Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)."— Sunum transkripti:

1 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

2 PLANLI OKUL GELİŞİMİ Planlı Okul gelişiminde Okul Gelişim Süreci basamaklarının uygulanması esastır. Okul Gelişim süreci basamakları, okulun fiziki kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç, okulda iyi bir planlama ve koordinasyonun kurulup gerçekleşmesi ve yerleşmesi ile olacaktır.

3 Okul Gelişim Süreci Basamakları:
Okul Yönetim Gelişim Ekibinin Kuruluşu II.BASAMAK Mevcut Durum Analizi (Özdeğerlendirme) III.BASAMAK Stratejik Planlama ve Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi

4 Okul Gelişim Süreci Basamakları
IV.BASAMAK Önceliklerin Belirlenmesi ve İyileştirme Ekiplerinin Kurulması V.BASAMAK Çalışma Planlarını Hazırlama VI.BASAMAK Okul Gelişim Planı Hazırlama

5 Okul Gelişim Süreci Basamakları
VII.BASAMAK Okul Gelişim Planı’nın Uygulanması VIII.BASAMAK Biçimlendirici Değerlendirme IX.BASAMAK Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı’nın Uygulanması X.BASAMAK Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı

6 I.BASAMAK OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KURULMASI: 10-31 MART TARİHLERİ ARASI Okul Gelişim Yönetim Ekibi her yıl 10 Mart - 31 Mart tarihleri arasında yeniden kurulur.Okul kapanıncaya kadar Planlı Okul Gelişimi çalışma takvimini hazırlar ve yeni öğretim yılı başında uygulamaya başlar.

7 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
1. Okul Müdürü 2. Sorumlu Müdür Yardımcısı 3. Öğretmen( İkiden az olmamak üzere öğretmen sayısına göre ) 4.Rehber Öğretmen(Birden fazla ise koordinatör öğretmen) 5. En az bir Destek Personeli 6. Veli (İkiden az olmamak üzere) 7. Öğrenci (İkiden az olmamak üzere) 8. Bir Okul Aile Birliği Temsilcisi 9. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi 10. Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen bir temsilci(Okul çalışmalarının etkililiğini arttıracağı düşünülen sendikalar,dernek,vakıf,sanayi ve ticaret odalarından çalışmaların belirli bölümlerine katılmak üzere) 11. Muhtar (Çalışmaların belirli bölümlerine katılmak üzere)

8 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 1
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 1. Okul Müdürü: - Okul geliştirme çalışmalarına liderlik yapar,okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur. -OGYE toplantılarına başkanlık eder. -Okul ve toplum arasındaki ilişkileri düzenler. -OGYE’nin okul ve çalışanlarla ilgili gerekli bilgiye ulaşabilmesini sağlar. -Okulda bilgi yönetimi ve okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecini yönetir.

9 2-Müdür Yardımcısı: -OGYE’nin toplantılarını düzenler,üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanı çoğaltıp dağıtımını yapar. -Okul müdürünün katılamadığı OGYE toplantılarına başkanlık eder. -İyileştirme ekiplerinin kurulması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yürütür ve süreç boyunca çalışma ekiplerinde görev alır,çalışmaları izler. -Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür.

10 3- Öğretmen: - Okul gelişim süreci basamakları içinde yapılacak her türlü çalışmanın planlaması,organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. -Okul çalışma ekiplerinde görev alır. -İyileştirme ekiplerinin amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar.

11 4-Rehber Öğretmen: - Okul-veli, okul-çevre işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının arttırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık yapar. -Okul çalışma ekiplerinde görev alarak çalışma ekiplerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesini destekler. 5- Destek Personel: - Okul çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. -Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler. - Okul çalışma ekiplerinde görev alır.

12 6- Veli: - Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirir
6- Veli: - Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirir. - Okul çalışma ekiplerinde görev alır,diğer velilerin çalışma ekiplerinde görev almalarını destekler. -Okulun tanıtım çalışmalarını organize eder. 7- Öğrenci: - Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil eder. -Öğrencilerin görüşlerini,isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletir. 8-Okul Aile Birliği Başkanı: - Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sürecine katılır. -Velilerin desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar. -Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür.

13 OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI
1-OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. 2-Sağlanacak mali kaynakları yerinde kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu, velileri bilgilendirir. 3-OGYE, Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular. 4-Bu gelişim sürecinde yer alacak İyileştirme Ekiplerini belirler, kurar ve çalışmalarında rehberlik eder. 5-Okulun imkanlarını ve ihtiyaçlarını belirleyici çalışmalar yapar.

14 OGYE’NİN GÖREV TANIMLARI
6-Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur. 7-Okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel ve seminerler yapar. 8-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 9-Personel için görüşme formları düzenler, değerlendirir. 10-İyileştirme Ekiplerinin planlama ve uygulamalarını organize eder. Bu planlar ışığında Yıllık Okul Gelişim Planı’nı hazırlar. 11-Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder.

15 MEVCUT DURUM ANALİZİ: 9 Kritere göre Özdeğerlendirme 21 NİSAN-9 MAYIS
II.BASAMAK MEVCUT DURUM ANALİZİ: 9 Kritere göre Özdeğerlendirme 21 NİSAN-9 MAYIS Özdeğerlendirme anketi Bu anket şu şekilde uygulanır: Bütün çalışanlara, Rastgele seçilen velilere, Rastgele seçilen öğrencilere öğrenci Anketi uygulandıktan sonra sorulara verilen cevaplar azdan çoğalana doğru sıralanır. Bu sıralama göz önünde tutularak İyileştirme Ekipleri oluşturulur.

16 1-18 NİSAN TARİHLERİ ARASI
III.BASAMAK STRATEJİK PLANLAMA: 1-18 NİSAN TARİHLERİ ARASI Stratejik plan içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağından okul gelişiminden beklenenler stratejik plan ile açığa çıkacaktır.

17 IV.BASAMAK İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN KURULMASI 12-23 MAYIS Özdeğerlendirme anketinden çıkan sonuçlara göre iyileştirme ekipleri oluşturulur.

18 V.BASAMAK ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI 26 MAYIS- 6 HAZİRAN İyileştirme Ekipleri (İyileştirmeye yönelik alanlardaki planlarını ) bir yıllık çalışma planlarını hazırlarlar. İyileştirme Ekipleri 6 Haziran sonunda hazırladıkları planların bir örneğini Okul Gelişim Yönetimi Ekibine verirler.

19 VI. BASAMAK YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI 9-30 HAZİRAN İyileştirme Ekipleri tarafından verilen çalışma planları göz önünde bulundurularak, bir yıllık okul gelişim çalışma planı hazırlanır. Matbu formu Okul Gelişim Modeli kitabının 71. Sayfasındadır.

20 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI 15 EYLÜL - 31 ARALIK
VII.BASAMAK YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI 15 EYLÜL - 31 ARALIK Hazırlanmış olan Okul Gelişim Planı 15 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında okulda uygulanır. Planlı Okul gelişim çalışma takvimine işaretlenir.

21 BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME 5 – 16 OCAK
VIII.BASAMAK BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME 5 – 16 OCAK 1.Dönemin sonunda Okul Gelişim Planında yapılan değişiklikler, yeni eklentiler ve yapılamayan çalışma konuları göz önünde bulundurularak İyileştirme ekipleri tarafından biçimlendirici değerlendirme formu hazırlanır, bir nüshası Okul Gelişim Yönetimi Ekibi’ne verilir. 2. Dönemin başından sonuna kadar uygulamaya konulur. Matbu form Okul Gelişim Modeli kitabının 82 nolu sayfasındadır.

22 IX. BASAMAK DÜZELTİLMİŞ OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI 2.DÖNEMİN BAŞI 2.DÖNEMİN SONU. Hazırlanmış olan Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı 2.dönemin başı 2.dönemin sonu tarihleri arasında okulda uygulanır. Planlı Okul gelişim çalışma takvimine işaretlenir.

23 SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI 18 HAZİRAN – 3 TEMMUZ
X.BASAMAK SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI 18 HAZİRAN – 3 TEMMUZ İyileştirme ekipleri son değerlendirme formunu doldururlar. Bu değerlendirme formu göz önünde tutularak Okul Gelişim Yönetimi Ekibi tarafından son değerlendirme raporu yazılır. Bir nüshası da İlgili Genel Müdürlüğe gönderilir.


"OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları