Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Öfke”. “Sana ş imdi gününü gösteririm ben!” “Gürültüyü kesin maçı izleyemiyorum!’ “ Ş u ba ş a ğ rısından nefret ediyorum!” “Benimle böyle konu ş amazsın!”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Öfke”. “Sana ş imdi gününü gösteririm ben!” “Gürültüyü kesin maçı izleyemiyorum!’ “ Ş u ba ş a ğ rısından nefret ediyorum!” “Benimle böyle konu ş amazsın!”"— Sunum transkripti:

1 “Öfke”

2 “Sana ş imdi gününü gösteririm ben!” “Gürültüyü kesin maçı izleyemiyorum!’ “ Ş u ba ş a ğ rısından nefret ediyorum!” “Benimle böyle konu ş amazsın!” Bu cümlelerin hepsi, bazı öfkelenmi ş ki ş ilerin sözleri. Peki nedir bu öfke, niçin öfkeleniriz?

3 Öfke; gerçek yada algısal bir tehlike anında ortaya çıkan, mücadele etme davranı ş ını tetikleyen, naho ş bir duygudur. Öfke duygusunun kendine özgü yüz ifadesi ve ses tonu vardır. Ya ş amın 3.-5. aylarından itibaren gözlenir.

4 Öfke ifadesi yeti ş kinlerde daha komplike olmakla beraber aynı formdadır.

5 Öfke anında; enerjiyi arttıran adrenalin salgısı artar, nefes alıp verme sıkla ş ır, kalp atı ş ları hızlanır, kan basıncı artar sava ş mak yada kaçmak için hazır hale gelir

6 Öfke Kaynakları Gerçek Tehdit/ Tehlike Bireysel Kaynaklar Fizyolojik Rahatsızlık Araçsal Öfke Naho ş Uyarıcılar Sınırlanma/ Kısıtlanma

7 Gerçek tehdit/tehlike: Ki ş inin fizyolojik varlı ğ ına kast eden durumlardır. Fiziksel ş iddet, saldırı bu durumlara örnektir. Gerçek Tehdit/ Tehlike

8 Bireysel kaynaklar: ki ş inin psikolojik varlı ğ ına yani benli ğ ine kast eden durumlardır. Aldatılma, adaletsizlik, ihmal, haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını dü ş ünme gibi durumlar örnek gösterilebilir. Bireysel kaynaklara dayalı öfke, daha çok yoruma, algıya dayalıdır ve herkeste olu ş mayabilir. Örnek; ş aka, espri. Bireysel Kaynaklar

9 Sınırlanma/kısıtlanma: Ki ş inin istedi ğ i bir ş eyi elde etmesinin, ona ula ş masının engellenmesi, bir haktan mahrum edilmesi durumunda öfke ortaya çıkabilir. Örnek; otobüsün geç gelmesi. Sınırlanma Kısıtlanma

10 Naho ş uyarıcılar: Ki ş inin maruz kaldı ğ ı, ama tam olarak tehdit içermeyen çevresel veya psikolojik uyarıcılardır. Çevresel olan; gürültü, kirlilik.. Psikolojik olan; ş ahsa olmayan müstehcen fıkralar anlatılması Naho ş Uyarıcılar

11 Fizyolojik rahatsızlıklar: Ki ş inin bir hastalıktan dolayı acı çekmesi, açlık, yorgunluk, stres gibi faktörler örnek verilebilir. Fizyolojik Rahatsızlık

12 Araçsal öfke: bu öfke kayna ğ ı di ğ erlerinden farklı olarak, farklı duyguların ifadesinde, farklı amaçlara hizmet etmede ortaya çıkar. Karakterin parçası, ba ş kalarını kontrol amaçlı, erkeklerde çaresizlik hissi  güçlü görünebilmek Araçsal Öfke

13 Öfke İfadesinde Cinsiyet Farkları Kadın ve erkekler di ğ er tüm duygularda oldu ğ u gibi, öfke deneyimini benzer biçimde ya ş ar fakat ifade etmeleri farklıdır. Bunun temel sebebi toplumsal cinsiyet rolleridir: Erkek güçlü Kadın naif

14 Saldırganlık; ba ş kalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranı ş ya da eylemdir. öfkeyle do ğ rudan ili ş kili de ğ ildir. Öfke+korku Öfke evrensel ve do ğ u ş tan gelen bir duygu olmakla beraber, saldırganlık bir davranı ş tır ve ço ğ unlukla ö ğ renilir.

15 Öfke kontrolü Öfkeyi do ğ ru ifade etme becerisini kazanmaya denir. Öfkeyi bastırmak yada bo ş altmak de ğ ildir. Öfke kontrolünde temel amaç; saldırganlıktan uzak, ş iddet içermeyen, ki ş inin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek ş ekilde duygusunu ifade etme becerisini kazanmasıdır.

16 Öfke kontrolünde faydalı teknikler öfke konrolü günlük tutma listeleme ileti ş im becerile ri "ben" dili mola verme gev ş eme / nefes

17 Duygularınızı anlattı ğ ınız bir günlük tutun. Duyguları ve tepkileri tanıma. Hataları görme günlük tutma listeleme Öfkelendirebilecek durumların listesini yapın. Günlük tutmaya benzer Kendini tanıma ve sorunlara çözüm bulma

18 İ leti ş im becerilerinizi geli ş tirin. 2 fayda: 1) Yanlı ş anlama, derdini anlatamama gibi ileti ş im bozuklukları önlenir 2) Öfke anında saldırganlık, fiziksel yada sözlü ş iddet önlenir. ileti ş im becerileri

19 Olayı/duyguyu kendi üzerinden ifade etme “böyle yaparak beni sinir ediyorsun” sen dili yerine, “bu davranı ş larından ötürü ş uan öfkeliyim” ben dili "ben" dili mola verme Mola verme; Ki ş inin tepki vermeden önce neye kızdı ğ ını ve niçin öfkelendi ğ ini dü ş ünmesi, anlamaya çalı ş ması Ufacık bir zamanın ayrılması bile çok etkili

20 Gev ş eme ve nefes alma egzersizleri hızlı soluk alıp vermeyi ve kan basıncının artmasını kontrol etmek Sakinle ş meyi sa ğ lamak gev ş eme /nefes

21 Etkinlik Bir ka ğ ıda sizi son zamanlarda en çok öfkelendiren 3 durumu yazınız ve bu durumlara göre a ş a ğ ıdaki soruları cevaplayınız. a) Öfkelendi ğ inizde vücudunuzda ne gibi de ğ i ş imler, hisler meydana geldi? b) Bu durum sizi niçin öfkelendirmi ş olabilir? Öfke kaynaklarından hangisine dahil edilebilir? c) Öfkelendi ğ inizde öfke kontrolü tekniklerinden birine dahil olabilecek bir davranı ş ta bulundunuz mu?


"“Öfke”. “Sana ş imdi gününü gösteririm ben!” “Gürültüyü kesin maçı izleyemiyorum!’ “ Ş u ba ş a ğ rısından nefret ediyorum!” “Benimle böyle konu ş amazsın!”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları