanda bu e ğ itimin teorik bilgiden çok uygulamaya yönelik olması gerekti ğ ini söylemi ş lerdir. Türkiye’de giri ş imcili ğ i engelleyen üçüncü unsur olarak ş iddetli rekabet dile getirilmi ş tir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda de ğ i ş en tüketici ihtiyaçları ve paralelinde hızla geli ş en teknoloji, i ş letmelerin rekabet ortamında barınabilmeleri için bildik yöntemlerden çok daha fazlasına ihtiyaçları oldu ğ unu göstermektedir. Bu durum giri ş imci olmak isteyen ki ş ilerin gözünü korkutmakta ve vazgeçmesine neden olmaktadır.

16 Sorular  Soru 1: Giri ş imcilik sürecinde finanstan ve di ğ er etkenlerden daha önemli olan faktör nedir?  Soru 2:Çalı ş an bir insan neden giri ş imci olmak ister?  Soru 3:Size göre Gaziantep’te giri ş imcili ğ i engelleyen ensur veya unsurlar nelerdir?

17 Enes ÖZBEY


"Giri ş imcilik Fikrinin Geli ş mesi. Giri ş imcilik zorlu ve dikenli bir yol. Mutlak ba ş arı için; çok iyi bir planlamacı, detaycı bir ara ş tırmacı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları