Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olumlu Disiplin Yöntemleri. Çocu ğ un olumsuz davranı ş ına tepki olarak cezanın kullanımı mı disiplin ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olumlu Disiplin Yöntemleri. Çocu ğ un olumsuz davranı ş ına tepki olarak cezanın kullanımı mı disiplin ?"— Sunum transkripti:

1 Olumlu Disiplin Yöntemleri

2 Çocu ğ un olumsuz davranı ş ına tepki olarak cezanın kullanımı mı disiplin ?

3 Yoksa yoksayoksa yoksa yoksayoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa Yoksayoksa yoksaYoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksayoksa yoksa Yoksa yoksa yoksayoksa yoksa yoksa yoksa yoksa yoksayoksa yoksa

4 Çocu ğ un davranı ş larına katı sınırlar koymak ve onu her yönden kontrol altına almak yerine, Kendi davranı ş larının sonuçlarını kabul etmesi, sorumluluklar almasına ve özdenetim geli ş tirmesine yardımcı olmak mıdır disiplin ?

5 D İ S İ PL İ N İ N İ LKELER İ Kararlılık, anne-baba çocu ğ un uyması gereken kurallar konusunda kararlı olmalıdır.kararlı bir tonsa sunulan istekler, çocuk tarafından genellikle dinlenir. Kesinlik, anne- baba çocu ğ a koydu ğ u kurallar konusunda kesin bir tavır sergilemelidir. Süreklilik, önemli bir ilkedir. Ebeveynler kurallar konusunda farkı zamanda farklı uygulamaları onaylamadıklarını belirtmeli ve tutarlı olmalıdır. Sakinlik, kurallara uyma sırasında ya ş anan çatı ş malarda ebeveynler sakinli ğ ini korumalı ve çocukla sonu gelmeyecek tartı ş malara girmemelidir. Ödüllendirme, çocuklar uygun davranı ş ın ö ğ renilmesinde olumlu dönütler almak isterler. Aileler çocu ğ un olumlu davranı ş ını desteklemeli ve be ğ endiklerini övgü içeren sözcüklerle ifade etmelidirler.

6 Kurallar Kimin İ çin Bir dü ş ünün... Çocukken hangi kurallara uymanız bekleniyordu ? Neler hissediyordunuz? Çocukken uymadı ğ ınız kurallar nelerdi? Bu kurallar kar ş ısında neler hissediyordunuz? Size koyulan kurallar ile sizin çocuklarınıza koydu ğ unuz kuralları kar ş ıla ş tırınız ?

7 Çocukta olumlu davranı ş ı geli ş tirmede kuralların belirlenmesi  Kuralların sayısı sınırlı olmalı ve kesinlikle uygulanmalıdır.  Kurallar mantıklı olmalı ve çocukların uyabilece ğ i düzeyde olmalıdır.  Kurallar, çocuktan ne bekledi ğ imizi açıkça ortaya koymalı ve onu yönlendirmelidir.  Bir ş eye ‘Hayır ‘ dendi ğ inde neden ‘Hayır’ dendi ğ i açıklanmalı ve de ğ i ş ik seçenekler sunulmalıdır.  Kurallar mümkün oldu ğ unca olumlu kelimelerle ifade edilmelidir.  Kurallar, gerek anne gerekse baba tarafından tutarlı bir ş ekilde uygulanmalıdır.  Çocu ğ a kuralların belirlenmesinde söz hakkı verilmelidir.  Ailenin koydu ğ u kurallar uyulmadı ğ ı taktirde olabilecekler çocu ğ a abartılarak söylenmemelidir.

8 Olumlu disiplin için dikkat edilecek noktalar  Disiplin açısından ş iddet hiçbir ş ekilde kullanılmamalıdır !!!  Çocukların davranı ş larının davranı ş larının sorumlulu ğ unu yüklenebilmeleri için kendi ba ş larına karar almaları ve sonuçlarını ya ş amalarına izin verilmelidir.  Aileler her kararı kendileri vermeyip hangi kararları çocukların verebilece ğ ini onların ya ş ve geli ş im düzeyine göre belirlemelidir.  Ailede her bireyin aynı olmayaca ğ ı, bireysel olarak aile üyelerinin birbirinden farklı olabilece ğ i kabul edilmelidir.

9 Olumlu disiplininin özdenetim olu ş turmaya yönelik olması gerekti ğ i unutulmamalıdır. !!!!!!! Olumlu disiplin, ancak sevgi dolu ve destekleyici bir ortamda gerçekle ş ir.Aileler çocuklarının ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, çocuklarının anlatmak istediklerini dinlemeli ve gereksinimlerini fark etmelidirler.

10 özdenetim Özdenetim, çocu ğ un kendi kendini yönetme yetene ğ ini kazanmasıdır.

11 Özdenetimi geli ş tirmek için yapılması gerekenler Ko ş ulsuz sevgi vermek Tutarlı davranı ş lar sergilemek İ leti ş imde açık olmak Problem çözme becerisi kazandırmak

12 Ko ş ulsuz Sevgi Vermek Sevildi ğ ini ve de ğ er verildi ğ ini hisseden çocuk, çevresinde konulan kurallara uygun davranı ş lar sergiler. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarına sevgilerini ve de ğ er verdiklerini bir ko ş ula ba ğ lamadan sunmalıdır.

13 Tutarlı davranı ş lar sergilemek Çocu ğ un aynı davranı ş larına farklı zamanlarda farklı tepkiler vermek çocu ğ un bocalamasına sebep olur. Bu nedenler aileler çocuklara kar ş ı davranı ş larında tutarlı olmalıdırlar.

14 İ leti ş imde açık olmak İ leti ş imde kullanılan kavramların çocuklar tarafından anla ş ılması çok önemlidir. Yanlı ş bir davranı ş, çocukla göz teması kurarak kesin bir ses tonu ile iade edilmelidir.

15 Problem çözme becerisi geli ş tirmek Çocuklara problem çözme becerisi kazandırmak için;  yapabilece ğ i i ş lerle ilgili sorumluluk vermek  Sorunlarını kendisinin çözmesi konusunda destek sa ğ lamak  Çe ş itli problem durumları ve çözümleri ile ilgili örnekler sunmak gibi yöntemler kullanılabilir.

16 TE Ş EKKÜRLER Okul Psikolojik Danı ş manı Zeynep KOÇAK

17 Kaynakça T.C. Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Temel E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü, okul öncesi, olumlu disiplin


"Olumlu Disiplin Yöntemleri. Çocu ğ un olumsuz davranı ş ına tepki olarak cezanın kullanımı mı disiplin ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları