Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE VE İLETİŞİM. Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE VE İLETİŞİM. Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza."— Sunum transkripti:

1 AİLE VE İLETİŞİM

2 Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza nasıl ö ğ retebiliriz? Çocu ğ umuz kurallara uymadı ğ ında ne yapmalıyız?

3 Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın. Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın.

4 Çocu ğ unuz size önemli bir ş ey söylemeye çalı ş ırken telefon görü ş mesi yapmaktan kaçının. Ba ş ka insanların özellikle dahil olması gerekmedi ğ i sürece, konu ş malarınızı özel tutun. Çocu ğ unuzla aranızdaki en iyi ileti ş im etrafta ba ş ka insanlar yokken gerçekle ş ir.

5 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

6 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş mayın. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inin. Çocu ğ unuzun bir davranı ş ı ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, objektif davranamayaca ğ ınız için, yeniden sakinle ş ene kadar ileti ş im kurmaya çalı ş mayın. Beklemek, yatı ş mak ve çocukla daha sonra konu ş mak en iyisidir.

7 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin.

8 Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. "Senin için neyin iyi oldu ğ unu ben biliyorum", "sadece dedi ğ imi yap, sorun çözümlenecektir" ya da "ben sözümü bitireyim sen de konu ş acaksın" gibi cümleleri, telkinlerde bulunmayı ve ahlaki açılardan kınamayı en az düzeyde tutun. Bunlar açık ileti ş im kurma ve bu açıklı ğ ı devam ettirmeye yardımcı olmayacaktır.

9 Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz.

10 E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın.

11 Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun. Çocu ğ unuzu oldu ğ u gibi kabul edin. Çocukların duydukları ş eylerin kendileri hakkındaki duygularını etkileyece ğ ini unutmayın. Saygılı ve destekleyici bir dil kullanın. Bu bakımdan genel kural ş udur: Çocuklarınızla konu ş urken, çocu ğ unuzun kendisini anlatırken hangi kelimeleri kullandı ğ ını duymak istiyorsanız, siz de o kelimeleri kullanın.

12 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

13

14 Aile içinde olumlu ileti ş im nasıl olmalı? Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş im ailenin mutlulu ğ unu artırır. Ayrıca çocu ğ un bu ileti ş im tarzını model alarak hayatı boyunca sa ğ lıklı sosyal ili ş kiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yetene ğ i ile özgüvenini güçlendirir.

15 Çocuklar nasıl ileti ş im kuracaklarını anne-babalarını izleyerek ö ğ renirler. Dolayısıyla çocukların da bu önemli beceriyi ö ğ renebilmeleri için anne-babaların etkin ileti ş imciler olması gereklidir.

16 Zaman Ayırmak Çift olarak birlikte zaman geçirmek her ili ş ki için önemlidir. Ancak i ş in içinde çocuklar oldu ğ unda ba ş ba ş a geçirecek zaman bulmak da kolay olmaz. Bu nedenle anne-babalar birlikte geçirecekleri özel zaman dilimlerini önceden saptamalıdırlar. Önemli olan anne-babanın düzenli olarak birlikte zaman geçirmesidir. Bu her gün olabilir, iki günde bir olabilir, haftada bir olabilir, yani anne-baba için ne ş ekilde uygunsa o ş ekilde ayarlanabilir.

17 Zaman Ayırmak Bu özel zaman birlikte konu ş arak, beraber bir aktiviteye katılarak ya da anne ve babanın her ikisinin de ilgisini çeken herhangi bir ş eyi yaparak geçirilebilir. Önemli olan bu sürenin bir biçimde ileti ş im içerisinde geçirilmesidir. Ancak özel zaman kendili ğ inden olu ş maz, planlanması ve her iki ebeveyn tarafından korunması gerekir. Ba ş ba ş a zaman, ileti ş im kanallarının açık tutulması açısından son derece önemlidir.

18 Etkin İ leti ş im Anne-baba arasındaki ileti ş imin bir di ğ er önemli kısmı da bu ileti ş imin nasıl etkin bir ş ekilde kurulabilece ğ inin bilinmesidir. Anne- babalar etkin bir ileti ş im kuramazsa, büyük olasılıkla ba ş arısız ileti ş im yöntemlerini çocuklarına da aktaracaklardır. Anne-baba arasındaki ileti ş imin bir di ğ er önemli kısmı da bu ileti ş imin nasıl etkin bir ş ekilde kurulabilece ğ inin bilinmesidir. Anne- babalar etkin bir ileti ş im kuramazsa, büyük olasılıkla ba ş arısız ileti ş im yöntemlerini çocuklarına da aktaracaklardır.

19 Etkin İ leti ş im Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Anne-babalar böyle davrandı ğ ında karma ş ık mesajlar gönderirler. Anne-babalar duyguları konusunda dürüst olmalıdırlar.E ğ er öfkeliyseler, öfkelerini ifade etmenin uygun yollarını bulmalıdırlar.

20 Etkin İ leti ş im Dokunmak mükemmel bir sözsüz ileti ş im yoludur. Omzuna dokunmak, sarılmak duyulan memnuniyeti hem e ş e, hem de çocuklara göstermenin çok güzel bir yoludur. Dokunmak mükemmel bir sözsüz ileti ş im yoludur. Omzuna dokunmak, sarılmak duyulan memnuniyeti hem e ş e, hem de çocuklara göstermenin çok güzel bir yoludur.

21 Etkin İ leti ş im Katılım göstermek ve dinlemek etkin bir ileti ş im için gerekli iki önemli vasıftır Katılım göstermek dikkatin tam olarak konu ş an ki ş iye verilmesi demektir. Bu, o anda yapılmakta olan tüm aktiviteleri durdurarak, konu ş an ki ş inin gözlerine bakarak ve hiçbir ş ey söylemeyerek yapılabilir. Katılım göstermek ve dinlemek etkin bir ileti ş im için gerekli iki önemli vasıftır Katılım göstermek dikkatin tam olarak konu ş an ki ş iye verilmesi demektir. Bu, o anda yapılmakta olan tüm aktiviteleri durdurarak, konu ş an ki ş inin gözlerine bakarak ve hiçbir ş ey söylemeyerek yapılabilir.

22 Etkin İ leti ş im Dinlemek ise söylenen ş eylere dikkat etmek ve sadece sözlere de ğ il, konu ş an ki ş inin beden diline de kulak vermek anlamına gelir.

23 Etkin İ leti ş im Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in "ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in "ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum". Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum".

24 Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin.

25 Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar.

26 Bunun yerine: İğ neleme. İğ nelemeler kar ş ıdaki ki ş iyi yaralayabilir. Ekin bir ileti ş imde i ğ nelemelerin yeri yoktur. Bunu deneyin: Saygı göstermek. Kar ş ıdaki ki ş iye saygı göstermeye ve onun bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Görü ş lerine katılmayabilirsiniz ama dü ş üncelerinizi de ifade edebilirsiniz. Bunu deneyin: Saygı göstermek. Kar ş ıdaki ki ş iye saygı göstermeye ve onun bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Görü ş lerine katılmayabilirsiniz ama dü ş üncelerinizi de ifade edebilirsiniz.

27 Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir.

28 Bunun yerine: Niyet okuma. Kar ş ınızdaki ki ş iye onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunun yerine: Niyet okuma. Kar ş ınızdaki ki ş iye onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin.

29 Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun.

30 Bunun yerine: Geçmi ş e takılıp kalmak. Bir sorun ya da çatı ş ma çözümlendiyse, bunu daha sonraki çatı ş malarda tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Anne-babalar birbirlerine temiz bir sayfa açma fırsatı vermelidir. Bunun yerine: Geçmi ş e takılıp kalmak. Bir sorun ya da çatı ş ma çözümlendiyse, bunu daha sonraki çatı ş malarda tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Anne-babalar birbirlerine temiz bir sayfa açma fırsatı vermelidir. Bunu deneyin: Bugüne ve gelece ğ e odaklanmak. Gündemdeki belirli konu üzerinde odaklanın.

31 Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunu deneyin: Sırayla konu ş mak. Kar ş ıdaki ki ş i konu ş makta çekingen davranıyorsa, konu hakkındaki görü ş lerini sorun.

32 Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunu deneyin: Konu ş mak. Olumsuz bile olsa, duygularınızı ifade edin.

33 Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Kar ş ılıklı nezaket kurallarına uymak. Konu ş ma ne kadar alevlenirse alevlensin, kar ş ınızdaki ki ş iye nazik ve saygılı davranmaya çalı ş ın.

34 Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz.

35 Bunun yerine: Kar ş ı ş ikayetlerde bulunmak. Konu ş macının yaptı ğ ı ş ikayetlere kendi ş ikayetlerinizle yanıt vermeyin. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunun yerine: Kar ş ı ş ikayetlerde bulunmak. Konu ş macının yaptı ğ ı ş ikayetlere kendi ş ikayetlerinizle yanıt vermeyin. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Gündem olu ş turmak. Bir konu ş mada gündeme gelen ş ikayetlerin bir listesini yapın ve bir seferde yalnızca bir ş ikayeti ele alın.


"AİLE VE İLETİŞİM. Bütün çocuklar, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları