Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Haber ve bilgi verme amacı ba ş ta olmak üzere, e ğ itmek, e ğ lendirmek gibi amaçlar ta ş ıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Haber ve bilgi verme amacı ba ş ta olmak üzere, e ğ itmek, e ğ lendirmek gibi amaçlar ta ş ıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla."— Sunum transkripti:

1

2  Haber ve bilgi verme amacı ba ş ta olmak üzere, e ğ itmek, e ğ lendirmek gibi amaçlar ta ş ıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ula ş an araçlardır Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ula ş an ve ileti ş imi sa ğ layan araçlara kitle ileti ş im araçları denilmektedir K İ A amacı dü ş ünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geni ş kitlelere ula ş tırabilmektir Kitle ileti ş im araçları; “Daha geni ş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla ileti ş im kurmak için gerçekle ş tirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olana ğ ı veren bir araçtır”

3  Kitle ileti ş im araçlarını incelerken kitle, kitle ileti ş im araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılı ğ ıyla geni ş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir” İ leti ş im; Bilgi, dü ş ünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranı ş biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ili ş kile ş me yoluyla bir insandan di ğ erine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir Kitle ileti ş im araçları denince akla gelen Gazete, TV, Radyo, Telefon, İ nternet vb araçların ve onların ilettikleri bilgilerin insanlar ve hatta toplumlar üzerinde etkileri vardır Bu etkiler olumlu ve olumsuz olarak net bir ş ekilde birbirinden ayrılamaz E ğ er etkilenen ki ş inin ya ş ı, e ğ itimi, ya ş adı ğ ı ortam uygun de ğ ilse, faydalı olması için iletilen bir bilgi bile zararlı olabilir

4  Sarf edilen zaman Bu araçların üretim ve da ğ ıtımı için ayrılan kaynakların miktarı Bu araçların iletti ğ i politik, sosyal ya da kültürel bilgi (ki ş iye göre uygunlu ğ u de ğ i ş ir) Bilginin geçici olması Yayılan bilgilerin dü ş ünce farklılı ğ ı olması durumunda yarataca ğ ı sorunlar Bu araçların yapıldı ğ ı maddelerin sa ğ lı ğ a zararı (ka ğ ıt vb) Bu araçların yaydı ğ ı zararlı maddeler (radyasyon vb) Reklama yönelik ileti ş imin yaratabilece ğ i olumsuzluklar Kayna ğ ı belli olmayan adreslerden alınacak yanlı ş ve zararlı bilgiler ( İ nternet vb) Do ğ ru kullanıldı ğ ında, her alanda faydası olacak kitle ileti ş im araçlarından do ğ ru yararlanmamız dile ğ iyle

5  1- Televizyonun kar ş ısında büyümekte olan çocukların sosyalle ş me, bireyselle ş me ve psikososyal yönlerinin tamamı eksik olur. 2-Televizyon insanlara magazin programları isimiyle birden fazla seviyesiz e ğ lence kültürü a ş ılamaktadır. 3- 4 ve 7 Ya ş arasındaki çocukların çok televizyon izlemesi dil ve sosyal geli ş me a ş amasında bazı sıkıntılar ortaya çıkartır. Çocukların bu ya ş larda televizyonda izleyecekleri korku, gerilim ve ş iddet içerikli programlar çocukların psikolojilerini bozabilir ve bununla beraber uykusuzluk vs. gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 4- Bazı televizyon programları insanları gerçeklerden uzakla ş tırabilir. 5- Tüketim için yanlı ş lar do ğ ruymu ş gibi lanse edilir. 6- Televizyon kanalları insanları genelde de ğ i ş ik kültürler yönlendirir ve reyting için insanları kullanır. 7- Televizyon izleme insanları tembelle ş tirmektedir.

6 Televizyon

7 Radyo

8


" Haber ve bilgi verme amacı ba ş ta olmak üzere, e ğ itmek, e ğ lendirmek gibi amaçlar ta ş ıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları