Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE ZAMAN YONETiMi Uzm.Nazime Tuncay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE ZAMAN YONETiMi Uzm.Nazime Tuncay."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE ZAMAN YONETiMi Uzm.Nazime Tuncay

2 oZaman insanların sahip olduğu en önemli kaynaklardan biridir. oİnsanlar için zaman aynı zamanda rekabet edilmesi gereken bir unsurdur. Uzm.Nazime Tuncay

3 • Ayın altında uyur, • Güne ş te ısınırdı. • Hep yapaca ğ ım derken, • Hiçbir ş ey yapamadan öldü... Atalarimizin Kullanidigi Bir Dorlukten Ornek Verecek Olursak, Bazi Kisiler Icin Sunlari Soylemek Mumkun Olur Uzm.Nazime Tuncay

4 Bizi Kontrol Biz Zamani 2 Secenek Vardır: Ya Zaman Bizi Kontrol Edecek Ya Da Biz Zamani Uzm.Nazime Tuncay

5 Zaman yönetimi, amaçlara ula ş mak, i ş leri kontrol etmek, ki ş inin kendi motivasyonunu geli ş tirmek açısından önemli görülen bir ki ş isel performansı geli ş tirme tekni ğ idir. Peki Nedir Bu Zaman Yonetimi? Uzm.Nazime Tuncay

6 ZAMANI ETK İ N OLARAK KULLANAMAMANIN BEL İ RT İ LER İ oDevamlı olarak i ş yeti ş tirememe endi ş esi, oGörü ş ece ğ iniz ki ş i ve ziyaretçileriniz için zaman ayıramama, oHiçbir ş ey yapmadan gücünü bo ş a harcama duygusu, oCevap verilecek yazı ve mektuplara cevap bulamama, oTelefon görü ş melerini yeti ş tirememe ya da ba ş edememe, oVerimsiz i ş lerle dolu bo ş bir gün geçirme duygusu ile üzüntü ve yorgunluk. Uzm.Nazime Tuncay

7

8 • Planlama yapılmadı ğ ı takdirde, i ş ler zamanında bitmemekte ve bunun sonucunda i ş leri planlamaya zaman kalmamaktadır. Uzm.Nazime Tuncay

9 Önceliklerimizi bilmek ve sıralamak çok önemlidir. • Ho ş landı ğ ımızı • Çabuk bitecek olanı • Kolay olanı • Bildi ğ imizi • Acele yapılanı • Ba ş kalarının iste ğ ini • Ho ş lanmadı ğ ımızdan • Uzun sürecek olandan • Zor olandan • Bilmedi ğ imizden • Önemli olandan • Kendi seçti ğ imizden ÖNCE YAPMAYA ALI Ş MI Ş IZDIR... Uzm.Nazime Tuncay

10 • İş lerimizi verimli bir ş ekilde yapabilmemiz için fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak düzenli bir çalı ş ma ile olur.Kendini gere ğ inden fazla i ş e adayan insanların, ailesine, spora, gezmeye ve di ğ er sosyal etkinliklere ayıracak zamanları yoktur. • Bazı insanlar zaman baskısından ho ş lanırlar. Bunlar aceleci tavır takınarak kendilerini sürekli bir ş eyler yapmak zorunda hissederler.Aceleci tavır zaman yönetimine ters dü ş er. Uzm.Nazime Tuncay

11 1. Huzurlu Çalı ş mayı Sa ğ lar Birey zamanı planlamı ş sa, neyi, ne zaman yapaca ğ ını bilir, belirsizlik ve yanlı ş yapma kaygısından sıyrılır, üzerindeki psikolojik baskıdan kurtulup rahatlar, huzurlu bir ş ekilde hayatına hayatını sürdürür. Zaman Yönetiminin Yararları…1 Uzm.Nazime Tuncay

12 Zaman Yönetiminin Yararları…2 2. Planlama Alı ş kanlı ğ ı Kazandırır Zaman yönetimini uygulayan bir insan hayatının her anını planlayacaktır. Gelece ğ i görerek bugünden önlemlerini alacaktır. Hem i ş letmede hem bireysel ya ş amında ba ş arının sırrını elinde yani planında ta ş ıyacaktır. Uzm.Nazime Tuncay

13 3.Ki ş isel Zamanı Artırır Zaman kayıpları en aza indirilece ğ inde birey kendisiyle daha çoklgilenebilecektir. Bu zaman dilimlerinde dinlenerek, e ğ lenerek, rahatlayarak enerji toplayacaktır. Toplanan bu enerji gelecekte üretkenli ğ e aktarılacaktır. Zaman Yönetiminin Yararları…3 Uzm.Nazime Tuncay

14 4. Yaratıcılı ğ a Yardımcı Olur Bireyler ilgi alanlarında çalı ş malar yapabilir, özel yeteneklerini geli ş tirmeye çalı ş ılabilirler. Bu çalı ş maları hem özel ya ş amında hem de i ş ya ş amında üretime çevirebilir. Zaman Yönetiminin Yararları…4 Uzm.Nazime Tuncay

15 5. Zaman Tuzaklarından Kurtarır Yöneticiler zaman tuzaklarından kurtulacak, i ş görenler de üstlerince takdir edilecek, ücret ve psikolojik yönden tatmin olacaklardır. Ki ş isel zamanlarını da etkili kullanma olana ğ ı bulacaklardır. Zaman Yönetiminin Yararları…5 Uzm.Nazime Tuncay


"UZAKTAN EĞİTİMDE ZAMAN YONETiMi Uzm.Nazime Tuncay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları