Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 BİR ÖĞRETMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER Genel Kültür Bilgisi Alan (Meslek) Bilgisi E ğ itim Bilimleri

3 MİKRO ÖĞRETİM NEDİR? Kontrollü ortam (5-10 ö ğ renci) Sınırlı süre (5-30 dakika) Kritik becerilerin kontrollü bir ortamda ö ğ retmen adaylarınca kazanılmasına yönelik bir uygulamadır. Bir ya da birkaç ö ğ retmenlik becerisi denemek Güven ve beceri kazanmak esas Ki ş inin kendi ö ğ retim tekniklerini analiz etmesi Ba ş kalarının ö ğ retim tekniklerini analiz etmesi

4 ÖĞRETİM BECERİLERİNİ SUNMA Öncelikle tek tek ö ğ retim becerilerini sunma Tekrar yapma Araç gereç kullanma Mümkün oldu ğ unca fazla duyu organına hitap etme Mümkün oldu ğ unca farklı ö ğ retim yöntem ve tekniklerini kullanma

5 DÖNÜT VE ELEŞTİRİ Önce kendimizi analiz ederek ele ş tiririz. Ayrıca ba ş kalarının bizi analiz etmesini bekleriz. Ele ş tirilerin ifade edili ş tarzı önemli Bir ş ey bütünüyle iyi ya da kötü de ğ ildir Güler yüzle yapılan ele ş tiri daha çok kabul görür Ele ş tiriler ki ş iye de ğ il i ş e yöneliktir Ele ş tirmi ş olmak için ele ş tiri yapılmaz

6 ELEŞTİRİLEN AÇISINDAN Ho ş görülü olmalıyız Ele ş tirilen biz de ğ iliz, yaptı ğ ımız i ş tir Ele ş tiriyi kendimiz talep etmeliyiz Kendi kendimizi de ele ş tirmeliyiz Ele ş tirilerin bizim ö ğ renmemize katkı sa ğ ladı ğ ını unutmayalım.

7 ÖĞRETİM BECERİLERİ BECER İ LERSÜRE (DAK İ KA) Derse Giri ş Yapma5 Kavram ve İ lkeyi Açıklama5 Soru Sorma Tekni ğ ini Uygulama5 Beceri Ö ğ retimi10 Dersin Özetleni ş i ve Bitirili ş i5 Becerilerin Birle ş tirilmesi20-30

8 PLANLAMA Önce bir günlük plan hazırlayalım Planı bir tiyatro gibi dü ş ünelim

9 DERSE GİRİŞ Amaçlardan haberdar etme Amaçların öneminden söz etme Amaçlara ula ş ma yollarını açıklama Amaçlara ula ş tıklarını nasıl anlayacaklarını açıklama Eski bilgi ve deneyimlerle ba ğ lantı kurma Ö ğ renci katılımını sa ğ lama Derse kar ş ı istekli olma Derse ba ş larken dikkat çekme

10 BİR KAVRAM VE İLKENİN ÖĞRETİLMESİ Kavram ya da ilkeyi en iyi ö ğ retecek örne ğ i seçme Yeni kavram ve ilkenin ö ğ rencilerin geçmi ş ya ş antılarıyla ba ğ ının kurulması Yeni terimlerin açıklanması Önemli notların yazılması ya da yansıtılması Gerekli yerlerde ders aracı kullanılması Sorular sorma Kavram ve ilkelerle yeni durumun ili ş kisini kurma

11 SORU SORMA TEKNİĞİNİN UYGULANMASI Soruların konuyla ilgili olması Ö ğ renci düzeyine uygunluk Soruların anla ş ılırlı ğ ı Ezbere bilgiyi te ş vik etmemesi Dü ş ünmeyi engelleyecek soruların sorulmaması Tüm ö ğ rencilere yöneltilmesi Soruların gerekti ğ inde tekrar edilmesi Dü ş ünme fırsatı verilmesi Sözün kesilmemesi Peki ş tireç kullanmak Ö ğ renci sorularının açık ş ekilde cevaplandırılması

12 BECERİLERİN GÖSTERİLMESİ Fiziksel çevrenin düzenlenmesi Malzemelerin kullanıma hazır hale getirilmesi Ne gösterilece ğ inin açıklanması Motivasyonu sa ğ lama Güvenlik Gösteri hızının iyi ayarlanması Ö ğ retmenin açık ş ekilde duyulabilmesi

13 DERSİN BİTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet için yeterli zaman ayrılması Özette önemli noktaların vurgulanması Ö ğ renci katılımını sa ğ lama Önemli noktaları açıklamak için ö ğ renci görü ş lerinden yararlanılması Ö ğ rencilere soru sorulması Amaçlara ula ş ılıp ula ş ılmadı ğ ının kontrol edilmesi Gelecek dersin konusunun hatırlatılması

14 ANLATIM SIRAMIZI BELİRLEYELİM


"Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları