Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAVRAM HARİTALAMA Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Kavram haritalama nedir?  Anlamlı ö ğ renmeyi kolaylaştırmak, ö ğ renmenin kalitesini ölçmek ve bilginin organize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAVRAM HARİTALAMA Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Kavram haritalama nedir?  Anlamlı ö ğ renmeyi kolaylaştırmak, ö ğ renmenin kalitesini ölçmek ve bilginin organize."— Sunum transkripti:

1 KAVRAM HARİTALAMA Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ

2 Kavram haritalama nedir?  Anlamlı ö ğ renmeyi kolaylaştırmak, ö ğ renmenin kalitesini ölçmek ve bilginin organize edilmesini sa ğ lamak amaçlı kullanılan bir ö ğ renme-ö ğ retme tekni ğ idir.  Kavram haritaları bilginin zihinde nasıl anlamlandırıldı ğ ı ve kavramlar arasındaki ba ğ ların zihinde nasıl yapılandırıldı ğ ını ifade eden şematik bir gösterimdir.

3  Kavram haritaları ö ğ rencilerle kavramların anlamlarını tartışmada, yanlış anlamaların ve alternatif kavramların tespit edilmesinde ve giderilmesinde, yüksek seviyeli düşünme yetene ğ inin ö ğ rencilerde geliştirilmesinde ö ğ retim öncesinde ö ğ rencilerin sahip oldu ğ u kavramların tespitinde ve ayrıca ö ğ retinin de ğ erlendirilmesinde kullanılabilir.

4 NASIL UYGULANIR?  Ö ğ rencilere öncelikli olarak daha önceden hazırlanmış olan bir kavram haritası sunularak incelemeleri sa ğ lanır.  Bu haritada merkez kavram ve onun etrafında yer alan kavramları arasındaki ba ğ lantıların incelenmesi istenir.  Kavramlar arasındaki ba ğ lantı ifadelerine dikkat çekilir.  İ lk uygulamada üzerinde birbirleriyle ilişkili olan ve olmayan çeşitli kavramların yer aldı ğ ı 6 ila 20 arasında kavram ö ğ rencilere verilir.

5  Haritayı oluşturmak için seçilecek zemin kâ ğ ıdının büyüklü ğ ü tüm kavramların sı ğ aca ğ ı şekilde olmalıdır. Bant tutkal gibi malzemeler getirtilebilir.  Ö ğ rencilerden verilen kavramları incelemeleri ve aynı gruba irmesi muhtemel olmayanları ayırmaları istenir.  Kalan kartlar kâ ğ ıt üzerine konulur ve birbirine yakın olan kavramlar yakın yerlere sıralanır.

6  En merkezde olması gereken kavramı seçmeleri istenir.  Merkez kavram etrafında di ğ er kavramlar düşünülen ilişkilerine göre ka ğ ıt üzerine yapıştırılır.  Her bir kavram arasında ilişkileri yazmak için çizgiler çizilir, ilişki ifadeleri yazılır ve ilişkilerin yönünü belirlemek için ok çizgilere oklar konur.

7  E ğ er ilk adımda ilişkili olmadı ğ ı düşünülen kavramlar bulunuyorsa bu kenara ayrılmış olan kavramlar tekrar gözden geçirilir ve gerekirse hazırlanan harita üzerinde yer verilir.  Tüm bu uygulamalar ilkse ö ğ retmen rehberli ğ inde yapılmalıdır.  Ö ğ rencilere kavramlar arasındaki ba ğ lantılar verilirken tek bir do ğ runun olmadı ğ ı, kavramları birçok şekilde birbiriyle ba ğ lantı kurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

8 KAVRAM HARİTALARINDA PUANLAMAKAVRAM HARİTALARINDA PUANLAMA  1.Kavram haritasın puanlanmasında de ğ işik kriterler dikkate alınmaktadır.  Kavramların sayısı  Kavramlar arasında kurulan ba ğ lantılar.  Kavramlar arası hiyerarşik yapının belirtilmesi.  Kavramlara uygun örneklerin sa ğ lanması.  (Hiyerarşik olan kavram haritalarında do ğ ru kavramın kullanılması gibi yapıların tespiti daha kolay olmaktadır).  Kavram haritalarını puanlanmasında belirtilen bu kriterler dikkate alınmalı ve bir makalenin de ğ erlendirilmesi gibi beklenen içeri ğ in yansıtılıp yansıtılmadı ğ ına bakılır.

9

10 OLUMLU YÖNLERİ:  Bilginin zihinde nasıl organize edildi ğ ini gösterir.  Bilgilerin zihinde daha kalıcı olmasını sa ğ lar.  Bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sa ğ lar.  Ö ğ renilen yanlış kavramların tespit edilmesinde kullanılabilir.  Kavramların anlamlarının tartışılmasında kullanılabilir.

11  Bilgilerin genelden özele zihinde yapılandırılmasında yardımcı olur.  Ö ğ rencilerin fikirleri nasıl birleştirdiklerini ya da konunun çatısını nasıl gördüklerini ortaya koyar.  Daha az ve öz anlatım içerdi ğ i için ö ğ renmenin kalıcı olmasını sa ğ lar.  Anlamlı ö ğ renmeyi arttırıcıdır.  Ö ğ renciler arasındaki ö ğ renme stratejilerinin ve bireysel farklılıkların ortaya konulmasına olanak verir.

12  Kavram haritaları bütün bir disiplinin kavranmasında en etkili yollardan biridir.  Konunun özet olarak ana hatlarını ortaya koyar  İ yi yapılandırılmış bir kavram haritasında ö ğ renme yanlışlıkları da belirlenebilir.  Konu hakkında önceden bilinenler ya da sonra ö ğ renilenlerin ortaya konulmasında yardımcı olmaktadır.  Bireyler arasında bir konunun, bilginin kavrayış düzeyi hakkında bilgi verdi ğ i için e ğ itim eksikliklerinin ortaya konulmasında ve akabinde e ğ itim kalitesinin düzeltilmesinde kullanılabilir.  Kavram haritalarındaki mantıksız ve açıklanamayan ba ğ lantılar ö ğ rencilerdeki disiplinsiz düşüncelerini ortaya çıkarmada etkilidir

13 SINIRLILIKLARI  Kavram haritaları zihinsel bir gayret gerektirmektedir. Ö ğ rencilere sıklıkla verilen kavram haritaları ö ğ rencilerde bıkkınlık yaratabilir ve haritaların amacı dışında hazırlanmasıyla sonuçlanabilir.  Tek bir kavramın detaylı olarak incelenmesinde kullanılabilecek bir teknik de ğ ildir.  İ yi yapılandırılmadı ğ ı taktirde (amacına uygun olarak düzenlenmesinin istenmedi ğ i durumlarda) ö ğ rencilerin kavramlar arasındaki ba ğ lantılardaki eksiklikleri ortaya koymayabilir.  Puanlamanın çok iyi yapılmadı ğ ı taktirde ö ğ retmene yanlış bilgi verebilir.

14

15

16

17 Inspiration programı

18

19

20

21 Ne yapacaksınız?  İ lkö ğ retim fen ve teknoloji ö ğ retim programından bir ö ğ renme alanı seçiniz  Seçti ğ iniz ö ğ renme alanından bir ünite seçiniz  Bu her ünitenin kavram haritası bulunuyor.


"KAVRAM HARİTALAMA Doç.Dr.Bülent ÇAVAŞ. Kavram haritalama nedir?  Anlamlı ö ğ renmeyi kolaylaştırmak, ö ğ renmenin kalitesini ölçmek ve bilginin organize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları