Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİK YÜZYIL Ünite Ürün Dosyası Sunumu Bülent ÖZTÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİK YÜZYIL Ünite Ürün Dosyası Sunumu Bülent ÖZTÜRK."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİK YÜZYIL Ünite Ürün Dosyası Sunumu Bülent ÖZTÜRK

2 Ünite Özeti Nanoteknolojinin yaşamımıza diğer bir katkısı ise hücre seviyesinde onarımlar yaparak hastalıkların önüne geçmektir. Kanserle mücadelede etkindir. Erken tedavi sağlar. DNA üzerinde değişiklikler yapar. Kurşun geçirmez, leke tutmaz kumaşlar, daha uzun ve güvenli yolculuklar, kirlenmeyen pencereler, yüze masaj yapan maskeler, 60 kata varan enerji tasarruflu boyalar, her türlü suyu içilebilir hale getiren su topları gibi sağlık, boyacılık, otomotiv, kumaş, mutfak gereçleri vb. alanlarda birçok yenilik sağlar..

3 Ö ğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Teknoloji olmadan yaşayamaz mıyız? Ünite Soruları Bilyeye hiç dokunmadan büyüyen çocuk var mıdır? İ çerik Soruları İnternet ve yok olan değerlerimiz arasında nasıl bir orantı vardır?

4 Bir Gün Mutlaka Bu proje ö ğ rencilerim 21. Yüzyıl Becerileri geli ş tirmesine a ş a ğ ıdaki yollarla yardımcı olacak: Akranlarla i ş birli ğ i 21. yy daki teknolojik gelişmelerin örf ve adetlerde meydana getirdiği yozlaşmaların neler olduğunu anlar. Bu yozlaşmanın en aza indirgenmesi için bireyin üzerine düşen görevleri söyleyebilir.

5 Ö ğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı Amaç Ö ğ rencilerin teknolojik gelişmelere yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ili ş kin veri taplamak Ö ğ rencilerimden ne ö ğ renmek isterim? Ö ğ rencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini ö ğ renmek isterim. Üst düzey dü ş ünmeyi özendirmek için neler denedim? Teknolojik gelişmeler ve gelenek göreneklerimiz hakkında ili ş kiler bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim. De ğ erlendirme sonunda elde etti ğ im veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Geleneklerimiz ve teknoloji bağlantısı konusunda eksik ya da yanlı ş anlayanlara destek sa ğ layabilirim. Geleneklerimiz ve teknolojinin önemini farklı düzeylerde algılamı ş larsa de ğ i ş ik kaynaklar sunabilirim. Bu de ğ erlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak ö ğ rencilerin geli ş imlerini görmeye çalı ş aca ğ ım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Sanırım üst düzey dü ş ünmeyi geli ş tirme konusunda daha fazla yardıma ihityacım var.

6 Ö ğ rencilerimin geleneklerimize daha fazla merak duymasını sa ğ layacak yollar bulmak Ö ğ rencilerimin ve kendimin kullanabilece ğ i farklı teknolojileri ö ğ renmek Ba ş ka ö ğ retmenlere görü ş alı ş veri ş inde bulunmak Kursa ili ş kin hedeflerim

7 Ö ğ rencilerimin Hedefleri Bilim insanlarının verileri nasıl topladıklarını ve dü ş ündüklerini ö ğ renmek Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak

8 Geribildirim istedi ğ im konular İş birli ğ i yapabilece ğ im farklı iklim özellikleri olan bir ba ş ka ö ğ retmen arkada ş ve ö ğ rencileri Ö ğ rencilerin kendi ö ğ renme süreçleri konusunda daha fazla sorumluluk almalarını sa ğ lamanın yolları


"TEKNOLOJİK YÜZYIL Ünite Ürün Dosyası Sunumu Bülent ÖZTÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları