Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANA BABA TUTUMLARI. Tuncay DEMİRTAŞ. 1. Baskılı ve otoriter tutum Geleneksel aile yapımızda sıklıkla bu tutuma rastlanmaktadır. Bu tutumda ana-baba çocu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANA BABA TUTUMLARI. Tuncay DEMİRTAŞ. 1. Baskılı ve otoriter tutum Geleneksel aile yapımızda sıklıkla bu tutuma rastlanmaktadır. Bu tutumda ana-baba çocu."— Sunum transkripti:

1 ANA BABA TUTUMLARI. Tuncay DEMİRTAŞ

2 1. Baskılı ve otoriter tutum Geleneksel aile yapımızda sıklıkla bu tutuma rastlanmaktadır. Bu tutumda ana-baba çocu ğ a katı bir disiplin uygular. Çocuk her kurala uymak zorundadır. Ebeveynlerinin baskısı altında olan çocuk sessiz, uslu, dikkatli olmasına kar ş ın çekingen, silik, ba ş kalarının etkisinde kolayca kalabilen, a ş ırı hassas bir yapıya sahip olabilmektedir.

3 . Bu tutum çocu ğ un kendine olan özgüvenini ortadan kaldıran bir tutumdur. Çünkü çocu ğ un ki ş ili ğ i hiçe sayılmakta ve istekleri önemsenmemektedir. Yine bu çocuklar asi ve isyankar davranı ş larda da bulunabilirler.

4 Baskılı ve a ş ırı otoriter ortamlarda yeti ş en bu çocuklar içlerinden geldi ğ i gibi davranmak yerine olması geren davranı ş larda bulunurlar. Zor yoluyla denetleme, sevgi esirgeyerek denetleme bu tutumun farklı boyutları olarak ele alınabilir.

5 Ebeveynlerle çocuk arasında sa ğ lıklı bir ili ş kinin olmaması ve çocu ğ a abartılmı ş bir sevgi gösteriliyor olması çocu ğ un doyumsuz bir birey olmasına yol açar. Bu çocu ğ un sosyalle ş mesini olumsuz yönde etkiler.

6 Böyle bir ortamda yeti ş en birey her iste ğ inin yerine getirilece ğ ini zanneder ancak sosyal bir ortamda kurallarla kar ş ıla ş ınca hayal kırıklı ğ ına u ğ rar ve isteklerini yerine getirtmek için baskı uygulaması da onun sevilmeyen bir insan olmasına ve toplumdan dı ş lanmasına yol açar.

7 3. Koruyucu Tutum A ş ırı koruyucu ana -baba tutumunda çocu ğ a gere ğ inden fazla kontrol ve özen gösterilmektedir. A ş ırı koruyucu tutumu daha çok anne çocuk ili ş kisinde ortaya çıkmaktadır. Anne çocu ğ u sürekli korumakta ve ihtiyaçlarını sürekli olarak gidermektedir.

8 Çocu ğ un kendi ba ş ına yapabilece ğ i ş eyler bile anne tarafından kar ş ılanır. Böyle bir tutumda çocu ğ un kendi kendine bir ş eyler yapabilmesine olanak tanınmamaktadır. Bunun sonucu olarak çocuk güvensiz ve ba ş kalarına a ş ırı ba ğ ımlı bir ki ş i olabilir.

9 A ş ırı koruyucu ve sevgi ile büyütülen çocuklar sosyal hayata yeterince hazırlanamazlar. Atılım ve ba ş arma gücünden yoksundurlar. Aileden uzak olma onlar için çok zor bir durumdur. Çocuk ailesine olan ba ğ ımlılı ğ ını dı ş çevreye de genelleyebilir. Onu koruyup kollayacak birini bulunca bırakmaz ve ona ba ğ ımlı hala gelir. Ya ş amı boyunca bu ba ğ ımlılık ki ş ide devam eder.

10 4. Dengesiz ve Kararsız Tutum Ana-babanın dengesiz ve kararsız olması, çocu ğ u olumsuz yönde etkilemektedir. Bu dengesizlik ana baba arasındaki görü ş ayrılıklarından kaynaklanabilece ğ i gibi, anne ya da babanın gösterdikleri de ğ i ş ken davranı ş biçimlerinden de kaynaklanabilmektedir

11 Çocuk, yaptı ğ ı bir davranı ş ın kimi zaman ho ş görülürken, kimi zaman aynı davranı ş yüzünden ceza alıyor olmasını anlayamaz. Bu yüzden çocu ğ a cezayı hangi davranı ş ından dolayı aldı ğ ı açıklanmalıdır. Böylece çocuk hangi davranı ş ının yanlı ş davranı ş, hangi davranı ş ın do ğ ru davranı ş kategorisine girdi ğ ini daha rahat fark edecek ve aynı davranı ş ı tekrarlamamaya çalı ş acaktır.

12 5. İ lgisiz ve Kayıtsız Tutum İ lgisiz ve kayıtsız tutumda çocu ğ a dü ş en sevgi ve ilgi payı azdır. Bu tutumla büyüyen çocukların pasif ve donuk oldukları görülür. Disiplinsizlik söz konusudur, ancak disiplinsizli ğ in nedeni sorumsuzluk ve ilgisizliktir. Bu tutumda ana baba çocu ğ a model olamaz.

13 Böyle bir ortamda ya ş ayan çocuk anne babasının dikkatini çekmek için alı ş ılmadık davranı ş lar sergiler. Aile çocu ğ a model olmadı ğ ı için kendine ba ş ka modeller seçer. Bu tür bu tutuma sahip olan ana babanın yanında ya ş ayan çocuk zararlı alı ş kanlıklar edinmeye meyillidir.

14 Ana babanın ilgisizli ğ iyle çocu ğ un yakın çevresindeki insanlara ve e ş yalara verdi ğ i zarar ve suçluluk davranı ş ı arasında yakın bir ili ş ki bulunmu ş tur. Yapılan ara ş tırmalara göre, ilgisiz ve kayıtsız ana baba tutumu çocu ğ un saldırganlık e ğ ilimini yükseltmektedir.

15 6. Demokratik Tutum Demokratik tutum ço ğ u zaman ailelerce yanlı ş anla ş ılmakta ve demokratik tutumla gev ş ek tutum karı ş tırılmaktır. Demokratik tutumda, çocuk tüm yönleriyle kabul edilir. Çocu ğ a yol gösterilir ama alaca ğ ı kararlar konusunda serbest bırakılır

16 . Aile içinde kurallar, sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür. Kuralların mantıklı açıklaması yapılır. Aileyi ilgilendiren kararlar beraber alınır. Her konuda çocu ğ un dü ş ünce ve fikirleri dinlenir.

17 Demokratik ve güven verici bir ortamda yeti ş en çocuk, kendisine ve çevresine saygılı, sorumluluk sahibi, sınırlarını bilen, aktif, katılımcı, ho ş görülü ve mutludur. Ana-babanın tutarlı ve kararlı tutumu da çocuk da güven duygusunun geli ş mesine yardımcı olur.


"ANA BABA TUTUMLARI. Tuncay DEMİRTAŞ. 1. Baskılı ve otoriter tutum Geleneksel aile yapımızda sıklıkla bu tutuma rastlanmaktadır. Bu tutumda ana-baba çocu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları