Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEZ i GÖZLEM. Gezi Gözlem Yöntemi Gezi Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya e ğ iliminin de ğ erlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. E ğ itim-ö.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEZ i GÖZLEM. Gezi Gözlem Yöntemi Gezi Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya e ğ iliminin de ğ erlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. E ğ itim-ö."— Sunum transkripti:

1 GEZ i GÖZLEM

2 Gezi Gözlem Yöntemi Gezi Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya e ğ iliminin de ğ erlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. E ğ itim-ö ğ retimde gezi gözlem, varlık ve olayların kendi tabii ortamlarında plânlı ve amaçlı olarak incelenmesi demektir.

3 Gezi Gözlem Yöntemi Gözlem metodu genelde e ğ itsel ders gezileri olarak da adlandırılır. Ö ğ rencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, da ğ, orman, göl gibi yerlere götürerek oralarda do ğ rudan gözlem yaptırılarak bilgi toplanabilir.

4 Gezi Gözlem Yöntemi Gözlem sınıflarda da yapılabilir. Sınıfa getirilecek bir kuş, bir maden parçası, bir model, bir tablo, film vs. incelendikten sonra gözlem sonuçları alınabilir.

5 Gezi Gözlem Yöntemi Gözlem, ö ğ retimi kitaba ba ğ ımlılıktan ve sınıf atmosferinden kurtarmakta, daha kalıcı ö ğ renmeler sa ğ lamaktadır. Gözleme katılan duyu organlarının fazlalı ğ ı nispetinde, ö ğ renme yaşantısının kalıcılık oranı da yüksek olacaktır.

6

7 Gözlem Çeşitleri Gözlemler; "tabii gözlem“, "kontrollü gözlem" olarak iki tür olarak sınıflanabilece ğ i gibi "sürekli gözlem","basit gözlem","sistematik gözlem" gibi çeşitli şekillerde sınıflanabilmektedir. Süresine, yapıldı ğ ı yere, sayısına ve araç-gereç kullanma ihtiyacına göre de sınıflandırma yapılabilir.

8 Gözlem Çeşitleri Tabii gözlemde, bir olay nesne veya varlık, kendi ortamında oluşu esnasında incelenir. Kontrollü gözlemde ise gözlemcinin müdahalesi söz konusu olup, buna "deney" de denir.

9

10 Gözlem Çeşitleri Sürekli gözlem, periyodik kontroller olarak tanımlanabilir. Bir olay veya varlık belirli zamanlarda sürekli olarak izlenmekte ve bundan sonuç çıkarılmaktadır. Meteorolojik gözlemler, bitki gelişiminin incelendi ğ i gözlemler bu tasnife girmektedir.

11 Gözlem Çeşitleri Rastlantılara dayalı, tekrarlanması aynı şartlarda gerçekleşmen ve standart bir tekni ğ i bulunmayan gözlemler basit gözlemdir. Özellikle sosyal bilimciler tarafından sosyolojik araştırmalarda kullanılmaktadır. Gözlemin güvenli ğ i açısından, araştırmacının gözlem yaptı ğ ını hissettirmemesi şarttır.

12 Gözlem Çeşitleri Sistematik gözlemde standart araçlarla toplanan bilgiler de ğ erlendirilmektedir. Basit gözlemden daha geçerli ve güvenilirdir. Gözlemcinin elinde araştırmaya başlamadan hangi noktaları inceleyece ğ ine dair bir yol gösterici bulunmaktadır.

13 Gözlem Çeşitleri Gözlem ferdî olarak yapılabilece ğ i gibi, küme çalışması veya büyük grup çalışması olarak da yapılabilir. Sınıf olarak yapılan bazı gözlemlere "e ğ itici gezi" de denilmektedir.

14

15 Yöntemin Faydaları Ö ğ rencilerin kapalı kapılar ardından, sınıfın sıkıcı havasından kurtuldukları için, sevinerek katıldıkları ve do ğ rudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları bir e ğ itim ortamıdır. Ö ğ rencinin birçok duyu organı devreye sokuldu ğ u için, daha sa ğ lam ve kalıcı bilgiler oluşturulur.

16 Yöntemin Faydaları Kullanım alanı çok geniştir, hemen her derste gezi gözlem metodu ile işlenecek birçok konu bulunabilmektedir. Bu yöntem kullanıldıkça, okul-çevre ilişkisi daha iyi gelişir. Ö ğ renciler çevrelerini daha iyi gezme, gözleme ve ö ğ renme fırsatı bulurlar.

17 Yöntemin Faydaları Bu teknik ö ğ rencilere: olayları, kişileri, do ğ al koşulları içinde tanıma, eleştirici düşünme yetene ğ ini geliştirme, kişilere ve olaylara nesnel ölçülerle yaklaşma, sorumluluk duygusu gibi önemli davranışlar kazandırmaktadır.

18 Yöntemin Faydaları Sınıf ö ğ retiminden gerçek ö ğ retime do ğ ru bir aşamadır. Yeni çalışmaları özendirir. Görerek ve yaşayarak ö ğ renmeyi sa ğ lar. Ö ğ rencilere ilk elden yaşantı sa ğ lanır.

19 Yöntemin Sınırlılıkları Bazı durumlarda gözlem gezisi yapılacak yerler için ilgili makamlardan izin alınmalıdır. E ğ er o bölgede tehlikeli durumlar varsa, gerekli güvenlik önlemlerinin de alınması gerekebilir.

20 Yöntemin Sınırlılıkları Öğrencilerin gidiş gelişleri ve gözlemleri sırasında kargaşa çıkmaması için ayrıntılı bir organizasyon gerekir.

21 Yöntemin Sınırlılıkları Gidiş gelişler de zaman alacağı için, bu metodu kullanacak öğretmenin çok ince bir plânlama yapması, zamanı çok dikkatli kullanması gerekir. Bunun için, gezi yapılacak yer veya konu hakkında önceden ayrıntılı bilgi sahibi olunması gerekir.

22 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlenecek varlık veya olay kendi şartlarında olmalıdır. Gözlemin amaç veya amaçları olmalıdır. Gözlem plânlı yapılmalıdır. Gözlem plânının ö ğ rencilerle ve hatta velilerle birlikte yapılması, onların da katkısının sa ğ lanması gereklidir.

23 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlemin plânlama aşamasında ö ğ rencilerin gözlem konusuna ilgisinin çekilmesi şarttır. Bir gözlem plânında; gözlem tarihi ve süresi, gözlem yeri, gözlemin amacı, neyin veya nelerin gözlenece ğ i bulunması gereklidir.

24 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlem gezisinde ise hangi vasıta ile gidilip- gelinece ğ i, gözleme kimlerin katılaca ğ ı ve gözlemin nasıl yapılaca ğ ı gibi hususların bulunması gereklidir. Gezi içeren gözlemlerde disiplin problemleri olabilir. Bu sebeple organizasyonun çok iyi yapılması gereklidir.

25 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlem gezisi için okul idaresinden izin alarak, velilere gözlem gezisine gidilece ğ i bildirilmeli, bunun için gerekli eşyalar hazırlanmalıdır. Ö ğ renciler, gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini, neyi gözleyeceklerini iyi bilmelidirler. Yoksa gözlem gezisi bir zaman kaybı şekline dönüşebilir.

26 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir de ğ erlendirmenin yapılması esastır. De ğ erlendirme yapılırken gözlem sırasında tutulan notlar, toplanan materyaller, alınan foto ğ raf veya filmler, ses kayıtları v.s. ayrıntılı olarak de ğ erlendirilmelidir.

27 Yöntemin Uygulama İ lkeleri Gözlem sırasında ö ğ rencilere not tutturma alışkanlı ğ ı kazandırılmalıdır. Böylelikle sınıf de ğ erlendirmesinde ö ğ renci unuttuklarını hatırlar. Bu de ğ erlendirme sırasında ö ğ rencilere gezi- gözlemi anlattırma, yazdırma, resmini yaptırma, modelini, haritasını çizdirme v.s. yaptırılabilir.

28 Uygulanışı Bir e ğ itsel gezi ; 1. Planlama 2. Uygulama 3. Gezi sonrası tartışma,de ğ erlendirme aşamalarından oluşur.

29

30 Gezi-gözlem yönteminin az kullanmasının nedenleri Gezi için izin almanın çok zor olması ve masraflarının devlet tarafından karşılanmaması, Ö ğ retmenlerin geziye katılan ö ğ rencilerden sorumlu tutulmaları,

31 Gezi-gözlem yönteminin az kullanmasının nedenleri E ğ itim amaçlı geziler için programda ayrılan bir zaman yoktur. Bu duruma ba ğ lı olarak da ö ğ retmenler gezi- gözlem yöntemini uygulamakla kendilerini yükümlü hissetmemektedirler.

32 Kaynaklar Özyürek,L., Ö ğ retmenlere Yönelik Hizmet İ çi E ğ itim Programlarının Etkili ğ i,AÜ.E ğ itim Bilimleri Fakültesi Yayınları,Ankara. 1981. Ali Özdaş. Ö ğ retim İ lke Ve Yöntemleri. İ stanbul 1997. http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm Hızal, A.,Programlı Ö ğ retim Yöntemlerinin Etkinli ğ i:Karşılaştırmalı,Uygulamalı Araştırma.AÜ E ğ itim Bilimleri Yayınları.No.189, Ankara. 1992. http://www.dersimiz.com/eyazim/yazi.asp?id=60


"GEZ i GÖZLEM. Gezi Gözlem Yöntemi Gezi Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya e ğ iliminin de ğ erlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. E ğ itim-ö." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları