Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARI. Okul öncesi eğitim programında gereken özellikler eğitim düşünürlerin; Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARI. Okul öncesi eğitim programında gereken özellikler eğitim düşünürlerin; Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARI

2

3 Okul öncesi eğitim programında gereken özellikler eğitim düşünürlerin; Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori ve Piaget gibi eğitim düşünürlerin fikirleri ile ilişkilidir!

4 Programın Temel Özellikleri Çocuk Merkezlidir Oyun Temellidir Keşfederek Öğrenme Önemlidir Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır Esnektir Büyük Grup, Küçük Grup ve Bireysel Etkinliklere Dengeli Bir Biçimde Yer Verilmesini Gerektirir Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır

5 Ç OCUK M ERKEZL İ D İ R Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları ile yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınmaldır. Okul öncesi eğitim programının gelişimsel bir program olduğu noktasından hareketle, çocuğun takvim yaşından çok gelişimsel yaşının önemli olduğu da unutulmamalı ve etkinlikler buna göre hazırlanmalıdır.

6 Hicbir zaman konu ya da tema merkezli eğitim söz konusu olmamalıdır. Böylece okul öncesi eğitimin özünde var olan “eğitim” vurgusudur! Konular Amaç değil AraçtırÜniteler yer almamaktadır

7 Ç OCUK ÖZGÜRCE DENEY İ M KAZANAB İ LMEL İ Seçilen eğitim ortamlarının çocuğun güven duyup rahat hareket edebileceği, farklı etkinliklere olanak tanıyan, tehlikelerden uzak, onlara gereksinimlerine uygun olanaklar sunan estetik ve hoş ortamlar olmasına da özen gösterilmelidir.

8 P ROBLEM ÇÖZME VE O YUN TEMELL İ D İR Çeşitli etkinlikler düzenlerken çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi öne çıkarılmalıdır. Oyun, okul öncesi çocuğunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parcaşıdır ayrıca en etkili ve kalıcı öğrenme fırsatıdır; buna dayanarak etkinlikler oyun temelli olmalıdır!

9 KREŞ PROGRAMI(0-36) ANAOKULU PROGRAM (36-72) ANASINIFI PROGRAMI (60-72)

10 0-36 aylık çocukların geli ş im özellikleri dikkate alınır (Bakım, geli ş im alanları,beslenme) Çocuk e ğ itimi ile birlikte anne-baba vb çevre e ğ itimi dikkate alınır Program uyku saati dı ş ındaki tüm zamanda çocu ğ un geli ş imsel ihtiyaçlarına göre uygulanır.

11 37-60 aylık çocukların bütün geli ş im alanlarını desteklemek amaçlıdır Konuların ö ğ retimi yerine, konular aracılı ğ ıyla çocukların belirlenen amaçlara ula ş maları amaçlanmaktadır Çocu ğ u anasınıfı e ğ itim programına temel olu ş turmak üzerine düzenlenmi ş tir

12 Çocu ğ un ilkö ğ retime uyumunu sa ğ lamak ve temelini olu ş turmak amaçlıdır Programda amaçları kazandıracak konulara da yer verilmi ş tir Konular, belirlenen amaçları kazandırmaya yarayacak bir araç olarak ele alınmı ş tır 61-72 aylık çocukların geli ş imleri dikkate alınmı ş tır

13 E Ğİ T İ M PROGRAMI TAM GÜNLÜK YARIM GÜNLÜK

14 TAM GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI  Güne Ba ş lama  Oyun Zamanı  Kahvaltı / Temizlik  Etkinlik Zamanı  Ö ğ le yeme ğ i / Temizlik  Dinlenme  Etkinlik Zamanı  O YUN Z AMANı  Eve Gidi ş / Günü De ğ erlendirme

15  Güne Ba ş lama  Oyun Zamanı  Kahvaltı/ Temizlik  Etkinlik Zamanı  Günü De ğ erlendirme

16 YILLIK PROGRAM Yıllık plan, bir öğretim yılı içinde yapılacak tüm öğrenme etkinliklerinin planlanmasını içerir. Diğer bir deyişle yıllık plan, öğretmenin bir öğretim yılı süresince, öğretmeni olduğu grup için program uyarınca belirlediği amaçlar ve kazanımların, kavramların, aile katılımı calışlmalarının, alan gezilerinin,belirli gün ve haftalarda yapacağı etkinliklerin, etkinliklerde kullanacağı yöntemler ve değerlendirme yöntemlerinin aylara göre dağılımını gösteren ve öğretmenler tarafından hazırlanarak eğitim-öğretim yılı başında okul yönetimine verilen calışma planıdır. Yıllık plan yapılırken çocukların gelişimsel özellikleri ve düzeyleri, ilgi ve ihtiyacları mutlaka göz önunde bulundurulur. Yıllık planlar genel anlamıyla çocuklara bir yılda kazandıracağımız davranışllarla etkinliklerin bir çizelge üzerinde gösterilmesidir.

17

18

19 Serpil KESK İ N 20120902046 Hülya ESATO Ğ LU 2012090284


"TÜRKİYEDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARI. Okul öncesi eğitim programında gereken özellikler eğitim düşünürlerin; Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları