Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARA Ş TIRMANIN ÖNEM İ İşletmelerin açık bir sistem olması nedeniyle çevreye ve zamana uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumun sağlanmasındaki en önemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARA Ş TIRMANIN ÖNEM İ İşletmelerin açık bir sistem olması nedeniyle çevreye ve zamana uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumun sağlanmasındaki en önemli."— Sunum transkripti:

1

2 ARA Ş TIRMANIN ÖNEM İ İşletmelerin açık bir sistem olması nedeniyle çevreye ve zamana uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumun sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biri de inovasyondur. Bir ülkede ne kadar çok inovasyon yapan işletme varsa, o ülkenin insanlarının yaşam kalitesi ve refahı o kadar artar. İnsanlar çok daha iyi şartlarda yaşar; çok daha iyi hizmetlerden yararlanır ve çok daha yüksek gelirler elde ederler. Aynı zamanda ülkenin de rekabet gücü artar. Bunun anlamı ise, o ülkenin diğer ülkelere göre daha güçlü bir konuma yükselmesidir.

3 ARA Ş TIRMANIN AMACI Bu çalışmanın temel amacı, şirketlerdeki inovasyon (yenilik) faaliyetlerinin nasıl geliştiğini ve şirketlerin amaçlarına hizmet etmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, yöneticilerinin tutumlarının bu sürece etkilerinin, ve başarılı bir inovasyon gerçekleştiren şirketlerin özelliklerini saptayıp ortaya koymaktır.

4 SUNUM PLANI Yönetim ve Yönetim Süreci Yönetici ve Yöneticinin Görevleri Liderlik, Liderin Özellikleri, Liderlik Yaklaşımları Lideri Yöneticilerden Ayıran Özellikler Değişim İnovasyon ve İnovasyon Türleri İnovasyon Süreçleri ve inovasyon Süreçlerinin Adımları İnovasyon Yönetiminin Temeli Nedir? İnovasyon Staratejisi Nasıl Hazırlanır? İnovasyonda Başarı Nasıl Yaratılır? Nasıl Bir Kültür ve Anlayış? Ve Nasıl Bir Organizasyon?

5 İnsanların ortak amaçlar olarak belirlediği hedeflere en kısa zamanda ve en iyi biçimde ulaşmaları için grup halinde eyleme geçmeleridir.

6

7 Emek Sermaye Girişimci Teknoloji Doğal kaynaklar Kar Risk Ürün ve hizmet ürütmek istiyorum

8 Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar. İşletme çalışanlarının görevlerini belirler. Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır. Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır.

9 Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

10 Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır. Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir. Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır. İletişim yeteneği çok gelişmiştir. Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir. Takım ruhu felsefesine inanır, paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.

11 Durumsallık Yaklaşım Özellik Yaklaşım Etkileşimci Yaklaşım Demokratik Lider Otokratik Lider Biçimsel Önder Doğal Lider

12

13 Yeni bir durum ile kar ş ıla ş ılması ve buna uyum sa ğ lanması sürecidir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde ya ş anan önemli bir de ğ i ş im, kendini hemen di ğ er bölgelerde de göstermektedir. Böylece tüketicilerin ya ş ama biçimlerinde ve satın alma davranı ş larında sürekli bir farklıla ş ma görülmektedir.

14 En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

15

16 Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin olu ş turdu ğ u bir bütündür.

17 Sinyallerin TaranmasıStratejik Yanıt VermeGerekli Bilgiyi EdinmeÇözümün GeliştirilmesiÖğrenme

18 İnovasyon, tek aşamalı bir süreç değildir. Aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen, sürekli bir faaliyettir. En önemli sorun, değişimi yönetebilmektir. İnovasyonu başarıyla yöneten şirketler liderlik ve risk alma özelliğine sahiptir.

19 Şirketinizin sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağının ne olduğu? Bu rekabet avantajını koruyabilmek için pazarda nasıl konumlanmanız gerektiği? Stratejik önceliklerinizin neler olduğu? Kurumsal Stratejiniz; Sorularına cevap vermelidir.

20 Daha sonra şirket içinde özümsenen stratejinin tüm çalışanlarca uygulanması, uygulamanın da üst yönetimin denetiminde olması gerekir. Ş irketinizin stratejisi, mü ş terilerinizin gereksinimlerini rakiplerinizden daha iyi kar ş ılamanız için belirledi ğ iniz taktiklerden olu ş an bir kılavuzdur.

21 İnovasyon yönetimi Ş irketin Teknolojiyi İş süreçlerini İnsan ilişkilerini Destekleyecek ve te ş vik edecek ş ekilde yönetmesidir.

22 Bu nedenle, başarınız iki faktöre bağlıdır: Şirketinizin bunları yönetme becerisi Teknik kaynaklar

23 ? Farklı görmek Risk almak Yaratıcılık Mü ş terinin de ğ erini bilmek Sorgulamak Ba ş arısızlı ğ ı ho ş görmek İ leti ş im İş birli ğ i

24 Vizyon, liderlik ve inovasyon yapma isteği Uygun organizasyonel yapı Kilit kişiler Etkin takım çalışması Sürekli kişisel gelişimi desteklemek İnovasyona yüksek düzeyde katılım Öğrenen organizasyon

25 İ novasyon stratejisi yazılı hale getirilmi ş ve tüm ş irket tarafından bu uygulanıyorsa, inovasyonu destekleyen organizasyonel yapı olu ş turulduysa, çalı ş anlar arasında i ş birli ğ i ve etkin ileti ş im mevcutsa, çalı ş anların bu konuda kararlılar ve kendilerini buna adamı ş larsa inovasyonu gerçekle ş tirir ve ba ş arıya ula ş ırsınız.

26

27


"ARA Ş TIRMANIN ÖNEM İ İşletmelerin açık bir sistem olması nedeniyle çevreye ve zamana uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumun sağlanmasındaki en önemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları