Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve i ş adamı Armand Vallin Feigenbaum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve i ş adamı Armand Vallin Feigenbaum."— Sunum transkripti:

1 Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve i ş adamı Armand Vallin Feigenbaum

2 Feigenbaum kimdir?  Günümüz Toplam Kalite anlayı ş ının kurucusu kabul edilir.  1951 yılında yayınlanan kitabı Toplam Kalite Kontrol (Total Quality Control) kalite konusunda yepyeni bir anlayı ş getirmi ş tir.

3 Feigenbaum’a göre toplam kalite kontrol:  Tam mü ş teri memnuniyetini hizmet ve ürün kalitesini ekonomik bir ş ekilde elde edebilmek amacına hizmet eden kalite geli ş tirme, kalite sa ğ lama ve i ş letmedeki farklı grupların kalite iyile ş tirme çabalarını birle ş tirmek için etkili bir yöntemdir."

4 Feigenbaum’un kalite anlayışına katkıları:  Gizli fabrika kavramı: Hataları düzeltmekte harcanan çaba o kadar fazladır ki fabrikanın içinde gizli bir fabrika daha olmasıyla aynı etkiyi yaratır.

5 Feigenbaum’un kaliye alayışına katkıları:  Kalitenin izlenebilirli ğ i: Kalite herkesin i ş i oldu ğ u için hiç kimsenin i ş i haline gelebilir. Ana fikir kalitenin aktif olarak yönetilmesi ve yönetimin en üst basamaklarında görünür olmasıdır. Kalite maliyetleri kavramı

6 Toplam kalite ve Feigenbaum  Feigenbaum'a göre kalite 'en iyi‘ yi elde etmek de ğ il, mü ş teri ve satı ş fiyatı çerçevesinde en iyiyi elde etmektir. Kalite kontroldeki kontrol dört a ş amalı bir yönetim aracına i ş aret eder:

7 Toplam kalite ve Feigenbaum Kalite standartlarının belirlenmesi Bu standartlara uygunlu ğ un de ğ erlendirilmesi Standartlar a ş ıldı ğ ında harekete geçilmesi Standartların geli ş tirilmesi için çalı ş maların yapılması

8 Toplam Kalite ve Feigenbaum  Kalite kontrol, sipari ş in geli ş inden satı ş a kadar, tasarım, mühendislik, montaj ve mü ş teriyi memnun edecek bir ürünün gönderimini de kapsayacak ş ekilde bütün a ş amaların dahil olması gereken bir süreçtir.

9 Toplam Kalite ve Feigenbaum  Toplam kalite anlayı ş ı, tüm süreçler tamamlandıktan sonra kontrol etmekten ziyade, kaliteyi ba ş tan sa ğ lamaya dayanır.

10 Toplam Kalite ve Feigenbaum  Ürün kalitesini etkileyen tüm faktörler üzerinde etkili kontrol sa ğ lamak üretim sürecinin bütün önemli a ş amalarının kontrolünü gerektirir.

11 Toplam Kalite ve Feigenbaum Yapılması gerek bu kalite kontrol i ş lemleri dört ana grupta toplanabilir:  Yeni-Tasarım Kontrolü,  Gelen Malzeme Kontrolü,  Ürün Kontrolü  Özel Süreç Çalı ş maları.

12 Dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim…


"Amerikalı kalite kontrol uzmanı ve i ş adamı Armand Vallin Feigenbaum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları