Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. İ pek Demirok Engelsiz ODTÜ Birimi GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİYLE DERS PARTNERİ OLMAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. İ pek Demirok Engelsiz ODTÜ Birimi GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİYLE DERS PARTNERİ OLMAK."— Sunum transkripti:

1 Uzm. İ pek Demirok Engelsiz ODTÜ Birimi GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİYLE DERS PARTNERİ OLMAK

2 ENGEL NEDİR? Her engel türü gözle görülür olmayabilir. İ ki engelli ki ş i aynı tanıya sahip olsalar da farklıdırlar. Bir ki ş inin birden fazla engeli olabilir. E ğ itimde kar ş ıla ş ılan engeller sadece fiziksel ya da teknolojik ko ş ullardan kaynaklanmaz Bir ki ş inin yetilerine ve kapasitelerine ki ş inin engel durumunu dü ş ünerek karar vermeyin

3 Engelliliği Anlamak: Biyopsikososyal model (ICF, 2002) Sa ğ lık Durumu (hastalık ya da bozukluk) Vücut Yapısı Etkinlik Katılım ve Fonksiyonu Ba ğ la Ba ğ lamsal Etmenler Ki ş isel EtmenlerÇevresel Etmenler

4 Görme Engeli Olan Öğrenciler Görme engeli olan bireyler farklı seviyelerde görme yetersizli ğ ine sahip olabilir; hafif, orta ve a ğ ır düzeyde ya da görme duyusunu tamamen kaybetmi ş olabilirler Akademik ortamdaki temel engeller; Kampüste mobilite/hareketlilik Basılı ya da di ğ er görsel materyallere eri ş im Slaytlardaki ya da tahtadaki yazılı notlara eri ş im Not alma, ş ekil, resim ve tablo gibi görsel araçların kullanıldı ğ ı dersleri anlama Okuma Karanlıkta ya da aydınlıkta veya yakını ya da uza ğ ı görmede zorluk

5 Görme Engelli Bireylere Karşı Genel Tutum ve Davranışlar Selamla ş ırken adınızı söyleyin Herhangi bir konuda destek sunmadan önce herhangi bir ihtiyacı olup olmadı ğ ını sorun Rehberlik ederken kolunuza girmesine izin verin ve önden yürüyün Kendi sa ğ ınızı solunuzu de ğ il onun sa ğ ını solunu söyleyin Saat yönlerini kullanın Sandalyeye oturacaklarında, sandalyenin arkasına dokunmasını sa ğ layın «görü ş ürüz», «okumak», «izlemek» gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmeyiniz

6 Görme Engelli Öğrenciyle Çalışırken Çalı ş malarınız esnasında açık, anla ş ılır bir dille okuyunuz/ konu ş unuz Ders anlatırken e ğ er varsa resimleri, ş emaları, grafikleri tanımlayınız Bu, ş u, o gibi i ş aret zamirlerini kullanmadan do ğ rudan tanımlamak istedi ğ iniz ş eyi söyleyiniz Ö ğ rencinin talebinden fazla çalı ş mak için ısrarcı olmayınız

7 Ders Partnerliği Hizmeti Alan yazın taraması yaparken destek olmak Yazılı kaynakları okumak Ödevlerin yapılmasında destek olmak (okuma ve söyleneni yazma, kaynakça olu ş turma, biçimsel düzenlemeler yapma vb) Birlikte ders çalı ş ma (konu tekrarı yapma, problem çözme)

8 Ders Partnerinin Öğrenciye Karşı Sorumlulukları Ders partneri hizmeti verilen ö ğ rencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle payla ş mayarak saygı duymak. Ders partneri olarak çalı ş ılacak zaman ve süre planlamasında ö ğ renciyle i ş birli ğ i yapmak. Önceden kararla ş tırılmı ş gün, saat, yer ve de biçimde ö ğ renciyle çalı ş mak için hazır bulunmak Önceden kararla ş tırılan süre boyunca çalı ş maya devam etmek. Herhangi bir aksaklık ya da sa ğ lık sorunları nedeniyle katılanamayacak çalı ş maları mümkün oldu ğ unca kısa süre içinde ö ğ renciye ve EOB’ne iletmek İ leti ş im bilgilerinin de ğ i ş mesi durumunda hizmet verilen ö ğ renciyi ve Birimi ivedilikle bilgilendirmek

9 Ders Partnerinin Birime Karşı Sorumlulukları Haftada iki saat olmak üzere toplam 28 saat çalı ş ma yapmak (ko ş ullara göre düzenlenebilir) Her hafta çalı ş ma tamamlandıktan sonra EOB’ne gelerek programın onayını almak (Uzm. İ pek Demirok’tan) Herhangi bir sa ğ lık nedeniyle veya ki ş isel problemlerden dolayı haftalık çalı ş ma yapılmadıysa EOB’yi bilgilendirmek Çalı ş ılamayan haftanın telafisini yapmak

10 Kat ı l ı m ı n ı z ve İ lginiz İ çin Te ş ekkür Ederiz…

11 Uzm. İ pek Demirok idemirok@metu.edu.tr Engelsiz ODTÜ Birimi Orta Do ğ u Teknik Üniversitesi Kütüphane-Solmaz İ zdemir Salonu 06800-Çankaya/Ankara Tel: +90 312 210 7196


"Uzm. İ pek Demirok Engelsiz ODTÜ Birimi GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİYLE DERS PARTNERİ OLMAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları