Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE VE İLETİŞİM. Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE VE İLETİŞİM. Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu."— Sunum transkripti:

1 AİLE VE İLETİŞİM

2 Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde onu ba ş ka bir ş eyle ilgilenmeden dinlemeye ba ş layın. Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde onu ba ş ka bir ş eyle ilgilenmeden dinlemeye ba ş layın.

3 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya a ş a ğ ılamak onların utanmasına ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur.

4 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş mayın. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inin. Çocu ğ unuzla fiziksel olarak aynı seviyeye inmeniz ona « seni dinlemeye ve ihtiyaçlarını kar ş ılamaya hazırım » mesajını verir ve onları rahatlatır.

5 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Konu ş masını tamamlayana kadar onu ilgiyle dinleyin.

6 E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir. Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun.

7 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in «beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın» demek yerine «arkada ş larınla kavga etmen beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattı» diyebilirsiniz. Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in «beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın» demek yerine «arkada ş larınla kavga etmen beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattı» diyebilirsiniz.

8

9 Aile içinde olumlu ileti ş im nasıl olmalı? Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş im ailenin mutlulu ğ unu artırır. Ayrıca çocu ğ un bu ileti ş im tarzını model alarak hayatı boyunca sa ğ lıklı sosyal ili ş kiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yetene ğ i ile özgüvenini güçlendirir. Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş im ailenin mutlulu ğ unu artırır. Ayrıca çocu ğ un bu ileti ş im tarzını model alarak hayatı boyunca sa ğ lıklı sosyal ili ş kiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yetene ğ i ile özgüvenini güçlendirir.

10 BİR GÜN MUTLAKA hikayesi…..

11 Zaman Ayırmak Çift olarak birlikte zaman geçirmek her ili ş ki için önemlidir. Ancak i ş in içinde çocuklar oldu ğ unda ba ş ba ş a geçirecek zaman bulmak da kolay olmaz. Bu nedenle anne-babalar birlikte geçirecekleri özel zaman dilimlerini önceden saptamalıdırlar. Bu özel zaman birlikte konu ş arak, beraber bir aktiviteye katılarak ya da anne ve babanın her ikisinin de ilgisini çeken herhangi bir ş eyi yaparak geçirilebilir. Önemli olan bu sürenin bir biçimde ileti ş im içerisinde geçirilmesidir.

12 Etkin İ leti ş im Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir.

13 Etkin İ leti ş im Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in " ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in " ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in " kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum ". Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in " kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum ".

14 Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin.

15 Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir.

16 Bunun yerine: Emir vermek. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunun yerine: Emir vermek. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun.

17 Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunu deneyin: Konu ş mak. Duygularınızı ifade edin.

18 Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Kar ş ılıklı nezaket kurallarına uymak. Konu ş ma ne kadar alevlenirse alevlensin, kar ş ınızdaki ki ş iye nazik ve saygılı davranmaya çalı ş ın.


"AİLE VE İLETİŞİM. Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları