Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR DOĞA GRUBU Erkan Evrensel, Seval Ergün, Tuğba Günay, Çisem Aytin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR DOĞA GRUBU Erkan Evrensel, Seval Ergün, Tuğba Günay, Çisem Aytin."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR DOĞA GRUBU Erkan Evrensel, Seval Ergün, Tuğba Günay, Çisem Aytin

2  Yerküre farklı bileşimdeki kayaçlardan oluşmuştur.Kayaçlar mineral topluluklarıdır.3 ana gruba ayrılırlar.  Püskürük kayaçlar: Mağmanın soğuyarak katılaşmasıyla oluşurlar.  Tortul kayaçlar: Mevcut kayaçların dış kuvvetler tarafından çukur alanlarda biriktirilmesiyle oluşur.  Başkalaşım kayaçlar: Püskürük ve tortul kayaçların sıcaklık ve basınç altında değişimiyle oluşurlar..

3 Temel Soru: Yeryüzü neden bir kabukla kaplıdır? Ünite Sorusu:  Kayaçların oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?  Kayaçların sınıflandırılmasında etkili olan kriterler nelerdir? İ çerik Soruları:  Kayaç nedir?  Püskürük kayaçlar nasıl oluşur?  Tortul kayaçlar nasıl oluşur?  Başkalaşım kayaçları nasıl oluşur?

4 Bu üniteyi geli ş tirerek  Biz de bu ünitemizde gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi ve sorgulama becerisi edinmelerini sağlayacağız. Bu ünite boyunca, ö ğ rencilerimizin  Araştırma yaparlarken bilimsel çalışmalardan yararlanmaları, uzman kişilerin çalışmalarını incelemeleri, internet kaynaklarını kullanmaları ve ülkemizden örnek resimlerler bulmaları istenecek.

5 Ö ğ rencilerim bu projede çalı ş ırken, ● Doğal çevre hakkında bilgi sahibi olurlar. ● Akranları ve toplumun üyeleriyle i ş birli ğ i yaparlar ● Ö ğ rendiklerini yansıtan bir ürün geli ş tirirler ● Ö ğ rendiklerini gerçek bir izleyici grubuyla payla ş ırlar

6 Ö ğ renciler a ş a ğ ıdakileri gerçekle ş tirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geli ş tireceklerdir: ●Konuyu analiz ederken Temel Soruları ve Ünite Sorularını kullanma ●Araştırmalarını toplumda bir izleyici kitleyle payla ş ma ●Kendi bireysel okuma, yazma, ara ş tırma ve dü ş ünme stratejilerini de ğ erlendirme ve gerekti ğ inde bunları uyarlayarak de ğ i ş tirme ●Kendi çalı ş malarını de ğ erlendirmek için proje de ğ erlendirmelerini kullanma ve akranlarına geribildirim verme

7 ÖTPS’leri kullanarak Öğrencilerin kayaçlar hakkında neler bildiklerini Çeşitleri ve özellikleri hakkında neler bildiklerini öğrenin. 21. Yüzyıl becerilerini ölçün Kayaç çeşitlerinin ortak ve farklı noktalarını belirleyebilme becerisi

8 Ölçme sonucu ulaştığım bilgileri şu amaçlarla kullanabilirim: Konunun öğrencilerin yanlış ön bilgilere sahip olduğu bölümlerine odaklanma Sorularının yanıtlarını bulabilecekleri etkinlikler düzenleme Öğrenciler bu bilgileri şu amaçlarla kullanabilir: Sorularını, geçmiş ünitelerdeki sorularla karşılaştırma Böylece öğrencilerin bilgi paylaşımları sağlanacak, işbirliği ve üst düzey düşünme gibi 21. yüzyıl becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.

9  Ö ğ rencilerin açımlama ve özete ihtiyaç duymadan konuyu anlamalarına yardımcı olabilecek yöntemlere gereksinim  Ö ğ rencileri üst düzey dü ş ünme becerilerini ölçebilmek için yardıma gereksinim

10


"HAZIRLAYANLAR DOĞA GRUBU Erkan Evrensel, Seval Ergün, Tuğba Günay, Çisem Aytin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları