Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 1 Uzm.Nazime Tuncay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 1 Uzm.Nazime Tuncay."— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 1 Uzm.Nazime Tuncay

2 Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 2 Yeni teknolojiler, globalle ş me ve ö ğ renmeye ili ş kin yeni dü ş ünceler nedeni ile geleneksel e ğ itim yakla ş ımları de ğ i ş mektedir. Uzaktan e ğ itimin nasıl uygulanması ve ara ş tırmaların ne ş ekilde yapılması gerekti ğ ine ili ş kin farklı görü ş ler bulunmaktadır. Uzm.Nazime Tuncay

3 Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 3 Ba ğ ımsız Çalı ş ma Kuramı Ö ğ retimin Endüstriyelle ş mesi Kuramı Etkile ş im ve İ leti ş im Kuramı Yeti ş kin E ğ itimi Kuramı (Andragoji) E ş itlik Kuramı Uzm.Nazime Tuncay

4 Bağımsız Çalışma Kuramı 10.01.2015 4 Wedemeyer,ba ğ ımsız çalı ş ma sistemlerinin 6 özelli ğ i oldu ğ unu söylüyor: Ö ğ renci ve ö ğ retmen ayrı yerlerde İ leti ş im yazılı veya farklı medyalar aracılı ğ ı ile yürütülüyor Ö ğ retim bireyselle ş tiriliyor Ö ğ renme, ö ğ renci etkinlikleri sonucu meydana geliyor Ö ğ renme, ö ğ rencinin kendi çevresinde eri ş ilebilir duruma geliyor Her ö ğ renci kendi ö ğ renme sorumlulu ğ unu alıyor, istedi ğ i zaman ba ş lama ve bitirme özgürlü ğ ü var Uzm.Nazime Tuncay

5 Bağımsız Çalışma Kuramı 10.01.2015 5 Moore, uzaktan e ğ itimi ö ğ renci-yönetiminde ve ö ğ retmen-yönetiminde olarak ikiye ayırıyor ve özellikle iki de ğ i ş ken üzerinde duruyor. Ö ğ retmen ve ö ğ renci arasındaki uzaklık: Uzaktan e ğ itimin 2 boyuttan olu ş tu ğ unu söylüyor: çift- yönlü ileti ş im (diyalog) ve programın ö ğ renci ihtiyaçlarını kar ş ılama düzeyi (yapı). Ö ğ renci sorumlulu ğ u ve kararlılık: Kendi ö ğ renme sorumlulu ğ unu almalı, ö ğ retmenden çok az yardım istemeli, aktif olmalı. Uzm.Nazime Tuncay

6 Öğretimin Endüstriyelleşmesi Kuramı 10.01.2015 6 Peters, uzaktan e ğ itimin analizi için ş u terminolojileri önermi ş tir: Verimlile ş tirmek Çalı ş manın bölünmesi Mekanikle ş tirme Özel bir amaçla bir araya toplanmı ş insanlar grubu Toptan Üretim Planlama Organizasyon Bilimsel kontrol yöntemleri Resmile ş tirme Standartla ş tırma Fonksiyonel De ğ i ş im Objektiflik Konsantrasyon ve merkezile ş me Uzm.Nazime Tuncay

7 ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM KURAMI 10.01.2015 7 Holmberg, kuramını 7 öneriye dayandırmı ş tır: Ö ğ retmen ve ö ğ renci arasındaki ileti ş im çok önemlidir Duyu ş sal katılım memnuniyeti etkiler Memnuniyet motivasyonu destekler Karar sürecine katılım ö ğ renci memnuniyeti açısından tercih edilir Güçlü bir motivasyon ö ğ renmeyi yönlendirir Samimi ileti ş im ve kolay eri ş im, di ğ er boyutları destekler Ö ğ retimin etkilili ğ i, ö ğ rencinin ne kadar ö ğ rendi ğ i ile belirlenir Uzm.Nazime Tuncay

8 YETİŞKİN EĞİTİMİ KURAMI 10.01.2015 8 Knowles, yeti ş kinlerin ö ğ renmesine ili ş kin 7 boyuta dayandırdı ğ ı bir kuram geli ş tirmi ş tir: Yeti ş kinlere uygun bir ö ğ renme ortamının yaratılması Katılımcı bir organizasyon yapısı yaratılması Hissedilen ve olması gereken ö ğ renci ihtiyaçlarının incelenmesi Yönlendirmelerin olu ş turulması Etkinliklere ili ş kin tasarımların geli ş tirilmesi Hedeflere yönelik planlamanın yapılması Nitel ve nicel de ğ erlendirme yapılması Uzm.Nazime Tuncay

9 EŞİTLİK KURAMI 10.01.2015 9 Keegan, e ğ itimde herkese e ş it olanaklar sa ğ lanması dü ş üncesinden hareketle bir kuram olu ş turmu ş tur. Ö ğ renme deneyimleri herkes için farklı ortamlarda ve farklı ko ş ullarda olsa bile e ş it olmalıdır. Uzm.Nazime Tuncay


"Uzaktan Eğitim Kuramları 10.01.2015 1 Uzm.Nazime Tuncay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları