Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1

2 BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI

3 YARIŞMANIN TEMEL AMACI Genç beyinlerin bilimsel dü ş ünmeye te ş vik edilmesi Gelece ğ in Bilim İ nsanı olma potansiyeline sahip çocukların erken ya ş ta ke ş fedilmesi

4 PROJENİN HEDEFLERİ Ö ğ rencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılı ğ a te ş vik etmek Ö ğ rencilerin gizli kalmı ş yeteneklerinin desteklenerek geli ş tirilmesine ortam hazırlamak

5 PROJENİN HEDEFLERİ Ülkenin gelece ğ ini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgür ve farklı dü ş ünceler ortaya koyabilen, özgüveni geli ş mi ş bireyler yeti ş tirmek

6 PROJE NASIL HAZIRLANIR? Proje bilimsel bir çalı ş ma olmalıdır. Projenin her a ş amasında bilimsel çalı ş manın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Yapılan çalı ş manın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı a ş amalar vardır.

7 PROJE NASIL HAZIRLANIR? Proje çalı ş ması merak ve gözlemle ba ş lar. Çevrede ya ş ananları merak etmek ve bunun do ğ rultusunda merak edilen konulara ili ş kin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı olu ş turur.

8 PROJENİN AŞAMALARI Proje konusu seçmek Bilgi toplamak Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi De ğ erlendirme ve rapor yazılımı

9 Projenin konusunu seçmek Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde dü ş ünülen,merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

10 Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan,dergilerden, internetten, kaynak ki ş ilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

11 Projenin tanımlanması Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ı ş ı ğ ında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalı ş ma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır.

12 Projenin tanımlanması Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadı ğ ında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla kar ş ıla ş ılabilir.

13 Projenin tanımlanması Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ula ş ılıp ula ş ılmadı ğ ını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

14 Projenin tanımlanması Proje çalı ş maları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel de ğ erlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar;yöntemi belirleyen unsurlardır.

15 Projenin tanımlanması Tüm bu a ş amalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalı ş maları sırasında gerçekle ş tirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

16 Projenin yürütülmesi Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim do ğ rultusunda hazırlanır.

17 Değerlendirme ve rapor yazımı Bu a ş amada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin de ğ erlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalı ş malarla kar ş ıla ş tırılarak çalı ş manın amacına ne ölçüde ula ş ıldı ğ ı belirtilir.

18 Değerlendirme ve rapor yazımı Rapora proje çalı ş malarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

19 PROJE BAŞVURU SAYFASI I. BÖLÜM

20 PROJE BAŞVURU SAYFASI II. BÖLÜM

21 PROJE BAŞVURU SAYFASI III. BÖLÜM

22 Matematik Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İ lginçlik ve Katkı;Yeni bir sonuç elde edilmesi de ğ il, varolan/bilinen teoremlere farklı bir yakla ş ım Amaç; bilimsel süreci ya ş atmak Bir problemin ele alını ş biçimi ara ş tırmayı nitelikli hale getirebilir.

23 Matematik Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar Yöntem ve adımların do ğ rulu ğ u Rapor kurallara uygun yazılmalı, herhangi bir matematikçi rahatlıkla izleyebilmeli

24 TUBİTAK UYARIYOR! Orjinallik ve yaratıcılık Beceri, dikkat ve özen Çalı ş ma süreci İ li ş kilendirme ve açıklık Etik

25 TEŞEKKÜRLER…


"BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları