Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA YE Şİ LADA 20090167. 1-ÖRGÜTSEL YETK İ VE SORUMLULUK 2-ÖRGÜT İ KL İ M İ 3-ÖRGÜTSEL BA Ğ LILIK 4-E Ğİ T İ M YÖNET İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ TÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA YE Şİ LADA 20090167. 1-ÖRGÜTSEL YETK İ VE SORUMLULUK 2-ÖRGÜT İ KL İ M İ 3-ÖRGÜTSEL BA Ğ LILIK 4-E Ğİ T İ M YÖNET İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ TÜRK."— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA YE Şİ LADA 20090167

2 1-ÖRGÜTSEL YETK İ VE SORUMLULUK 2-ÖRGÜT İ KL İ M İ 3-ÖRGÜTSEL BA Ğ LILIK 4-E Ğİ T İ M YÖNET İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 6. BÖLÜM

3 ÖRGÜTSEL YETKİ VE SORUMLULUK  Yönetici, örgütleme i ş levini ba ş arırken bazı kavram ve ilkeleri anlamak ve onları uygulamak zorundadır. Bu ilkelerin ba ş ında yetkinin ve sorumlulu ğ un devredilmesi gelir  Yetki, karar verme ve di ğ erlerini harekete geçirme ya da örgütsel amaçları ba ş armak için belirli görevleri yaptırma hakkıdır.  Di ğ er yandan yetki, di ğ erlerini etkileme yöntemidir. Bu anlamda ise yasallık, erk ve önderlik, yetkinin önemli boyutlarını olu ş turur.

4  Yetki, bir örgütün üyelerini, örgütün amaçlarını en iyi bir biçimde gerçekle ş tirecek davranı ş ları gösterecek biçimde yönetme gücüdür.  Yetki bir haktır, yetkinin kullanımı karar vermeyi gerektirir ve yetki örgütsel amaçların ba ş arılması için kullanılır.

5  İş e ili ş kin faaliyetleri ba ş arma yükümlülü ğ ü sorumluluk olarak tanımlanabilir.  Sorumluluk, yetki devrinin ayrılmaz bir parçasıdır.  E ğ er bir ki ş i bir i ş i kabul edip görevleri yapmayı üstlenmi ş se sorumluluk yüklenmi ş demekdir.  Yetki akımı yukarıdan a ş a ğ ıya do ğ ru olurken, sorumluluk tam tersi a ş a ğ ıdan yukarı do ğ rudur.

6 ÖRGÜT İKLİMİ  Örgütün psikolojik ortamına örgütsel iklim denir.  Örgüt iklimine etkide bulunan temel etmenler ki ş ilerin güdülenmesi, önderlik tarzları ve örgütsel ileti ş imdir.  Örgüt iklimi ba ş langıçta ‘belirli bir zaman dilimi içerisinde sürgülenen örgütü açıklayıcı özellikler seti’ olarak adlandırılmı ş tır. Bu tanıma göre bir örgütü di ğ er örgütten ayıran ve o örgütteki davranı ş ını etkileyen özelliklerin ba ş lıcaları büyüklük, yapı, karma ş ıklık, liderlik tarzları ve amaçların yönüdür.  Ara ş tırmacılara göre örgüt iklimi ‘i ş çevresinde, bu çevrede çalı ş anlar tarafından dolaylı ve dolaysız olarak algılanan ve çalı ş anların motivasyon ve davranı ş ların etkiledi ğ i kabul edilen, ölçülebilir özellikler setidir. Yani iklim; yapı, sorrumluluk, ödüller, riskler, ho ş görü ve çatı ş ma boyutlarını içerir.

7 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK  Meyer ve Allen örgütsel ba ğ lılı ğ ı’çalı ş anların örgütle ili ş kisi ile ş ekillenen ve onların örgütün sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sa ğ layan davranı ş ’olarak tanımlamı ş ve örgüte ba ğ lılı ğ ın çe ş itli biçimlerde gerçekle ş ebilece ğ ini ileri sürerek geçmi ş yıllarda sadece tek bir boyutu ile ele alınan bu kavramı, geli ş tirdikleri ‘üç boyutlu örgütsel ba ğ lılık modeli’ ile çok boyutlu bir kavram olarak de ğ erlendirmi ş tir.  Meyer ve Allen’a göre örgütsel ba ğ lılıkla ilgili en yaygın yakla ş ım duygusal ba ğ lılıkdır. Örgüt üyeli ğ ini sürdürme iste ğ ini yansıtan duygusal ba ğ lılık, büyük ölçüde, ya ş anan i ş deneyimleri sonucunda geli ş mektedir.

8  ‘Ekonomik bir mantı ğ a’ dayandı ğ ı dü ş ünülen devamlılık ba ğ lılı ğ ı ise ‘çalı ş anların, örgütten ayrılmaları durumunda sahip oldukları yatırımları ve yan faydaları kaybedeceklerine inanmaları sonucu zorunluluk nedeniyle örgütte çalı ş maya devam etmeleri durumudur.’  Meyer ve Allen’in geli ş tirdi ğ i ‘ üç boyutlu ba ğ lılık modeli’nin, çalı ş anların örgütlerine duydykları ba ğ lılı ğ ın türünü ve derecesini anlamada ve çalı ş anlara istenilen davranı ş ların kazandırılmasında yöneticilere yol gösterici oldu ğ u söylenebilir.

9 EĞİTİM YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ  Yönetimin gerçekle ş ti ğ i hemen hemen her yerde belirli amaçlar, belirli süreçlerden geçerek olu ş an ürünler ve bu ürünlerin kontrol edilmesi gibi olgular vardır. Bu olgular e ğ itim kurumları için de söz konusudur.  Her ş eyden önce e ğ itim, herhangi bir kurumda gerçekle ş en üretime her yönüyle benzeyen süreçtir. Bu do ğ rultuda okullar da tabii ki sahip oldu ğ u amaçlar, insan kaynakları ve yapılan i ş ler açısından herhangi bir i ş letme gibi de ğ ildir.

10 EĞİTİM VE OKULUN KENDİNE ÖZGÜ YÖNLERİ 1- E ğ itim ve e ğ itim kurumlarının amaçları açık ve kesin de ğ ildir. 2- E ğ itim, ö ğ retim ve ö ğ renme süreci çok karma ş ık i ş tir. 3- E ğ itim ve okul, ba ş ka alanlarda ve sektörlerde olmadı ğ ı kadar çok sayıda ki ş i ve kurumların ilgilendi ğ i bir alandır. 4- okul, yöneticisi ve sahip oldu ğ u personelin özellikleri açısından da e ğ itim dı ş ı kurumlara göre farklıdır. 5- Okul, kalitesini her zaman belli bir çizgide tutmak ve daha yükseklere ula ş mak için e ğ itim dı ş ı kurumlar gibi yo ğ un baskı hissetmemektedir.

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"MUSTAFA YE Şİ LADA 20090167. 1-ÖRGÜTSEL YETK İ VE SORUMLULUK 2-ÖRGÜT İ KL İ M İ 3-ÖRGÜTSEL BA Ğ LILIK 4-E Ğİ T İ M YÖNET İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ TÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları