Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serpil AYTAÇ Ahmet Fahri ÖZOK İNSAN-MAKİNA SİSTEMLERİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serpil AYTAÇ Ahmet Fahri ÖZOK İNSAN-MAKİNA SİSTEMLERİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER."— Sunum transkripti:

1 Serpil AYTAÇ Ahmet Fahri ÖZOK İNSAN-MAKİNA SİSTEMLERİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER

2 İnsan-Makina sistemi İ nsan-Makine sistemlerinde insan; operatör, karar veren kontrolör olarak görev yapmaktadır. Manuel kontrol teorisine göre, teknoloji tarafının yanı sıra, kontrol mühendisli ğ i, psikoloji, deneysel psikoloji konularını içeren disiplinler arası aktiviteler, insan davranı ş larının tanımlanmasında ve psiko-fizyolojik yorumlanmasında rehber olmu ş tur. Makine Çalışma alanı Çevre İnsan

3 İ nsan, bir i ş sisteminde malzeme, enerji, enformasyon girdileriyle belli yöntemler altında makine ile etkile ş imde bulunarak sistemin öngörülen üretimi yapmasını sa ğ lar. En basit operasyonda bile, karakteristik özelliklerinin yanı sıra, kontrolör olarak görev yapan insanın çevresel de ğ i ş kenler ve hatta kullanılan ilaç, alkol veya yorgunluk gibi faktörler nedeniyle biodinami ğ inin, dolayısıyla performansının etkilendi ğ i bilinmektedir. İ nsanın psiko-sosyal iç dünyası da performansını bütün fiziksel faktörler yanında, en az onlar kadar, hatta daha fazla etkiler.

4 SOSYO-TEKNİK SİSTEMLER MODELİ Sosyal Sistem Birey ve takım davranı ş ı Örgüt/takım kültürü Yönetim uygulamaları Liderlik Tarzı Açık ileti ş imin düzeyi Bireysel ihtiyaçlar ve istekler Teknik Sistem Üretim teknolojisinin türü İ çba ğ ımlılık düzeyi Fiziki i ş ortamı Üretim sürecinin karma ş ıklı ğ ı Hammaddenin niteli ğ i Zaman baskısı Optimum Tasarım İş rolleri, görevler, i ş akı ş ı Amaçlar ve de ğ erler Yetenek ve beceriler

5 Ergonomi ve Sosyal Çevre Ergonominin konusu i ş ve insan ili ş kileridir. İş ve bunu yapan ki ş i arasındaki tüm ili ş kiler ergonominin konusuna girer. Ergonomi, i ş ve i ş i yapan arasındaki tüm ili ş kileri incelerken, bu ili ş kileri etkileyen çevresel etmenleri de ele alır. Bir i ş yapılırken ço ğ unlukla bir araç, genel bir tanımla makina kullanıldı ğ ından "i ş " yerine "makina" demek yanlı ş olmayacaktır. İ NSAN - MAK İ NA - ÇEVRE

6 Ergonominin Temel Hedefi İ nsanca ERGONOM İ Verimlilik Çalı ş ma ve üretkenlik a)Üretimsel b)Fizyolojik c)Mental

7 Performans: Bir i ş i yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin, bir sürecin ya da ş irketin o i ş le amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildi ğ i, ba ş ka bir deyi ş le neyi sa ğ layabildi ğ inin nicel ve nitel olarak anlatımıdır. Performans kapasitesi ise i ş çinin belirli bir i ş yapabilmek için do ğ u ş tan sahip oldu ğ u özellikler ya da sonradan edindi ğ i becerilerinin tümü, kısaca ki ş inin i ş e yönelik yeteneklerinin toplamıdır. İ nsan performansının birey içi ve bireylerarası da ğ ılımı incelendi ğ inde, Ya ş, Cinsiyet, hastalık durumu, genetik yapı, Çalı ş ma saatleri, çalı ş ma ş ekli,, alı ş kanlıklar Kullanılan araç –gerecin karma ş ıklı ğ ı

8 İNSAN-MAKİNA SİSTEMİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

9 Performansı Sosyal Açıdan Olumsuz Etkileyen Unsurlar Yetersiz e ğ itim, Yetersiz ileti ş im Yetersiz takdir ve ödüllendirme, Açık olmayan görev tanımları, Yetersiz katılımcı yönetim, Yetersiz i ş emniyeti, Yetersiz donanım, araç, gereç vs. A ş ırı i ş yükü, Kadrolama hatası (i ş e uygun olmayan elemanların organizasyonda istihdam edilmesi), Çalı ş anlara her ş eyden önce “insan” olarak de ğ er vermeme, İş in gerektirdi ğ i bilgi ve beceriye sahip olmama, Ş ahsi ve ailevi sorunlar (evlilik, çocuk, hastalık vs.), Maddi sorunlar, Duygusal ve ruhsal sorunlar. Çalı ş an sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i anlayı ş ı Geli ş me ve ilerleme olanaklarının yetersizli ğ i, Çevresel stresler

10 PERFORMANSI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER Çevresel Stres kaynakları İş yükü Çalışma Koşulları Örgütsel İletişim (yönetim ve takım desteği) İŞ Güvenliği Teşvik Sistemleri

11 Bireyin örgüt içindeki görevi İşin yapısal özelliği Kariyer gelişimi Örgüt içi ilişkiler Örgütün iç çevresi Örgütün dış çevre ile ilişkileri Davranışların kısıtlanması, Bölüm içi politikalar Yeterli danışma eksikliği Örgüt içi kaynaklar: Aşırı ödüllendirme Yetersiz ödüllendirme İş güvencesizliği İş güvenliğinin yokluğu Kariyer gelişimi Rol çatışması Rol belirsizliği Öğrenme, eğitim Kararlara katılamama Motivasyon Bireysel kaynaklar Çevresel, kimyasal faktörler Teknoloji Çalışma koşulları Sosyal faktörler Fiziksel çevre faktörleri Isı, ışık Basınç Nem Havalandırma Gürültü Radyasyon vb. Birey dı ş ı kaynaklar PERFORMANSI ETKİLEYEN BİREY İÇİ VE BİREYDIŞI SOSYAL FAKTÖRLER

12 GENEL DEĞERLENDİR ME Yetersiz personel İş yükü Yetersiz ücret Olası riskler iletişimsi zlik Etik ikilemler Sosyal statü ve haklar Ödüllen dirme Bilgi eksikliği Teknoloji

13 Sonuç olarak, İnsan-teknoloji ve iş arasındaki etkileşim ve performans artışını sağlamak için; İ nsan-Makine sistemlerinin sayısalla ş tırılması ve ölçümü, İ nsan kapasitesinin geni ş letilmesi, İ nsan yeteneklerinin yararlı hale getirilmesi, İ nsan eylemlerinin kolayla ş tırılması, A ş ırı veya yetersiz yüklenmenin önlenmesi, Katılımcı yönetim, İ nsan onuruna yakı ş ır i ş sistemi düzenlemesi Çalı ş ma ko ş ullarının iyile ş tirilmesi İş güvenli ğ i kültürünün yerle ş tirilmesi E ş itlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu bir yönetim politikasının uygulanmasıgerekmektedir.

14


"Serpil AYTAÇ Ahmet Fahri ÖZOK İNSAN-MAKİNA SİSTEMLERİNDE PERFORMANSI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları