Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Muhammed TURHAN OKUL DENEYİMİ -I-. DERSİMİZDE BUGÜN Dersin amaçları, Dersin içeri ğ i, Ders etkinlikleri, Okulların belirlenmesi, Hazırlanacak raporlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Muhammed TURHAN OKUL DENEYİMİ -I-. DERSİMİZDE BUGÜN Dersin amaçları, Dersin içeri ğ i, Ders etkinlikleri, Okulların belirlenmesi, Hazırlanacak raporlar."— Sunum transkripti:

1 Dr. Muhammed TURHAN OKUL DENEYİMİ -I-

2 DERSİMİZDE BUGÜN Dersin amaçları, Dersin içeri ğ i, Ders etkinlikleri, Okulların belirlenmesi, Hazırlanacak raporlar ve formatları, Portfolyo bölümleri, Okullarda dikkat edilecek hususlar.

3 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN AMAÇLARI Bu dersin amacı; siz ö ğ rencilerin (ki bu ders açısından ünvanınız “ö ğ retmen adayı”dır) mesle ğ e hazırlanmalarında ö ğ retmen ve ö ğ rencilerle gözlem çalı ş maları yapmalarını sa ğ lamaktır.

4 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN İÇERİĞİ Ö ğ retmenin ve bir ö ğ rencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, Ö ğ retmenin derste hangi çalı ş maları yaptı ğ ı Ö ğ retim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladı ğ ını, Derste ne tür etkinliklerden yararlandı ğ ını,

5 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN İÇERİĞİ Sınıfı nasıl yönetti ğ ini gözlemleme, Ö ğ retmenin dersi nasıl bitirdi ğ ini ve ö ğ renci çalı ş malarını nasıl de ğ erlendirdi ğ ini gözlemleme, Okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptı ğ ını ve okulun içinde yer aldı ğ ı toplumla ili ş kilerini inceleme, Okul deneyimi çalı ş malarını yansıtan portfolyo hazırlama.

6 OKUL DENEYİMİ DERS ETKİNLİKLERİ 1. Ö ğ retmenin okuldaki bir günü, 2. Ö ğ rencinin okuldaki bir günü, 3. Bir ö ğ rencinin incelenmesi, 4. Ö ğ retim yöntemleri, 5. Derslerin gözlenmesi

7 OKUL DENEYİMİ DERS ETKİNLİKLERİ 6. Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü 7. Soru sormayı gözlemleme 8. Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar 9. Okul müdürü ve okul kuralları 10. Okul ve toplum

8 HAZIRLANACAK RAPORLAR VE FORMATLARI Her hafta ve her etkinlik için 1 rapor Raporun içeri ğ i etkinlikle uyumlu olacak Rapor gerçek durumu yansıtacak Her haftanın raporu ayrı ayrı dosyalanacak

9 RAPOR FORMATI 1. KAPAK SAYFASI 2. RAPOR BÖLÜMÜ 3. SONUÇ VE DE Ğ ERLEND İ RME

10 KAPAK SAYFASI Etkinlik No : 3 Etkinlik : “Öğretim Yöntemleri” Tarih : 24 / 11 / 2007 Sınıf : 4-A No : 21000 Sınıf Mevcudu : 38 Adı : Can Gündüz Okul : Şair Nedim İÖO Uygulama Öğretmeni : Emin Kale

11 RAPOR BÖLÜMÜ Neleri gördünüz? Neler dikkatinizi çekti? Sizi etkileyen ş eyler nelerdi? Ö ğ retmen ve ö ğ renci davranı ş ları nelerdi? Vb.

12 RAPOR BÖLÜMÜ 1. Giri ş Etkinli ğ in amacı, vb. 2. Geli ş me Gözlenen durumlar, dikkati çeken hususlar vb. 3. Sonuç ve De ğ erlendirme Bugüne kadar ö ğ rendi ğ iniz ş eyler ve uygulamada gözledi ğ iniz ş eyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, vb.

13 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Gözlem yapılan uygulama okulunda Sınıf Ö ğ retmenli ğ i bölümünü temsil ediyor olmanın bilinci ve sorumlulu ğ u içinde olmak, 2. Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalı ş mak, 3. Uygulama süresince gelecek öneri ve ele ş tirilere açık olmak ve bu suretle mesleki geli ş im sa ğ lamak, 4. Di ğ er ö ğ retmen adayları, uygulama ö ğ retmeni, uygulama okul yönetimi ve uygulama ö ğ retim elemanı ile ileti ş im ve i ş birli ğ i içinde olmak,

14 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5. Uygulama ö ğ retmeninin etkinlik programını aksatmadan planlanan görevleri etkin bir biçimde gerçekle ş tirmek, 6. Uygulama okulunun -aday olsun olmasın- tüm ö ğ retmenler için koydu ğ u kurallara uymak, 7. Uygulama okulundaki ö ğ rencilerle ileti ş imde bir ö ğ retmene yakı ş ır tutum ve davranı ş lar içinde hareket etmek, 8. Mesle ğ in gerektirdi ğ i nitelikleri ş imdiden edinmeye çalı ş mak,

15 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 9. Bilgi ve becerilerini sürekli geli ş tirmek, 10. Okul yönetiminin ve ö ğ retmenlerin deste ğ ini sa ğ lamak, 11. Zamanı verimli kullanmak, 12. Yaptı ğ ı çalı ş maları yapılacak de ğ erlendirme için bir dosya halinde düzenlemek


"Dr. Muhammed TURHAN OKUL DENEYİMİ -I-. DERSİMİZDE BUGÜN Dersin amaçları, Dersin içeri ğ i, Ders etkinlikleri, Okulların belirlenmesi, Hazırlanacak raporlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları