Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKTC MERKEZ BANKASI BA Ş KANI Dr. Bilal SAN 8 Mart 2013, Lefko ş a Finansal Kriz, KKTC Bankacılık Sektörü ve Kurumsalla ş ma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKTC MERKEZ BANKASI BA Ş KANI Dr. Bilal SAN 8 Mart 2013, Lefko ş a Finansal Kriz, KKTC Bankacılık Sektörü ve Kurumsalla ş ma."— Sunum transkripti:

1 KKTC MERKEZ BANKASI BA Ş KANI Dr. Bilal SAN 8 Mart 2013, Lefko ş a Finansal Kriz, KKTC Bankacılık Sektörü ve Kurumsalla ş ma

2 İ ÇER İ K Finansal Krizin Geli ş imi ve Çözüm Arayı ş ları KKTC Bankacılık Sektörü KKTC Merkez Bankası Politikaları Kurumsalla ş ma

3 Finansal Krizin Gelişimi Finansal Kriz Devlet Borçları Krizi Yüksek Bütçe Açıkları Dü ş ük Büyüme Oranları Yüksek İ ş sizlik Oranları Global Ekonomik Kriz

4 Çözüm Arayışları İ novatif Para Politikaları Makro İ htiyati Tedbirler Yapısal Reformlar

5 KKTC Bankacılık Sektörü - I

6 KKTC Bankacılık Sektörü - II

7 KKTC Merkez Bankası Politikaları Sektöre Yapılan Yönlendirici Müdahaleler Yasal Düzenlemeler

8 Sektöre Yapılan Yönlendirici Müdahaleler Reeskont Kredi Faiz Oranları Yasal Kar ş ılık Oranları Disponibilite Oranları Ticari Sanayi, Turizm, Tarım, E ğ itim İ hracatKüçük Esnaf Döviz Mukabili Avans TL 201214 %12 % 11 % TL 201311 %8 % Mevduat vadesi ≤ 3 ay 3 ay < Mevduat Vadesi ≤ 6 ay 6 ay < Mevduat Vadesi ≤ 1 yıl 1 yıl < Mevduat Vadesi Mevduat hariç Türk Parası Di ğ er Yükümlülüklerde 8%7%6%5%8% Yurt Dı ş ındaki Varlıklar ≤ Özkaynaklar x 1 Özkaynaklar x 1 < Yurt Dı ş ındaki Varlıklar ≤ Özkaynaklar x 2 Özkaynaklar x 2 < Yurt Dı ş ındaki Varlıklar ≤ Özkaynaklar x 3 Özkaynaklar x 3 < Yurt Dı ş ındaki Varlıklar ≤ Özkaynaklar x 4 Özkaynaklar x 4 < Yurt Dı ş ındaki Varlıklar ≤ Özkaynaklar x 5 Özkaynaklar x 5 < Yurt Dı ş ındaki Varlıklar 10%12%14%16%18%20 %

9 Yasal Düzenlemeler Yeni Bankalar Yasa Tasarısı Fon Yasa Tasarısı

10 Kurumsalla ş ma TANIM Bir i ş letmenin, faaliyetlerini ki ş ilerden ba ğ ımsız olarak sürdürülebilmesini ve geli ş tirebilmesini sa ğ layan bir yapı olu ş turulması AMAÇ İş letmenin ş ahıslardan ve ki ş ilerin kendi becerilerine ba ğ lı icra yöntemlerinden ba ğ ımsız olması Süreklili ğ in sa ğ lanması

11 Kurumsalla ş manın Faydaları - I Kurulu ş daha düzenli ve sistemli çalı ş ır. Kontrolü sa ğ lamak kolayla ş ır. Hata oranı dü ş er. Hedeflere ula ş mak kolayla ş ır. Yetki ve sorumluluklar ayrı ş arak belirginle ş ir. Farklı bakı ş açıları ortaya çıkar. Bütçe ve i ş planları daha açıktır. İ ş ler ehil olanlarca yerine getirilir.

12 Kurumsalla ş manın Faydaları - II Günlük çalı ş malarda rehber olur ve personelin davranı ş biçimlerini belirler. İ ş lerin ola ğ an seyri için ki ş isel ili ş kilere gerek yoktur. Ortaklar arası ve aile içi ili ş kilerdeki problemlerden kurum/ ş irket etkilenmez. Raporlama, ş effaflık, hesap verme/sorma sıkıntıları ya ş anmaz.

13 Sektörde sıkıntı kayna ğ ı olanların ba ş ını, kurumsalla ş maya gerekli önemi vermeyenlerin çekmesi tesadüf olamaz. Gerek ülkemizdeki, gerekse bankacılık sektörümüzdeki sıkıntılar yeterince kurumsalla ş mamaya dayanmaktadır. Bu manada, kurumsalla ş maya önem verilmesi gerekti ğ i hususunu bir kere daha vurgulamak isterim. Ülkemizde Kurumsalla ş ma: Gözlem ve İkaz


"KKTC MERKEZ BANKASI BA Ş KANI Dr. Bilal SAN 8 Mart 2013, Lefko ş a Finansal Kriz, KKTC Bankacılık Sektörü ve Kurumsalla ş ma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları