Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Baskı Grupları 9. Hafta Siyaset Bilimine Giriş.  Baskı grupları (pressure groups); ‘ortak menfaatler etrafında birle ş en ve bunları gerçekle ş tirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Baskı Grupları 9. Hafta Siyaset Bilimine Giriş.  Baskı grupları (pressure groups); ‘ortak menfaatler etrafında birle ş en ve bunları gerçekle ş tirmek."— Sunum transkripti:

1 Baskı Grupları 9. Hafta Siyaset Bilimine Giriş

2  Baskı grupları (pressure groups); ‘ortak menfaatler etrafında birle ş en ve bunları gerçekle ş tirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalı ş an örgütlenmi ş gruplar’  Menfaat (çıkar) faktörü nedeni ile çıkar ‘grupları’ olarak da adlandırılmakta  Her menfaat grubu bir baskı grubu de ğ il

3  Siyasal karar merkezleri üzerinde sistemli bir etkileme faaliyetine giri ş ilme ile bir baskı grubu hüviyeti kazanılır  ‘Etkileme’ baskı grubunu niteleyen temel faktör  Menfaat, sadece maddi, ekonomik de ğ il; manevi de ğ erler, ortak amaç/idealin gerçekle ş tirilmesi de baskı gruplarının bir araya gelme nedeni

4 Baskı Gruplarının Tipleri: 1. Ortak ‘menfaatler’ etrafında toplanan gruplar  Ayrım kriteri «ekonomik» menfaat  İş veren birlikleri (ticaret odaları, sanayi odaları, i ş veren sendikaları, büyük ş irketler, holdingler, meslek/i ş adamı dernekleri)  İş çi kurulu ş ları (sendikalar, sendika konfederasyonları)  Tarım sektörü (çiftçi birlikleri, tarım kooperatifleri)  Meslek kurulu ş ları /tabipler, mimarlar, mühendisler odası, barolar)  Memur sendikaları  Esnaf kurulu ş ları, tüketici kooperatifleri

5 2. Ortak ‘tutumlar’ (idealler, fikirler, amaçlar) etrafında toplanan gruplar  Grup üyeleri maddi/ekonomik menfaat de ğ il bir inanç/dava/ ideal/manevi de ğ er etrafında bir araya gelir  Üyeler arasında sosyal bakımdan bir homojenlik yok • Dernekler, vakıflar, kulüpler,

6 Türköne; s. 336-338  Örgütlenmemi ş gruplar [Aile, kabile, a ş iret, temelli do ğ u ş tan kazanılan ş ekli örgütler]  Kurumsal baskı grupları [Ordu, bürokrasi]  Sektörel baskı grupları [Sendikalar, meslek örgütleri]  Dava grupları [çevreci gruplar]

7  Baskı grupları; ‘sivil toplum kurumları (STK)’lar kavramı  Sivil toplum örgütleri kavramı  Gönüllü üyelik,  Devletin kurumsal yapısının dı ş ında olma özelli ğ i,  Uymayan örnekler

8 Etkileme ve Baskı Yöntemleri 1. Do ğ rudan Do ğ ruya Etkileme  Yasama organı faaliyetlerini etkilemek  Seçimlerde parti deste ğ i  Raporlar sunmak/yayımlamak  Sözlü açıklamalar  Üstü kapalı yollar (siyasi partilere örtülü para yardımı, kamu görevlilerine, milletvekillerine çe ş itli menfaatler ; komisyon, hediye, parasız seyahat, vb., siyasi ş antaj)  Siyasal sistemde etkili olan kurumlar/ki ş iler üzerinde etkileme çabaları de ğ i ş kenlik gösterir  Parti disiplini etkileme faaliyetlerinin derecesini belirler  Siyasal kültürün etkileme faaliyetlerine bakı ş açısı da etki düzeyini belirleyen bir ba ş ka etken

9 2. Dolaylı etkileme  Kamuoyunu etkileme aracılı ğ ı ile etkili olma  Ulusal basın ve yayın yoluyla propaganda  Kendi basın-yayın organları aracılı ğ ı ile etkileme çabaları  Eylemler, protestolar, grev, boykot, vb.

10 Baskı Grupların Siyasal Rolü  Etki dereceleri siyasal sistemin yapısına göre çok yüksek olabilmektedir; görünmez hükümet, üçüncü meclis gibi de ğ erlendirmeler  Siyasi sorumluk sahibi olmayan örgütlerin siyasi kararlar üzerinde etkili olması ele ş tiri konusu  Perde arkasında gizli ajanda olup olmadı ğ ı ku ş kusu  Siyasal sistem içinde dengeleyici görev yapar

11 Baskı grupları; lehinde görüşler; Türköne; s. 337  Hükümeti etkileyecek araçlar geli ş tirir, temsili demokrasinin geli ş mesini sa ğ lar  Tartı ş ma ve müzakere ortamı olu ş tururlar; daha bilgili ve e ğ itimli seçmenler; hükümet politikasının kalitesinin yükseltir  Alı ş ılmı ş parti politikalarına kar ş ı alternatif alan olu ş turarak siyasal katılımın ölçe ğ ini geni ş letir  Hükümetin icraatlarını denetler;  Hükümetin faal ve sa ğ lıklı bir sivil toplumla dengelenmesini sa ğ lar  Hükümetle halk arasında ileti ş im kanalı i ş levi görerek siyasi iktidarın politika çıktılarının beklentilere cevap vermesini sa ğ larlar

12 Baskı grupları; aleyhindeki görüşler  Zengin ve ayrıcalıklı insanların sesini duyurarak toplumdaki e ş itsizlikleri ço ğ altır  Gruplar, azınlık çıkarlarını savunarak kutupla ş malara neden olur  Halk tarafından seçilmeyen grupların do ğ rudan siyasal iktidarı/yasamayı etkilemesi gayri me ş ru bir durum ortaya çıkarır  Kapalı kapılar ardında görü ş melere etkide bulunurken halkı saf dı ş ı bırakırlar  Birtakım ayrıcalıkları kullanarak kamu görevlilerini engelleyebilir, hükümet politikalarını etkisiz hale getirerek yönetim zaafına yol açabilirler


"Baskı Grupları 9. Hafta Siyaset Bilimine Giriş.  Baskı grupları (pressure groups); ‘ortak menfaatler etrafında birle ş en ve bunları gerçekle ş tirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları