Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI. EĞİTİM AİLE ÇOCUK OKUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI. EĞİTİM AİLE ÇOCUK OKUL."— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI

2 EĞİTİM AİLE ÇOCUK OKUL

3 A İ LE KATILIMI NED İ R?

4 Aile katılımı, okul yönetimi ve ö ğ retmenlerin aileleri ; çocuk geli ş imi ve e ğ itimi konusunda bilgilendirmesi, çocu ğ un geli ş im ve e ğ itiminde aktif rol oynamaları için anne babaları e ğ itmesi ve yönlendirmesi, ailelere duygusal destekte bulunması anne baba ve ö ğ retmen arasında çocuk hakkında kar ş ılıklı bilgi alı ş veri ş inin sa ğ laması ve i ş birli ğ i yapılmasıdır.

5

6 Aile katılımı, anne babanın okuldaki çalı ş maların farkında olması, bu çalı ş malara dâhil olması, e ğ itimde anne baba katılımı ile çocukların ba ş arısı arasındaki ili ş kiyi anlaması çocu ğ un geli ş imi ve e ğ itimi hakkında sürekli olarak e ğ itimcilerle ileti ş im kurmasıdır.

7

8 Aile katılımı, aileler okulların düzenledikleri etkinliklere (veli toplantısı, anne baba e ğ itim toplantıları, konferanslar gibi) aktif olarak katıldıklarında çocuklarına ba ş kaları tarafından gözlenebilir ş ekilde yardım ettiklerinde(sınıfta bir kitap okuma, bir proje çalı ş masında çocuklara yardımcı olma veya kendi hobi veya ilgilerini çocuklarla payla ş ma gibi) olu ş maktadır.

9

10 A İ LE KATILIMININ YARARLARI?

11 Çocuk için yararları aile katılımının, küçük çocukların geli ş imleri okula hazır bulunu ş lukları bili ş sel, dil ve akademik ba ş arıları Sosyal becerileri üzerinde önemli yararları bulunmaktadır.

12

13 Aile için yararları Anne babanın okula ve ö ğ retmene olan güvenleri artabilir çocuklarının e ğ itim ihtiyaçlarını görebilirler çocuklarının e ğ itimini desteklemek için yeni beceri ve bilgiler kazanabilirler çocuklarının e ğ itimlerinde kendi rollerinin önemini anlayabilirler kendi yetenek, ilgi ve becerilerinin farkına varabilir ve bu becerileri geli ş tirebilirler

14

15 okul kurallarını ve okul politikalarını daha iyi ö ğ renebilir aile katılım programları ile bir araya gelen anne babalar arasında ileti ş im ve destek artabilir Çocuk ve anne baba arasında etkile ş im ve ileti ş imi artabilir Anne babalık rollerinde pozitif de ğ i ş imler olabilir. Ailenin sınıfta ve evde çocu ğ unun e ğ itimini desteklemesi, çocu ğ unu daha yakından tanımasını, ilgi ve gereksinimlerini daha do ğ ru ve gerçekçi de ğ erlendirmesini sa ğ layabilir.

16 Ö ğ retmen için yararları Ö ğ retmenler çocu ğ un e ğ itimine ailenin katıldı ğ ı durumlarda aileden çocuk hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Anne babaları da daha yakından tanıyabilir, sınıf ve okul için gerekli durumlarda anne babalardan daha kolaylıkla yararlanabilirler. Anne babanın sınıf içi etkinliklere katılımı anne baba tarafından ö ğ retmenin daha iyi anla ş ılmasını sa ğ layabilir. Karar verme sürecine dahil olan anne babalar okulu daha çok sahiplenir ve okulun misyonunu desteklerler.

17

18 A İ LE KATILIMINDAK İ ENGELLER

19 Ailelerden kaynaklanan engeller Öğretmen ve aileler arasındaki kültürel farklılıklar Toplumve aile yapısındaki değişimler Okulu otorite olarak algılama ve anne babanın olumsuz okul yaşantısına sahip olması Katılım için anne babanın uygun olanaklara sahip olmaması Anne babanın eğitimi ve ailenin sosyo- ekonomik düzeyi Aileye ilişkin sosyal ve duygusal sebepler İletişim engelleri

20 Ö ğ retmenden kaynaklanan engeller Aile katılımı konusunda öğretmenin isteksiz olması Öğretmenin rol karmaşası yaşaması Öğretmenin anne babayı rakip ve tehdit olarak algılaması Öğretmenin bazı anne babalara ilişkin olumsuz duyguları ve algılsı Öğretmenin aile katılımı konusunda eğitim eksikliği Öğretmenin anne babalarla yaşanabilecek çatışmalardan çekinmesi

21 Okul yönetiminden kaynaklanan engeller Okul yönetiminin tutumundan ve bürokrasiden kaynaklanan engeller Yasal düzenlemelerin olmaması Kaynak yetersizliği ve fon eksikliği

22 A İ LE KATILIMINDA KULLANILAN TEKN İ KLER

23 1-Sosyal organizasyonlar 2-Telefon görü ş meleri ve teknolojinin kullanımı 3-Yazılı ileti ş im ş ekilleri Kitapçıklar(1)1 Haber Mektupları (1)1 Kısa Notlar (1)1 Günlükler (1)1 Geli ş im Raporları (1)1 Bro ş ürler (1)1

24

25 4-Görü ş meler ve Toplantılar Okula geli ş gidi ş zamanlarındaki kısa görü ş meler Bireysel görü ş meler Veli toplantıları De ğ erlendirme formu(1)1 Konferanslar İ htiyaç belirleme(1)1 Davetiye (1)1 Konf. afi ş (1 )1 5-Ev ziyaretleri 6-Anne babanın evde e ğ itime katılımı 7-Anne babanın sınıf içi etkinliklere katılımı form(1)1

26

27 8-Di ğ er bilgilendirme stratejileri Fotograflar-(1)/ ses ve görüntü kayıtları1 Bilgilendirme afi ş leri (1)1 Bilgilendirme panolar (1)1 Dökümantasyon panelleri (1)1 Dilek/istek kutusu (1)1 Makale kutusu(1)1 Kütüphane(1)1

28

29 Okul ba ş lamadan önce yapılması gerekenler İ lk görü ş meler Tanı ş ma toplantıları düzenleme Okul kitapçıkları hazırlama Ev ziyaretleri yapma

30 Okul ba ş ladıktan sonra yapılması gerekenler Yazı ş malar( haber mektupları, notlar, günlükler gibi) Görü ş meler ( bireysel görü ş meler, kısa görü ş meler gibi) Sosyal organizasyonlar Toplantılar (veli toplantıları, konferanslar gibi) Telefon görü ş meleri yapma Panolar hazırlama (bülten tahtası, dökümantasyon paneli gibi) Foto ğ raflar, ses ve görüntü kayıtları gönderme Öneri ve makale kutusu hazırlama Evde yaptırılmak üzere e ğ itim amaçlı görsel ve yazılı materyaller hazırlama

31

32 A İ LE KATILIM ÇALI Ş MALARININ PLANLANMASI

33 1.Öğretmen aile katılımında engel oluşturabilecek durumları ve her bir ailenin ihtiyaçlarını belirlemelidir( aileleri tanımalıdır) 2.Öğretmen aile katılımına ilişkin yıllık bir eylem planı hazırlamalıdır 3.Öğretmen aile katılım etkinliklerini uygulanmak için okul politikaları ile uyumlu bir uygulama takvimi oluşturmalıdır 4.Öğretmen zaman zaman aile katılım programını değerlendirilmelidir

34 KATILIMINIZ İ Ç İ N HEP İ N İ ZE TE Ş EKKÜR EDER İ M.


"OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI. EĞİTİM AİLE ÇOCUK OKUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları