Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORHAN YÜCEL MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “Büro Yönetimi” Alanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORHAN YÜCEL MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “Büro Yönetimi” Alanı."— Sunum transkripti:

1 ORHAN YÜCEL MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “Büro Yönetimi” Alanı

2 Bölümün Amacı: Kamu kurum ve kurulu ş ları ile özel sektör i ş letmelerinde yöneticilerin ofis çalı ş malarına katkı sa ğ lamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yeti ş tirmek, günümüz bilgi ça ğ ına ayak uyduran, teknolojik ve bilimsel geli ş meleri yakından takip ederek mesleki ve ki ş isel geli ş ime önem veren, sürekli ö ğ renmeye istekli, ça ğ da ş, ara ş tırmacı ve yaratıcı bireyler yeti ş tirmeyi amaç edindirmektedir.

3 Genel olarak sekreterin görevi büronun en verimli ş ekilde çalı ş masını sa ğ lamaktır. Bunun için ofis yönetimi i ş lemlerini, gelen giden evrak ile dosyalama i ş lemlerini yürütür. Telefon görü ş melerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ula ş tırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin kar ş ılanması, toplantı ve seyehat organizasyonları i ş lerini yapar. Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar. Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli ş ekilde kullanılmasını sa ğ lar. Genel Bilgiler

4 Aranan nitelikler Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sözel yetene ğ i güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konu ş abilen), görsel ve i ş itsel belle ğ i kuvvetli, Kendine güvenen, güvenilir, İ nsanları tanıyan ve etkileyebilen, Sır saklayabilen, Sorumluluk sahibi, Güler yüzlü Temsil yetene ğ ine sahip kimseler olmaları gerekir. Ayrıca teknolojik geli ş meleri yakından takip etmeleri ve her türlü i ş lemlerde teknolojiden yararlanabilmeleri gerekir.

5 Çalışma alanları ve iş bulma olanakları Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların i ş alanı oldukça geni ş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kurulu ş da, üniversitelerde, hukuk bürolarında vakıflarda, derneklerde kısaca bürosu olan her i ş letmede istihdam imkanı mevcuttur. İş letmelerin ça ğ da ş i ş letmecilik anlayı ş ı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda e ğ itilmi ş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. İş letmelerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, yönetici asistanı olarak görev yapmaktadırlar.

6 Çalışma alanları ve iş bulma olanakları E ğ itim sonrası kamuya ait kurum ve kurulu ş larda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun Genel İ dari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde i ş e ba ş layan meslek elemanı i ş yerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle i ş e ba ş layarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

7 Meslekte İlerleme "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçi ş Sınavında ba ş arılı oldukları takdirde "Halkla İ li ş kiler, Halkla İ li ş kiler ve Reklamcılık, Halkla İ li ş kiler ve Tanıtım, İş letme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İ li ş kiler, Sa ğ lık Kurumları İş letmecili ğ i ve Yönetim Bili ş im Sistemleri" lisans programlarına dikey geçi ş yapabilirler. Çalı ş tıkları i ş yerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

8 Sınavsız Geçiş (2 yıllık) MEZUNİYET ALANI YERLEŞMEYÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI Büro Yönetimi (3675) Sınavsız Geçiş (2 Yıllık) 1Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2İnsan Kaynakları Yönetimi 3İşletme Yönetimi 4Ağız ve Diş Sağlığı 5Odyometri 6Sağlık Kurumları İşletmeciliği 7Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik 8Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama

9

10 Okulumuz “Büro Yönetimi “ alanından mezun olmanız halinde Arhavi Meslek Yüksek Okulu “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı “ bölümüne sınavsız geçiş yoluyla öncelikli olarak yerleştirilirsiniz.

11 YGS puanı ile (4 yıllık) (0,12+0,06) İ nsan kaynakları yönetimi (YGS-6) Sa ğ lık Kurumları İş letmecili ğ i (YGS-6) Sa ğ lık Kurumları Yöneticili ğ i (YGS-6) Sa ğ lık Yönetimi (YGS-6)

12 TE Ş EKKÜR EDER İ Z


"ORHAN YÜCEL MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ “Büro Yönetimi” Alanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları