Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlü ğ ü olan birimlerin bir düzene ba ğ lı olarak birle ş mesi sonucu olu ş ur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlü ğ ü olan birimlerin bir düzene ba ğ lı olarak birle ş mesi sonucu olu ş ur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca."— Sunum transkripti:

1

2  Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlü ğ ü olan birimlerin bir düzene ba ğ lı olarak birle ş mesi sonucu olu ş ur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca paragraflarda kendi içinde anlam birli ğ ine sahip cümle kümelerinden olu ş ur. Bu kümeler yeri, zamanı, mekânı, ki ş iyi ve durumu ifade ederler.  Paragraftaki birlik ve bütünlü ğ ü sa ğ lamak için giri ş, geli ş me ve sonuç bölümlerindeki cümlelerin dil ve fikir yönünden birbiriyle ba ğ lantı kurmasını sa ğ layan ba ğ layıcı ö ğ eler vardır. Köprü kelimeler diye de nitelendirebilece ğ imiz bu ö ğ eler cümle ba ş ı edatları, zamirler, sözcük ve sözcük gruplarıdır.

3  " İ nsanın içini dökmeden edemedi ğ i dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda eri ş ilmez bir de ğ er kazanır. Ama her ş ey, bir dosta söylenmez ki? Onun için, hele bir insan bir yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masanın ba ş ına geçip kalemi eline almadan edemez. İş te günlük dedi ğ imiz, yazarın kendi kendisi ile alçak sesle konu ş masından ba ş ka bir ş ey olmayan, o günü gününe tutulmu ş hatıralar, bu iç dökme ihtiyacından do ğ mu ş tur. Böyle bir yazar, kendisi için günlü ğ ünü tutar. Bu bakımdan, sessiz bir konu ş ma olan bu çe ş it günlükleri bir edebiyat türü saymaya imkân yoktur."  Suut Kemal Yetkin

4  Yalnız ya ş amanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha ba ş ıbo ş, daha rahat ya ş amak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varaca ğ ımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya i ş lerini bıraktı ğ ını sanır; oysaki bu i ş lerin yolunu de ğ i ş tirmekten ba ş ka bir ş ey yapmamı ş tır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay de ğ ildir. Ruh nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev i ş lerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan ba ş ka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın ba ş kaygılarından kurtulmu ş olmuyoruz.  Montaigne


" Metnin yapısı, kendi içinde anlam bütünlü ğ ü olan birimlerin bir düzene ba ğ lı olarak birle ş mesi sonucu olu ş ur. Bu birimler paragraflardır. Ayrıca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları