Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretimden Tüketime Ünite Portfolyo Sunumu Serap Karaman Serap Karaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretimden Tüketime Ünite Portfolyo Sunumu Serap Karaman Serap Karaman."— Sunum transkripti:

1 Üretimden Tüketime Ünite Portfolyo Sunumu Serap Karaman Serap Karaman

2 Ünite Özeti Ö ğ renciler, isteklerini mevcut kaynaklara göre olu ş turması gerekti ğ ini ö ğ renerek bilinçli tüketici olmanın temellerini olu ş turur. Ö ğ renciler, isteklerini mevcut kaynaklara göre olu ş turması gerekti ğ ini ö ğ renerek bilinçli tüketici olmanın temellerini olu ş turur. Ö ğ renciler,ilgili ünitelerle üretim,da ğ ıtım ve tüketim ile ilgili temel kavramları ö ğ renir.Meslekleri tanıyarak, hayatımızı kolayla ş tırmak için var olduklarını bilirler. Ö ğ renciler,ilgili ünitelerle üretim,da ğ ıtım ve tüketim ile ilgili temel kavramları ö ğ renir.Meslekleri tanıyarak, hayatımızı kolayla ş tırmak için var olduklarını bilirler.

3 ÖTPS’ler Temel Soru: Her ş ey nereden geliyor? Ünite Sorusu: Üretimden tüketime neler biliyoruz? İ çerik Soruları: Tüm insanlar için ortak ihtiyaçlar nelerdir?Bunları nasıl ediniyoruz? Herkesin bir mesle ğ i var mı? Neden?

4 Ünite Vizyonu Bu üniteyi geli ş tirerek  Bir ürünün üretim a ş amasından tüketiciyle bulu ş masına kadar olan süreçleri göstermek,  Ö ğ rencilerimin gelecekte bilinçli tüketiciler olmalarını sa ğ lamak istiyorum. istiyorum. Bu ünite boyunca, ö ğ rencilerimin  Mesleklerin önemini kavrayarak, ş u an için seçmek istedikleri meslekleri, gerekçeleri ile sunmalarını,  Kendi ki ş isel özelliklerini fark edebilmelerini  istiyorum.

5 21. Yüzyıl Becerileri Ö ğ renciler a ş a ğ ıdakileri gerçekle ş tirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geli ş tireceklerdir: ● Farklı yer ve zamanlarda geçen temaları bulmak amacıyla konuları analiz ederken Temel Soruları ve Ünite Sorularını kullanma, ● Fikirlerini toplumda bir izleyici kitleyle payla ş ma, ● Kendi bireysel özelliklerini,dü ş üncelerini, okuma, yazma, ara ş tırma ve dü ş ünme stratejilerini de ğ erlendirme ve gerekti ğ inde bunları uyarlayarak de ğ i ş tirme, ● Kendi çalı ş malarını de ğ erlendirmek için proje de ğ erlendirmelerini kullanma ve akranlarına geribildirim verme.

6 Ö ğ renci Gereksinimlerini Ölçme ÖTPS’leri Kullanarak Ö ğ rencilerin bir ürünün ba ş langıcından bize gelene kadar geçirdi ğ i a ş amaları ile ilgili dü ş üncelerini Meslekler ve özellikleri hakkında bildiklerini ö ğ renin. 21. Yüzyıl becerilerini ölçün Gelece ğ in mesleklerini belirleyebilme becerisi.

7 Ö ğ renci Gereksinimlerini Ölçme Ölçme sonucu ula ş tı ğ ım bilgileri ş u amaçlarla kullanabilirim:. Ö ğ rencilerin yanlı ş ön bilgilere sahip oldu ğ u bölümlerine odaklanma. Sorularının yanıtlarını bulabilecekleri etkinlikler düzenleme. Ö ğ renciler bu bilgileri ş u amaçlarla kullanabilir: Sorularını, geçmi ş ünitelerdeki sorularla kar ş ıla ş tırma. İ lgi ve yeteneklerini ke ş federek gelece ğ e ili ş kin hedefler belirleme.

8 Geribildirim İ htiyacı  Ö ğ rencilerin açımlama ve özete ihtiyaç duymadan konuyu anlamalarına yardımcı olabilecek yöntemlere gereksinim.  Ö ğ rencileri üst düzey dü ş ünme becerilerini ölçebilmek için yardıma gereksinim.

9


"Üretimden Tüketime Ünite Portfolyo Sunumu Serap Karaman Serap Karaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları