Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

l Bir Tehdit Mi? Ar. Gör. Zeynep Erkan Atik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "l Bir Tehdit Mi? Ar. Gör. Zeynep Erkan Atik."— Sunum transkripti:

1 S @ n @ l Düny @ Bir Tehdit Mi? Ar. Gör. Zeynep Erkan Atik

2

3 Sanal dünya ve katkıları Duygusal ve bili ş sel geli ş im İ lgi alanlarına uygun sayfalar Bilgiye ula ş ım Beceri odaklı e ğ itim Sosyal ili ş kiler Di ğ erleriyle ba ğ lantı kurma- bilgi alma Olumlu benlik geli ş imi

4 Ö ğ renciler sosyal medyayı iyor Okullar tehdit edici algılıyor

5 Ö ğ rencilerin %90’ı sosyal a ğ ları aktif ş ekilde kullanıyor (Stutzman, 2006). 8-18 ya ş arası gençler günde 6.5 saat internet ba ş ında (Roberts, Foehr ve Rideout, 2005). Çocukların %75’i ki ş isel bilgilerini tanımadıkları ki ş ilerle payla ş maktadır.

6 Türkiye’de kullanım süresi 4.5 saat (Meclis komisyon raporu, 2012). E ğ itim düzeyi arttıkça internet kullanım oranı artıyor. E ğ itim seviyesi dü ş tükçe kadın ve erkeklerin kullanım oranı de ğ i ş iyor.

7 Çocuklarda ve gençlerde, Sosyal payla ş ım amaçlı kullanım Bilgi elde etmek için kullanım

8 İ li ş ki kurmada güçlük, sanal kimlikler üzerinden ileti ş im Sosyalle ş me sürecinde azalma Gerçek ben- ideal ben- sanal ben Yalnızla ş ma Güvenlik zafiyeti Bilgi kirlili ğ i Akademik ba ş arıda dü ş ü ş Fizyolojik rahatsızlıklar (göz bozuklukları, yeme bozuklukları, hareketsizlik) Siber zorbalık Ya ş larla uyumsuz görüntü ve içeriklere maruz kalma Cinsel istismar Oyunların yıkıcı etkisi

9 Ve İ nternet ba ğ ımlılı ğ ı

10 Ebeveynlerin rolü Ebeveynlerin internet kullanım oranı çocuklara oranla daha dü ş ük İ mkan ve riskleri bilmemeleri Riskli durumlarla ba ş edememe

11 Okul psikolojik danı ş manlarının rolü İ nternette bilgi payla ş ımı ve sınırlandırmalar hakkında bilgilendirme Siber zorbalı ğ ın yasal boyutları hakkında bilgilendirme

12 Sa ğ lıklı geli ş im içerisinde internet ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirme Nitelikli sosyalle ş me ortamları, sa ğ lıklı ileti ş im, ileti ş im engelleri konularında bilgilendirme Süre kontrolünü sa ğ lama

13 Çevrimiçi kaynaklardan elde edilen bilgilerin güvenli ğ i Farkındalık arttırmak için kamu spotlarının hazırlanması Sosyal medya ve internet kullanımı konularına odaklı yayınlar ve konferanslar

14 S @ n @ l Düny @ Bir Tehdit Mi? Ar. Gör. Zeynep Erkan Atik


"l Bir Tehdit Mi? Ar. Gör. Zeynep Erkan Atik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları