Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gezi Tekni ğ i  Gezi Tekni ğ i  Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan e ğ itsel çalı ş maları tamamlamak ve e ğ itimin ya ş amIa ba ğ lantısını kurmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gezi Tekni ğ i  Gezi Tekni ğ i  Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan e ğ itsel çalı ş maları tamamlamak ve e ğ itimin ya ş amIa ba ğ lantısını kurmak."— Sunum transkripti:

1

2 Gezi Tekni ğ i  Gezi Tekni ğ i  Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan e ğ itsel çalı ş maları tamamlamak ve e ğ itimin ya ş amIa ba ğ lantısını kurmak amacıyla yapılan planIı ziyaretlerdir.

3  Amaç; derste ö ğ renilenleri gerçek ya ş amla ba ğ da ş tırmaktır.  Bir ünite ö ğ renildikten sonra uygulanması daha verimli olur.

4 Gözlem Tekni ğ i  Gözlem Tekni ğ i  Bir olayın, bir gerçe ğ in ya da bir nesnenin planlı ve sistematik ş ekilde izlenmesine ve incelenmesine gözlem denir.  Gözlem tekni ğ i önemli bir do ğ rudan bilgi edinme tekni ğ idir.

5  Gezi ve Gözlem Tekni ğ inin Özellikleri Nelerdir?  Ö ğ renci merkezlidir.  Dafa fazla duyu organı kullanılır.

6  Gezi ve Gözlem Tekni ğ inin Yararları Nelerdir?  Ö ğ rencinin ilgisini çeker, onları ö ğ renmeye motive eder.  Olayları gerçek ortamında görmek mümkündür.  İ lk elden somut ya ş antılar kazandırır.

7 Gezi ve Gözlem Tekni ğ inin Sınırlılıkları Nelerdir?  Gezi ve Gözlem Tekni ğ inin Sınırlılıkları Nelerdir?  Çok iyi planlama gerektirir.  Sorumlulu ğ u fazladır.  Disiplin sorunIarı ya ş anabilir.  Ekonomik de ğ ildir.

8  Derste ö ğ renilen konuyla ilgili düzenlenmi ş sergileri gezme etkinli ğ ine sergi tekni ğ i denir.  Bu teknikte ö ğ rencinin aktif katılımı sa ğ lanarak, yaratıcılık ve artistik yetene ğ i geli ş ir.  Ö ğ renci sorumluluk duygusu, yöneticilik becerisi geli ş tirebilir.

9 Sergi Tekni ğ inin Özellikleri Nelerdir?  Ö ğ renci merkezlidir.  E ğ itsel de ğ er ta ş ıyan durumlara sanatsal yorumlar katar.  Bireysel ya da grup ö ğ retimi ş eklinde gerçekle ş ebiIir.

10 Sergi Tekni ğ inin Yararları Nelerdir?  Kalıcı ö ğ renme sa ğ lar.  Yaratıcılık ve artistik yetene ğ i geli ş tirir.  Proje yetene ğ ini geli ş tirir.

11  Sergi Tekni ğ inin Sınırlılıkları Nelerdir?  Zaman alıcıdır.  Sınıf içi etkinlikler iyi anla ş ılmamı ş sa ürün ortaya koymak zor olabilir.

12  Görü ş me, bir konu ya da sorunla ilgili bir ki ş inin ya da uzmanın görü ş Ierini alma i ş idir.  Görü ş me tekni ğ inin uygulanması konusunda ö ğ renciler bilgilendirilmelidir.

13  Görü ş me Tekni ğ inin Özellikleri Nelerdir?  Ö ğ renci merkezlidir.  Etkili ileti ş im becerisi gerektirir.

14  Görü ş me Tekni ğ inin Yararları Nelerdir?  İ lgi çekici ve motive edicidir.  Sosyalle ş tirme açısından etkilidir.  Görü ş me Tekni ğ inin Sınırlılıkları Nelerdir?  Fazla zaman gerektirebilir.  Görü ş ülecek ki ş iye ula ş mak kolay olmayabilir.

15


"Gezi Tekni ğ i  Gezi Tekni ğ i  Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan e ğ itsel çalı ş maları tamamlamak ve e ğ itimin ya ş amIa ba ğ lantısını kurmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları