Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖFKE ve KONTROLÜ Hazırlayan : Ya ş ar D İ LBER Psikolojik Danı ş man/Rehber Ö ğ retmen Erzurum 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖFKE ve KONTROLÜ Hazırlayan : Ya ş ar D İ LBER Psikolojik Danı ş man/Rehber Ö ğ retmen Erzurum 2007."— Sunum transkripti:

1 ÖFKE ve KONTROLÜ Hazırlayan : Ya ş ar D İ LBER Psikolojik Danı ş man/Rehber Ö ğ retmen Erzurum 2007

2 2 ÖFKE ??? a) Normal, b) Herkes tarafından hissedilen, c) Vazgeçilemeyen, d) Güçlü fakat kontrol edilmesi ö ğ renilebilen, e) Saldırganlıkla aynı ş ey olmayan, (Öfke kontrol edilmedi ğ inde ortaya çıkan durumdur) f) Yukarıdakilerin hepsi!

3 3 * Öfke,kontrol edildi ğ inde,son derece sa ğ lıklı ve normal bir durumdur. Ancak kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönü ş ürse ; okul-i ş hayatında, okul-i ş hayatında, Ki ş isel ili ş kilerde, Ki ş isel ili ş kilerde, Genel ya ş am kalitesinde sorunlara yol açar. Genel ya ş am kalitesinde sorunlara yol açar.

4 4 Öfke sadece insanlarda var olan bir duygu da de ğ ildir,her canlı organizmanın tehdit kar ş ısında olaylara gösterdi ğ i do ğ al tepkidir. Öfke sadece insanlarda var olan bir duygu da de ğ ildir,her canlı organizmanın tehdit kar ş ısında olaylara gösterdi ğ i do ğ al tepkidir.

5 5 ÖFKEN İ N NEDENLER İ Benlik saygısına yöneltilmi ş saldırılar, Benlik saygısına yöneltilmi ş saldırılar, Kendini ifade edememe, Kendini ifade edememe, Engellenme-Reddedilme, Engellenme-Reddedilme, Haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını dü ş ünme, Haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını dü ş ünme, Fiziksel incinme ve yaralanmalar, Fiziksel incinme ve yaralanmalar, Tacize u ğ rama, Tacize u ğ rama, Hayal kırıklı ğ ı, Hayal kırıklı ğ ı, Saldırıya u ğ rama, Saldırıya u ğ rama, Tehdit-Korkular gibi daha bir çok neden sayılabilir. Tehdit-Korkular gibi daha bir çok neden sayılabilir.

6 6 Psikologlara göre,öfkelendi ğ imizde 5 boyut birbiriyle ili ş kili ve e ş zamanlı olarak aktif olur.Bu Boyutlar ; Bili ş -o andaki dü ş üncelerimizdir. Bili ş -o andaki dü ş üncelerimizdir. Duygu -öfkenin yol açtı ğ ı fiziksel uyarılmadır. Duygu -öfkenin yol açtı ğ ı fiziksel uyarılmadır. İ leti ş im -öfkemizi çevremizdekilere yansıtma biçimimizdir. İ leti ş im -öfkemizi çevremizdekilere yansıtma biçimimizdir. Etkileni ş -öfkeli oldu ğ umuzda hayatı algılayı ş biçimimizdir. Etkileni ş -öfkeli oldu ğ umuzda hayatı algılayı ş biçimimizdir. Davranı ş -öfkeli oldu ğ umuzda sergiledi ğ imiz davranı ş lardır. Davranı ş -öfkeli oldu ğ umuzda sergiledi ğ imiz davranı ş lardır.

7 7 Öfke Durumunda Vücut Tepkileri Uyaran duyguyu harekete geçirir. Uyaran duyguyu harekete geçirir. Stres ve gerginlik ba ş lar. Stres ve gerginlik ba ş lar. Adrenalin salgısı artar. Adrenalin salgısı artar. Nefes alıp verme sıkla ş ır. Nefes alıp verme sıkla ş ır. Kalp atı ş ları hızlanır. Kalp atı ş ları hızlanır. Kan basıncı artar. Kan basıncı artar. Vücut ve zihin “ sava ş ya da kaç ” tepkisi için hazırdır. Vücut ve zihin “ sava ş ya da kaç ” tepkisi için hazırdır.

8 8 ÖFKEN İ N SA Ğ LI Ğ A ETK İ LER İ Ba ş a ğ rıları Ba ş a ğ rıları Mide rahatsızlıkları Mide rahatsızlıkları Solunum problemleri Solunum problemleri Cilt problemleri Cilt problemleri Böbrek fonksiyonlarından sorunlar Böbrek fonksiyonlarından sorunlar Sinir sistemi rahatsızlıkları Sinir sistemi rahatsızlıkları Var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüle ş mesi Var olan fiziksel rahatsızlıkların kötüle ş mesi Psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlara yol açabilir. Psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlara yol açabilir.

9 9 ÖFKEM İ Z İ BO Ş ALTMAK İ Y İ M İ D İ R? DO Ğ RU YERDE,DO Ğ RU ZAMANDA VE DO Ğ RU Ş EK İ LDE BO Ş ALTMAK EN UYGUN OLANIDIR.

10 10 FAKAT EN İ Y İ S İ,ÖFKEN İ Z İ NEY İ N TET İ KLED İĞİ N İ BULMANIZ VE KEND İ N İ Z İ KAYBETMEDEN,BU NEDENLERLE BA Ş A ÇIKAB İ LECE Ğİ N İ Z STRATEJ İ LER İ GEL İŞ T İ RMEN İ ZD İ R.

11 11 ÖFKE KONTROLÜNÜ Ö Ğ REN İ LEB İ L İ R İ Z!!! Öfkeyi do ğ ru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfkeyi do ğ ru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfke kontrolünde temel amaç ;saldırganlıktan uzak, ş iddet içermeyen, ki ş inin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek ş ekilde duygusunu İ fade etme becerisini kazanmasıdır.

12 12 Öfke kontrolünde do ğ ru yöntem ki ş iden ki ş iye değişir.

13 13 Bu yöntemlerden en sa ğ lıklı olanı ise öfkeyi sözel olarak ifade etmektir. Bu yöntemlerden en sa ğ lıklı olanı ise öfkeyi sözel olarak ifade etmektir. Bunu yapabilmek için,istediklerimizin ne oldu ğ unun farkına varmalı ve bunları açık ve kar ş ımızdakini incitmeyecek ş ekilde aktarmalıyız.

14 14 İ kinci yol,öfkeyi bastırmaktır.Kızgınlı ğ ınızı içinizde tutup,onu dü ş ünme- İ kinci yol,öfkeyi bastırmaktır.Kızgınlı ğ ınızı içinizde tutup,onu dü ş ünme- meye çalı ş ıyor ve dikkatinizi daha olumlu bir ş eylere yönlendiriyorsanız,bu yolu kullanıyorsunuz demektir. Bu yol ise çok sa ğ lıklı olmayabilir.E ğ er kızgınlık,do ğ ru bir biçimde ifade edilmezse,bir süre sonra bu duygu ki ş inin kendisine döner ve yüksek tansiyon,psiko-somatik rahatsızlıklar (ülser,aler - jiler vb.)ya da depresyon gibi sorunlara yol açabilir.

15 15 Öfke ya ş adı ğ ınızda kendinizi sakinle ş tirmeye çalı ş mak,üçüncü Öfke ya ş adı ğ ınızda kendinizi sakinle ş tirmeye çalı ş mak,üçüncü seçenektir.Nefes alıp veri ş lerinizi,kalp atı ş hızınızı kontrol ederek, kendinizi fizyolojik olarak sakinle ş tirip,içinizdeki öfke duygusunu hafifle ş tirebilirsiniz.

16 16 Sinirlendi ğ inizde tepki vermeden önce 5 kere derin nefes alıp verin ya da içinizden 10’a kadar sayın. “Öfkeyle kalkan zararla oturur” sözü,bu yöntemin tarihinin ne kadar eski oldu ğ unu bize gösteriyor.Tepki vermeden önce kendinize tanıyaca- ğ ınız 15 saniyede hızlı bir de ğ erlendirme yapabilirsiniz.

17 17 Yoksa telafisi olmayan hatalar yapılabilirsiniz.

18 18 Agresif insanlar dü ş üncelerini küfrederek,ba ğ ırıp ça ğ ırarak Agresif insanlar dü ş üncelerini küfrederek,ba ğ ırıp ça ğ ırarak ifade etme e ğ ilimindedirler.

19 19 Farkında olmadan çok sık kullandı ğ ımız ve bizi kızgınlık duygularına Farkında olmadan çok sık kullandı ğ ımız ve bizi kızgınlık duygularına hazırlayan “asla” ya da “her zaman” gibi sözcükleri zihninizde yakalamaya çalı ş ın. ---Bu asansör asla çalı ş maz. ---Zaten her zaman telefon etmeyi unutursun. ---Her zaman geç kalırsın zaten. ---Her zaman haksızlı ğ a u ğ rayan ben oluyorum. ---Bu olaylar asla düzelmeyecek. Bu gibi ifadeler öfkenizde haklı oldu ğ unuzu dü ş ünmenize yol açar. Bu gibi ifadeler öfkenizde haklı oldu ğ unuzu dü ş ünmenize yol açar.

20 20 Kaçma (görmezlikten gelme) tepkisini de göz ardı etmeyin.Bu do ğ al bir Kaçma (görmezlikten gelme) tepkisini de göz ardı etmeyin.Bu do ğ al bir tepkidir ve sizin en do ğ al hakkınızdır.

21 21 Bir de olayın ş u boyutu var… Sizce bu insanların hangisi sempatik?

22 22 Ya peki Bu hayvanların hangisi sevimli?

23 23 Cevabınız hiçbiri de ğ il mi?

24 24 ÖFKE İ LE İ LG İ L İ ALTIN SÖZLER ÖFKE EK İ LEN YERDE P İŞ MANLIK B İ Ç İ L İ R. ÖFKE EK İ LEN YERDE P İŞ MANLIK B İ Ç İ L İ R. (Aleksandro MANZON İ ) (Aleksandro MANZON İ ) ÖFKE GEÇ İ C İ B İ R DEL İ L İ KT İ R.BU YÜZDEN DUYGULARINIZA ÖFKE GEÇ İ C İ B İ R DEL İ L İ KT İ R.BU YÜZDEN DUYGULARINIZA SAH İ P OLUN.YOKSA ONLAR S İ ZE SAH İ P OLURLAR. (Horace MANN) (Horace MANN)

25 25 ÖFKEL İ İ KEN B İ R İŞ E G İ R İŞ MEK,FIRTINALI HAVADA YELKEN ÖFKEL İ İ KEN B İ R İŞ E G İ R İŞ MEK,FIRTINALI HAVADA YELKEN AÇMAYA BENZER (EUR İ P İ DES) (EUR İ P İ DES) B İ R ANLIK ÖFKE HER Ş EY İ YOK EDER. B İ R ANLIK ÖFKE HER Ş EY İ YOK EDER. (L.GLEEN) (L.GLEEN) ÖFKEN İ N ATE Şİ ÖNCE SAH İ B İ N İ YAKAR,SONRA KIVILCIMI ÖFKEN İ N ATE Şİ ÖNCE SAH İ B İ N İ YAKAR,SONRA KIVILCIMI DÜ Ş MANINA YA VARIR,YA VARMAZ. (SAD İ ) (SAD İ )

26 26 ÖFKE İ LE B İ RL İ KTE AKIL DA UÇUP G İ DER. ÖFKE İ LE B İ RL İ KTE AKIL DA UÇUP G İ DER. (LESS İ NG) (LESS İ NG) ÖFKE KÖTÜ B İ R Ö Ğ ÜTÜCÜDÜR. ÖFKE KÖTÜ B İ R Ö Ğ ÜTÜCÜDÜR. (Bernard SHAW) (Bernard SHAW) EN KUVVETL İ N İ Z, ÖFKE ANINDA NEFS İ NE HAK İ M OLANINIZDIR. EN KUVVETL İ N İ Z, ÖFKE ANINDA NEFS İ NE HAK İ M OLANINIZDIR. (HAD İ S- İ Ş ER İ F) (HAD İ S- İ Ş ER İ F)

27 27


"ÖFKE ve KONTROLÜ Hazırlayan : Ya ş ar D İ LBER Psikolojik Danı ş man/Rehber Ö ğ retmen Erzurum 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları