Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÇOCUKLARIMIZIN İ NTERNET GÜVENL İĞİ İ Ç İ N EBEVEYNLERE YÖNEL İ K İ NTERNET GÜVENL İ K SEM İ NER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÇOCUKLARIMIZIN İ NTERNET GÜVENL İĞİ İ Ç İ N EBEVEYNLERE YÖNEL İ K İ NTERNET GÜVENL İ K SEM İ NER İ."— Sunum transkripti:

1 1 ÇOCUKLARIMIZIN İ NTERNET GÜVENL İĞİ İ Ç İ N EBEVEYNLERE YÖNEL İ K İ NTERNET GÜVENL İ K SEM İ NER İ

2 2 İ nternet, birçok bilgisayarın birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ileti ş im a ğ ıdır. İ NTERNET NED İ R?

3 3 Internet yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir ş ekilde eri ş ebilmektedir Interneti bu haliyle bir bilgi denizine, yada büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İ NTERNET NED İ R?

4 4 Eri ş kinler için oldu ğ u kadar çocuklar için de büyük bir e ğ lence, ileti ş im ve e ğ itim kayna ğ ı olan Internet'in kullanımı ve eri ş imi hızla yaygınla ş maktadır. Internet, çocukların dünyayı ke ş fetmeleri, ö ğ renmeleri ve e ğ lenmeleri için mükemmel bir ortamdır. İNTERNET ve ÇOCUK İSTİSMARI

5 5 Internet, çocukların ö ğ renmesi, e ğ lenmesi, okuldan arkada ş larıyla sohbet etmesi ve ke ş fetmesi için harika bir yer olabilir. Ancak gerçek ya ş amda oldu ğ u gibi, İ nternet’te çocuklar için tehlikeli olabilir. ÇOCUKLARIMIZIN İNTERNET GÜVENLİĞİNİ NASIL ARTIRIRIZ?

6 6 O halde neler yapmalıyız; Çocuklarınızı, Internet deneyimlerini sizinle payla ş maya te ş vik edin. Internet'in tadını çocuklarınızla birlikte çıkarın. ÇOCUKLARIMIZIN İNTERNET GÜVENLİĞİNİ NASIL ARTIRIRIZ?

7 7 Çocuklarınız, sohbet odalarında, yada kendilerini tanıtlamaları gerekti ğ inde, kendileri hakkında ki ş isel bilgileri açı ğ a vurmayacak bir oturum açma adı belirlemeliler. Çocuklarınızın, adres, telefon numarası, nerede okula gittikleri yada nerede oynamayı sevdikleri gibi di ğ er ki ş isel bilgileri asla vermemelerini ısrarla söylemelisiniz. ÇOCUKLARIMIZIN İNTERNET GÜVENLİĞİNİ NASIL ARTIRIRIZ?

8 8 Çocuklarınızın internet etkinliklerini geli ş mi ş Internet yazılımlarıyla denetleyin. Ebeveyn denetimi, zararlı içeri ğ e filtre uygulamanızı, çocu ğ unuzun ziyaret etti ğ i siteleri izlemenizi ve oralarda ne yaptı ğ ını saptamanızı sa ğ lar. ÇOCUKLARIMIZIN İNTERNET GÜVENLİĞİNİ NASIL ARTIRIRIZ?

9 9 Çocuklar 5 ya ş ında internet’i kendi ba ş larına ke ş fetmek isteyeceklerdir. Bu dönemle birlikte, ebeveynlerin çocuklarına Internet'te güvenli ş ekilde gezinme yollarını göstermesi önemlidir. Çocuklar ve Internet : Ya ş lar ve Dönemler 5 - 6 ya ş grubu : Kendi ba ş larına yapma dönemi

10 10 Internet ortamındaki güvenlik konusunda gençlere yardımcı olmak oldukça zordur. Çünkü, genelde Internet yazılımları hakkında ebeveynlerinden daha fazla bilgiye sahiptirler. Çocuklar ve Internet : Ya ş lar ve Dönemler 13 - 17 ya ş grubu : Teknik bilginin arttı ğ ı dönem

11 11 Çocukların MSN Messenger gibi sohbet programlarını kullanabilmeleri için kaç ya ş ında olmaları gerekir? 13 ya ş ın altındaki çocukların MSN Messenger kullanabilmeleri için ebeveynlerinden izin almaları gerekir. Çocuklar ve Internet : Sık sorulan sorular

12 12 Çocuklar Internet ba ğ ımlısı olabilir mi? Evet. Internet özellikle do ğ rudan ileti ş im kuramayanlar için müthi ş bir araçtır. Çünkü görünüm ve atletik beceriler önemli de ğ ildir ve böylece özgüvenleri geli ş ebilir ve popüler olabilirler. Ancak, a ş ırı düzeyde bilgisayar kullanımı çekingen çocukları ya ş ıtlarından daha da uzakla ş tırabilir yada ev ödevi, alı ş tırma, uyku veya ba ş kalarıyla zaman geçirme gibi di ğ er etkinliklere zaman ayırmalarını engelleyebilir. Çocuklar ve Internet : Sık sorulan sorular

13 13 Filtreleme yazılımları i ş e yarıyor mu? Filtreleme araçları, küçük ya ş taki çocuklar için ebeveyn gözetimine ek olarak kullanılabilir, ancak ebeveyn gözetiminin yerini almamalıdır. Çocuklar ve Internet : Sık sorulan sorular

14 14 TE Ş EKKÜRLER !

15 15 ÇOCUKLARIMIZIN İ NTERNET GÜVENL İĞİ İ Ç İ N EBEVEYNLERE YÖNEL İ K İ NTERNET GÜVENL İ K SEM İ NER İ


"1 ÇOCUKLARIMIZIN İ NTERNET GÜVENL İĞİ İ Ç İ N EBEVEYNLERE YÖNEL İ K İ NTERNET GÜVENL İ K SEM İ NER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları