Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2 122348002 Gül Nur AKMAN AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2 122348002 Gül Nur AKMAN AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU."— Sunum transkripti:

1 İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2 122348002 Gül Nur AKMAN AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU

2 AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3 B İ L İ MSEL ARA Ş TIRMA

4 Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla;  Planlı ve sistemli olarak,  Verilerin toplanması,  Analizi,  Yorumlanarak değerlendirilmesi,  Ve Rapor edilmesidir.

5

6

7 ARA Ş TIRMA NED İ R ?

8 ARA Ş TIRMA  Doğayı tanıma,  Bilinmeyen olayları ortaya çıkarma,  Ayrıntıları belirleme,  Sorunlara çözümler üretme,  Geçerli ve Güvenilebilir bilgiler elde etmek için,  Planlı ve Sistemli bilimsel çalışmalara denir.

9 ARA Ş TIRMADA SAH İ P OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELL İ KLER  Objektiflik  Geçerlilik ve Güvenilirlik  Sistematik Süreç  Güncellik  Uygun Zamanlama  Açık ve Net Amaçlar

10 ARA Ş TIRMANIN A Ş AMALARI  Konu ve Amaç seçimi  Uygun yer-zaman, birim seçimi,  Araştırma yöntem değişken ve modellerinin seçimi,  Veri toplama, veri özetleme,  Yorumlama

11 ARA Ş TIRMANIN TÜRLER İ o Nicel araştırma (Analitik Araştırma, Quantitative Researchs): o Nitel araştırma (Tanıtsal Araştırma, Qualitative Researchs):

12 N İ CEL ARA Ş TIRMA Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve “sayısal“ olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türlüdür. Nicel araştırmalar; “Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? ” vb. gibi sorulara cevaplar arar.

13 Nicel Ara ş tırmada Amaç Nedir?

14 N İ CEL ARA Ş TIRMADA AMAÇ; Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.

15 N İ CEL İ KSEL ARA Ş TIRMA MODELLER İ 1. Deneysel Model 2. Bağıntısal Model 3. Nedensel Karşılaştırma Modeli 4. Betimsel Model 5. Tarihsel Model ( Yöntem)

16 1.Deneysel Model: İ ki yada daha fazla grup içinde yapılan uygulamaların belli de ğ i ş kenler açısından etkilerinin farklıla ş ma boyutu incelenir. İ statistiksel teknikler yapılarak sonuca ula ş ılır. Örne ğ in; İş letme Yönetimi Programı ö ğ rencilerinin yapmı ş oldukları etkinliklerdeki grup çalı ş malarının etkinlikler üzerindeki etkisi/programa etkisi.

17 2. Ba ğ ıntısal Model: İ ki yada daha fazla de ğ i ş ken arasında ili ş ki olup olmadı ğ ını incelemek amacıyla kullanılır. Örne ğ in; İş letme Yönetimi Programı Ö ğ rencilerinin Halkla İ li ş kiler dersindeki ba ş arıları ile yaptıkları etkinliklerin ba ş arıları arasındaki ili ş kinin incelenmesi.

18 3. Nedensel-Kar ş ıla ş tırmalı Yöntem: Belli bir de ğ i ş ken açısından farklıla ş an grupları birbiriyle kar ş ıla ş tırmak amaçlanır. Örne ğ in; Lise son sınıf ö ğ rencilerinin, YGS Puanlarının cinsiyete göre incelenmesi.

19 4. Betimsel Yöntem: Bir konudaki mevcut durumu ara ş tırmak ve belirlemektir. Örne ğ in; İş letme Yönetimi Programı Ö ğ rencilerinin İş letme dersine kar ş ı tutumlarının belirlenmesi.

20 5. Tarihsel Yöntem: Geçmi ş teki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durum üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Örne ğ in; İş letme Dersi programındaki de ğ i ş imin ö ğ rencilerin o derse ili ş kin ba ş arılarının etkisinin incelenmesi.

21 N İ TEL ARA Ş TIRMA Niteliksel Ara ş tırma; Gözlem, Görü ş me, Doküman Analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldı ğ ı, algıların ve olayların ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendi ğ i ara ş tırma türüdür.

22 Nitel Ara ş tırma; Niçin ? Nasıl ? Ne ş ekilde ? … gibi sorulara cevap arar.

23 Nitel Ara ş tırmada Amaç ; İ nsanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, nasıl olu ş turmakta oldu ğ unu anlamak ve içinde ya ş adıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalı ş maktadır. Niteliksel Ara ş tırma insan davranı ş larının “Niçin” ‘ini anlamaya yöneliktir.

24 N İ TEL ARA Ş TIRMA YÖNTEMLER İ 1. Fenomenoloji 2. Et nografi 3. Gömülü Teori 4. Örnek Olay

25 1. Fenomenoloji: Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlardan olu ş an bir yöntemdir. Örne ğ in; Çay Meslek Yüksekokulu Ö ğ rencilerinin Çay İ lçesine kar ş ı olumsuz tutumlarının incelenmesi.

26 2.Et nografi: Bir halkın, bir kültürün, grubun gelenekleri,inançları, birbiriyle ba ğ lantıları gibi durumların incelenmesi/ betimlenmesi. Örne ğ in; Çay Halkının Çay ilçesinde yapılan etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi.

27 3. Gömülü Teori: Ara ş tırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve ara ş tırma boyunca yeni kavram ve teorilere ula ş ır. Örne ğ in; İş letme Yönetimi Programı ö ğ rencilerinin etkinlikler düzenlerken kullandıkları yöntemlerin incelenilerek, di ğ er etkinliklerde de uygulanabilecek olan yöntemin belirlenmesi.

28 4. Örnek Olay; Özel bir durumun derinlemesine incelenmesidir. Örne ğ in; Rapor hazırlamayı yeni ö ğ renen bir ö ğ rencinin rapor hazırlarken kar ş ıla ş tı ğ ı sorunların belirlenmesi ve incelenmesi.

29 N İ CEL ARA Ş TIRMA N İ TEL ARA Ş TIRMA Gerçeklik nesneldir. Asıl olan Yöntemdir. Genelleme yapılır. Veriler sayısal göstergelere indirgenir. Olay ve olguların dı ş ında yansız ve nesnellik gerekli ve mümkündür. De ğ i ş kenler arasındaki ili ş kiler ölçülebilir. Gerçeklik olu ş turulur. Asıl olan çalı ş ılan durumdur. Derinlemesine betimleme yapılır. Olaylar ve olgulara dahil, öznellik kurulur. De ğ i ş kenler arsı ili ş kiler ölçülemez.


"İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2 122348002 Gül Nur AKMAN AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları