Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇATI Ş MA ve UZLA Ş AB İ LMEK. HAYATIMIZI NASIL GÜZELLE Ş T İ REB İ L İ R İ Z ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇATI Ş MA ve UZLA Ş AB İ LMEK. HAYATIMIZI NASIL GÜZELLE Ş T İ REB İ L İ R İ Z ?"— Sunum transkripti:

1 ÇATI Ş MA ve UZLA Ş AB İ LMEK

2 HAYATIMIZI NASIL GÜZELLE Ş T İ REB İ L İ R İ Z ?

3 AMAÇLAR Çatışmayı Bilme Çatışma Sebeplerini Bilme Çatışmayı Çözme Yöntemlerini Tanıma Empatiyi Bilme Ben Dilini Fark Etme

4 İ Ç İ NDEK İ LER Çatı ş ma nedir? Çatı ş ma nedir? Çatı ş ma nedenleri nelerdir? Çatı ş ma nedenleri nelerdir? Çatı ş ma çözümünde tepki biçimleri nelerdir? Çatı ş ma çözümünde tepki biçimleri nelerdir? Yıkıcı tepki (kazan-kaybet) Kaçınma Tepkisi (kaybet-kazan) Yapıcı-barı ş çıl tepki (kazan-kazan)Yapıcı-barı ş çıl tepki (kazan-kazan) Kazan -Kazan yöntemindeki 6 basamak Kazan -Kazan yöntemindeki 6 basamak Kaynaklar Te ş ekkür Te ş ekkür

5 ÇATI Ş MA NED İ R? İ leti ş imde birinin davranı ş ları di ğ erinin ihtiyaçlarına ters dü ş üyor, onu engelliyor ya da de ğ erleri birbirine uymuyorsa, bu ki ş iler arasında çıkan sürtü ş meye “çatı ş ma” denir.

6 ÇATI Ş MA NED İ R? Dolayısıyla çatı ş ma bir ya da birden fazla ki ş inin herhangi bir konu üzerinde anla ş mazlı ğ a dü ş mesidir. Çatı ş ma durumunda ki ş ilerin istek ve amaçları birbirine uyu ş mamaktadır.

7 ÇATI Ş MA NED İ R? Çatı ş ma durumu olmaması gereken bir durum de ğ ildir. Çatı ş malar normaldir. Çatı ş ma (anla ş mazlık) günlük ya ş amın do ğ al bir parçasıdır.

8 NEDEN ÇATI Ş MA OLU Ş UR? Herkesin inançlarının, ihtiyaçlarının, önceliklerinin, yapmak istedi ğ i ş eylerin, beklentilerinin farklı olması Ergenlik dönemine geçi ş

9 NEDEN ÇATI Ş MA OLU Ş UR? Ki ş ilerin ihtiyaçlarının zaman içinde de ğ i ş imi Ta ş ınma Mevsim de ğ i ş iklikleri v.s

10 ÇATI Ş MA OLMALIMI? Önemli olan çatı ş ma durumunun ya ş anması de ğ il, onu nasıl çözdü ğ ünüzdür. Çatı ş ma durumunun kendisi olumlu ya da olumsuz de ğ ildir, çatı ş ma durumuna verilen tepkiler olumlu ya da olumsuzdur. Çatı ş malar ili ş kiyi güçlendirir ya da zayıflatır.

11 Çatı ş ma Çözümündeki Tepki Biçimleri

12 Yıkıcı Tepki (kazan-kaybet) Sadece kendi iste ğ inize odaklanmı ş di ğ er ki ş inin isteklerini gereksinimlerini, hedeflerini ve de ğ erlerini göz ardı etmi ş ve sadece kendi çıkarlarınız do ğ rultusunda hareket etmi ş olursunuz. Bu da sadece sizin kazanmanızı sa ğ layarak di ğ er tarafın kaybetmesine sebep olur, ya da her iki taraf da bir çözüme kavu ş amaz.

13 Kaçınma Tepkisi (kaybet- kazan) Kendi isteklerinizi önemsemeyip sadece arkada ş ınızın iste ğ ine önem veriyorsanız bunun sonucunda sizin istekleriniz geri plana itilmi ş olur. Dolayısıyla da sadece kar ş ı tarafın gereksinimleri kar ş ılanmı ş oluyor ve bu tepkiyi verdi ğ inizde siz kaybeden taraf olursunuz.

14 Yapıcı-Barı ş çıl Tepki(kazan-kazan) Anla ş mazlık ya ş adı ğ ınız ki ş iyle konu ş up çözüm yolu bulmaya çalı ş ıyorsanız kazan-kazan yöntemini uyguluyorsunuz demektir. Bu yöntemde çatı ş ma ya ş ayan ki ş iler sorunlarını konu ş arak, ortak bir çözüm yolu buldukları için iki tarafın da kazandı ğ ı bir yöntemdir.

15 KAZAN KAZAN YÖNTEM İ 1.Tanımlaması 2.Çözüm Önerileri Olu ş turma 3.De ğ erlendirme 4.Uygun Çözümü Seçme 5.Karar Verme 6.Takip Etme

16 1. TANIMLAMA Bu basama ğ ın en temel amacı tarafların ihtiyaçlarının net olarak ortaya koymasıdır. Bu nedenle öncellikle ben dilini kullanmak önemlidir. Etkin dinleme yöntemini kullanarak kar ş ınızdaki ki ş inin ihtiyaçlarını da belirlemesine yardımcı olun.

17 ETK İ L İ D İ NLEME Sa ğ lıklı insan ili ş kilerinin temeli, çok basit gibi gözüken ama çok ihmal edilen etkin dinlemenin do ğ ru olarak uygulanmasıdır. Etkin bir ş ekilde dinlemek ş u anlama gelir: 1.Sözcükleri duymak 2. Mesajı anlamak 3. Eyleme geçirmek.

18 ETK İ L İ D İ NLEME Etkili dinleme, sadece söylenilenleri duymak de ğ il, aynı zamanda bu söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve de ğ erlendirmektir.

19 Empatiyle Dinlemek Genellikle “Önce anlamaya çalı ş ” ilkesinden çok, önce anla ş ılmak isteriz. Ço ğ u insan kar ş ısındakini anlamak de ğ il, yanıtlamak amacıyla dinler

20 Empatiyle Dinlemek Ço ğ umuz, kendi öz ya ş am öykümüzle ve haklı oldu ğ umuz dü ş üncesiyle dolu oluruz. Empatiyle dinlemenin özü, kar ş ınızdakiyle aynı fikirde olmanız de ğ ildir. Onu tam anlamıyla, derinlemesine, hem duygusal, hem de zihinsel açıdan anlamanızdır.

21 Empatiyle Dinlemek Empatiyle dinlemekten kastedilen, anlama niyetiyle dinlemektir. Do ğ ru yargıya varmanın anahtarı anlayı ş tır. Önyargılı bir insan hiçbir zaman tam olarak anlayamaz.

22 Empatiyle Dinlemek Önce anlamaya çalı ş mak, ya ş amın bütün alanlarında belirgin olan do ğ ru, geni ş kapsamlı, ortak paydalı bir ilkedir. Ama en güçlü oldu ğ u alan, insanlar arası ili ş kilerdir

23 Sonra Anla ş ılmaya Çalı ş ın Olgunluk cesaret ve saygı arasındaki denge olarak tanımlanabilir. Anlamaya çalı ş mak saygı, anla ş ılma iste ğ i ise cesaret ister.

24 “SEN” D İ L İ YER İ NE BEN D İ L İ MESAJI “ben” dili ki ş inin o anda kar ş ıla ş tı ğ ı durum veya davranı ş kar ş ısında ki ş isel tepkisini duygu ve dü ş üncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.

25 ÖRNEKLER “ Çok kabasın her zaman sözümü kesiyorsun.”(SEN D İ L İ ) “ Bir ş ey söylemeye ba ş layıp da bir türlü sonunu getiremedi ğ im zaman çok rahatsız oluyorum”(BEN D İ L İ )

26 2. ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ OLU Ş TURMA Kar ş ılıklı ihtiyaçlara yönelik çözüm önerilerinin üretildi ğ i basamaktır. İ ki taraf da kabul edilebilir seçenekler sunar. Bu seçenekleri iki tarafın da öncelikle kendi ba ş ına olu ş turması önemlidir.

27 3. DE Ğ ERLEND İ RME Bu basamakta taraflar dürüst olmalı ve kendilerine uymayan çözümleri söylemelidir "Ben bununla mutlu olmam." veya " Ş u bana adil de ğ ilmi ş gibi geliyor." gibi. Genel olarak elenen çözümlerden sonra 1-2 tane çözüm önerisi kalır.

28 4. UYGUN ÇÖZÜMÜ SEÇME Tüm basamaklar izlendikten sonra en iyi çözüm önerisi zaten kendili ğ inden ortaya çıkacaktır. Buradaki önemli nokta tarafların bu çözüme ikna olmu ş olmaları ve çözümün kar ş ılıklı ihtiyaçları en iyi kar ş ılayan çözüm olmasıdır.

29 5. KARAR VERME Anla ş maya varılan kararın nasıl uygulanaca ğ ına bu basamakta karar verilir. "Ne zaman ba ş lıyoruz?", "Kim neyi yapacak?" Uygulamada çıkabilecek sorunları önceden dü ş ünmekte ve önlem almakta fayda var. Böylece birlikte buldu ğ unuz çözümün ba ş arısızlı ğ a u ğ rama ş ansı çok azalır.

30 6. TAK İ P ETME Sorunun uygulanmasının alaca ğ ı zaman da dü ş ünülerek bir hafta, iki hafta veya belki de bir ay sonrası için bir tarih belirlenir. “Sorun çözülmüş mü? Taraflar çözümden memnun mu?” soruları tartı ş ılır.

31 KAZANIMLAR Çatışmayı ve sebeplerini bilirler Empati kurabilirler Ben dilini kullanabilirler Çatışma çözme yöntemlerini bilirler Kazan- kazan yöntemi ile çatışmayı çözerler Yaratıcılık, yenilenme ve entelektüel bakış kazanırlar Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi kazanırlar Dürüst ve etik davranışlar sergilerler

32 KAYNAKLAR http://www.erpakademi.com/2009/12/0 8/etkin-dinleme-nedir/ http://www.erpakademi.com/2009/12/0 8/etkin-dinleme-nedir/ http://www.aktuelpsikoloji.com/habe r.php?haber_id=311 http://www.nuveforum.net/1121- strateji/50448-catisma-nedir-cozumlenir/ http://www.nuveforum.net/1121- strateji/50448-catisma-nedir-cozumlenir/

33 Unutmayın,mutlu bir hayat geçirmek bizim elimizde. TE Ş EKKÜRLER


"ÇATI Ş MA ve UZLA Ş AB İ LMEK. HAYATIMIZI NASIL GÜZELLE Ş T İ REB İ L İ R İ Z ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları