Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ İLETİŞİM. Merve ÖZÇELİK Gülnihal SUNAY Büşra NARDEMİR Yağmur DANACI İrem ÖRGÜÇ Betül YAŞAR (ODTÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ İLETİŞİM. Merve ÖZÇELİK Gülnihal SUNAY Büşra NARDEMİR Yağmur DANACI İrem ÖRGÜÇ Betül YAŞAR (ODTÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ)"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ İLETİŞİM

2 Merve ÖZÇELİK Gülnihal SUNAY Büşra NARDEMİR Yağmur DANACI İrem ÖRGÜÇ Betül YAŞAR (ODTÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ)

3 İÇERİK İletişim tanımı, İletişim engelleri, Doğru iletişim kurmanın yolları, Skeçler…

4 İLETİŞİM DEYİNCE AKLIMIZA NELER GELİYOR? Ona bir şeyler söylemek, Bir şeyler anlatmak, Nasihat vermek, Söz dinletmek....

5 İLETİŞİM NEDİR? İletişim, kişiler arasındaki karşılıklı mesaj alışverişidir.

6 Sessiz İletişimSesli İletişim Sevgi Gülümsemek Konuşmak %60 Beden Dili %30 Ses Tonu %10 Kelimeler

7 İLETİŞİM ENGELLERİ Emir verme, Gözdağı vermek, Suçlamak, Ahlak dersi vermek, Nutuk çekmek, Yargılama, eleştirme, Kıyaslamak.

8 ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İnadına hareket etme, Karşılık verme, Kızgınlık, Anlaşılmadığını düşünme, Yalan söyleme, Kaygı, endişe, Başarısızlık duygusu, Güvensizlik.

9 BU DAVRANIŞLAR; Çocuklarımızla aramıza Duvarlar Örer; Köprüler Kurmaz.

10 PEKİ NELER YAPMALIYIZ

11 Çocuklar nasıl ileti ş im kuracaklarını anne-babalarını izleyerek ö ğ renirler. Dolayısıyla çocukların da bu önemli beceriyi ö ğ renebilmeleri için anne- babaların etkin ileti ş imciler olması gereklidir. MODEL OLMAK

12 Özel zaman kendili ğ inden olu ş maz, planlanması ve her iki ebeveyn tarafından korunması gerekir. Ba ş ba ş a zaman, ileti ş im kanallarının açık tutulması açısından son derece önemlidir. ZAMAN AYIRMAK

13 DİNLEMEK Etkin ve Pasif Dinlemek Baş sallamak, gülümsemek, hı hı demek, Konuşmaya dahil olmak. Kapı Aralayıcı Mesajlar Vermek Açık uçlu sorular sormak, Açıklamasına fırsat vermek. Saygı Duyulduğunu ve değer verildiğini hissettirmek

14 EMPATİ KURMAK Çocukların bakı ş açısından bakabilmek ve onları anlamaya çalı ş mak çok önemlidir. Onların duygularını anladı ğ ınızı hissettirmeniz ileti ş iminizi güçlendirir. ‘’Oyuncağını bulmadığın için üzgün olmalısın…’’ ‘’Arkadaşının seni anlamadığını düşünüyor olmalısın…’’ ‘’Beni göremeyince kaybolduğunu düşünüp endişelendin..’’

15 DÜŞÜNCE İLETİLİRKEN; SEN DİLİ (Suçlayan dil) (Suçlayan dil) - Senin için saçımı süpürge ettim, senin su yaptığına bak! - Neden yine ceketin yerlerde? BEN DİLİ (Duyguları açıklayan dil) - Eğer bugün çok yaramazlık yaparsan ben çok üzülürüm. - Oyuncaklarını toplamadığın zaman ben çok üzülüyorum.

16 Örneğin; Baba işten gelmiş yorgundur.Babanın gereksinimi dinlenmektir. Çocuk ise babası ile oyun oynamak ister.

17 Yorgun Kodlama Kod ‘ Çok yorgunum’ BABA Bu baba çocuğuna sen-dili ile mesaj göndermiş olsaydı ‘ yorgunluğunu’ doğru kodlamış olmayacaktı. Yorgun Kodlama BABA Kod ‘Başımın derdisin’ Çözümleme Babam yorgun ÇOCUK Çözümleme Ben kötüyüm ÇOCUK

18

19 Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in “Ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in “Ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum". Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum".

20 Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin.

21 Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar.

22 Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş urken çocu ğ una yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş urken çocu ğ una yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu çocu ğ unuzla ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu çocu ğ unuzla ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir.

23 Bunun yerine: Niyet okuma. Çocu ğ unuza onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunun yerine: Niyet okuma. Çocu ğ unuza onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin.

24 Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle çocu ğ unuzu savunma konumuna geçirir. Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle çocu ğ unuzu savunma konumuna geçirir. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun.

25 Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunu deneyin: Sırayla konu ş mak. Çocu ğ unuzkonu ş makta çekingen davranıyorsa, konu hakkındaki görü ş lerini sorun. Bunu deneyin: Sırayla konu ş mak. Çocu ğ unuzkonu ş makta çekingen davranıyorsa, konu hakkındaki görü ş lerini sorun.

26 Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz.

27 KAYNAKLAR http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/03/974265/ dosyalar/2012_12/17100946_cocuklaletm.ppt http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/40/03/974265/ dosyalar/2012_12/17100946_cocuklaletm.ppt http://www.uaa.k12.tr/images/files/RehberlikvePsikolojikDani smanlik_Makaleler_IletisimEngelleri.pdf http://www.uaa.k12.tr/images/files/RehberlikvePsikolojikDani smanlik_Makaleler_IletisimEngelleri.pdf http://www.rehberogretmen.biz/iletisim-nedir-ve-iletisim- yollari-nasildir.htm http://www.rehberogretmen.biz/iletisim-nedir-ve-iletisim- yollari-nasildir.htm http://doganzeki.wordpress.com/2010/09/26/ben-dili-ve-sen- dili-ne-demektir/ http://doganzeki.wordpress.com/2010/09/26/ben-dili-ve-sen- dili-ne-demektir/

28


"ETKİLİ İLETİŞİM. Merve ÖZÇELİK Gülnihal SUNAY Büşra NARDEMİR Yağmur DANACI İrem ÖRGÜÇ Betül YAŞAR (ODTÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları