Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 -7 ya ş arasındaki yıllar çocu ğ un ya ş amında geli ş im hızının yüksek oldu ğ u ve çocu ğ un ki ş ili ğ inin biçimlendi ğ i en önemli yıllardır. Çocu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 -7 ya ş arasındaki yıllar çocu ğ un ya ş amında geli ş im hızının yüksek oldu ğ u ve çocu ğ un ki ş ili ğ inin biçimlendi ğ i en önemli yıllardır. Çocu."— Sunum transkripti:

1

2 6 -7 ya ş arasındaki yıllar çocu ğ un ya ş amında geli ş im hızının yüksek oldu ğ u ve çocu ğ un ki ş ili ğ inin biçimlendi ğ i en önemli yıllardır. Çocu ğ un ki ş ili ğ inin temel yapısı bu dönemde olu ş maktadır. Bu yılların önemi tartı ş ılmaz bir gerçektir.

3 Çocu ğ un geli ş imi bu ya ş larda da devam eder. Boyu uzar, kilo artı ş ı devam eder. Di ş de ğ i ş imi tamamlanır. Yeni motor beceriler kazanır. El becerileri artar. Yaptı ğ ı hareketlerin hızını kendi ayarlayabilir. Belli bir esneklik kazanır. Kız çocukları erkek çocuklarına oranla daha hızlı geli ş im gösterir.

4  Konu ş ma yoluyla ba ş kalarının söyledi ğ ini do ğ ru bir ş ekilde anlayabilir.  Kendisine ait söz da ğ arcı ğ ı geli ş tirmi ş tir.  Sözcükleri do ğ ru olarak telaffuz edebilir.  Anla ş ılır bir cümle yapısı kurabilir.

5 Fikir alı ş veri ş inde bulunabilir. Kendi cinsinden çocuklarla gruplar olu ş turabilir. Arkada ş lık ili ş kileri önemlidir. Yeni arkada ş lıklar kurar. Duygularına hâkim olabilir. Her zaman çevresinden övülmeyi, be ğ enilmeyi, sevilmeyi bekler. Çabuk ki ş ilik de ğ i ş tirebilirler, korku sevinç ve öfke gibi duyguları aniden de ğ i ş ebilir. Kendini güvende hissetmek ister.

6 Atasözleri ve deyimleri anlamayabilir. Bazı mecaz sözcükleri kavramakta güçlük çekebilir. Kendi kendine ö ğ renme ve anlama çabasındadır. Mantıklı dü ş ünebilir, kendisini ele ş tirebilir.

7 Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu ba ş langıç hem onun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin ba ş langıcı....

8 Sizce bu yeni ortam çocuklarımız için neler ifade ediyor?

9 Okul, çocuklar için yeni bir sosyal ortamdır.

10 Yeni ve farklı arkada ş lar ve ö ğ retmenler Yeni bir fiziksel çevre (Ortam) Yeni kurallar, onları bekleyen sorumluluklar (örne ğ in, sabah vaktinde kalkıp hazırlanmak, okula yeti ş mek vb.)

11

12 Çocu ğ unuzun sa ğ lık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocu ğ un hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakır. Bir kısmı ise; do ğ urdukları devamlı acı ve a ğ rılar yüzünden çocu ğ un ilgi ve dikkatini ders konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sa ğ lık durumu çocu ğ un okul ba ş arısına etki etti ğ i gibi bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranı ş ların da sebebi olacaktır.

13 Çocu ğ unuzu kahvaltı ettirmeden veya yemek yedirmeden kesinlikle okula göndermeyiniz. İ lkö ğ retimdeki çocuk hızlı bir büyüme ve geli ş me dönemindedir. Bu konuda titiz olunuz. Yemeklerini zamanında yediriniz.

14 Çocu ğ unuzun kılık- kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin okul kurallarına uymasına ve temizli ğ ine dikkat ediniz.

15 Çocu ğ unuzun derslerinin ve davranı ş larının daha iyiye yönelmesi için, ö ğ retmenlerle sıkı bir i ş birli ğ i kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.

16 Çocu ğ unuzun ya ş amındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk ya ş amında en çok etkili örnekleri ailesinden alır. Anne-baba olarak tüm davranı ş larınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

17 Çocu ğ unuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayaca ğ ı ş eyleri istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde ba ş arı göstermeye zorlamayınız.

18 Çocu ğ un tüm arzularının yerine getirilmesi ona her istedi ğ i ş eyi yapabilece ğ i, elde edilebilece ğ i kanısının verilmesi veya tam tersi isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çe ş itli uyumsuz davranı ş lar geli ş tirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz.

19 Çocu ğ unuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlı ğ ını mümkünse önce günlük olarak veriniz. Daha sonra bunu haftalık ve aylık yapabilirsiniz. Bunu yaparken çocu ğ unuzun ihtiyaçlarını göz önüne alarak harçlı ğ ını niçin verdi ğ inizi ona açıklayınız. Böylelikle kendisini yönetmesini ö ğ renecek ve sorumluluk kazanacaktır.

20 Çocuklarınızı ba ş ka çocuklarla veya karde ş leri ile mukayese etmeyiniz. Her insanın sahip oldu ğ u nitelikler farklıdır. Onları oldu ğ u gibi kabul ediniz.

21 Çocuklarınızla iyi notların yanında zayıf not almasının da normal oldu ğ unu ve çalı ş makla durumunu düzeltebilece ğ ini telkin ediniz.

22 Çocu ğ unuzun okul ya ş antısı ile ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz.

23 Çocu ğ unuzun okul dı ş ındaki arkada ş larını kontrol ediniz.

24 Çocu ğ unuzun okul ve ö ğ retmenler hakkında ş ikayetleri olursa onu dinledikten sonra okul yönetimi ve ö ğ retmenler ile görü ş ünüz. Asla ö ğ rencinin yanında ö ğ retmenini ele ş tirmeyiniz.

25 Ders çalı ş ırken, çocu ğ unuzu ev i ş i, çar ş ı, pazar i ş i için rahatsız etmeyiniz.

26 Çocuklarınızı ba ş kalarının yanında ele ş tirmeyiniz. Onun a ş a ğ ılık duygusuna kapılmasını önleyiniz.

27 Tv izlemede çocu ğ unuza seçici olma alı ş kanlı ğ ı kazandırınız. Sürekli TV izlemek çocu ğ unuzun ba ş arısını olumsuz yönde etkiler. Ancak bunu zor kullanarak de ğ il ikna ederek gerçekle ş tiriniz.

28 Çocu ğ unuzun okuluna ve eve zamanında geli ş ini sa ğ layınız, varsa geç kalma alı ş kanlı ğ ının nedenini ara ş tırınız.

29 Evde çocu ğ unuza rahat bir çalı ş ma ortamı hazırlayınız. Çocuklarınızın zararlı alı ş kanlıklar edinmesine engel olunuz. Onların zararlı alı ş kanlıklara kar ş ı duyarlı olmalarını sa ğ layınız.

30 Çocuklar önünde yapılan tartı ş malar, kavgalar onları mutsuz, güvensiz ve endi ş eli olmalarına neden olur. Sorunlarınızı yanında konu ş mayınız, münaka ş a etmeyiniz.

31 Çocu ğ unuzun çe ş itli sorunları için sınıf ö ğ retmenine ve okul rehber ö ğ retmene ba ş vurunuz. Bunu yaparken evdeki davranı ş larını da açık yüreklilikle anlatınız.

32 Çocu ğ unuzun çalı ş ma programı yapmasına, uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalı ş ma üzerinde durunuz.

33 Çocu ğ unuzun bo ş zamanlarını de ğ erlendirmesinde size büyük sorumluluklar dü ş mektedir. Onların bo ş zaman faaliyetleri ile ilgileniniz. Çe ş itli i ş ve u ğ ra ş lar hazırlayınız.


"6 -7 ya ş arasındaki yıllar çocu ğ un ya ş amında geli ş im hızının yüksek oldu ğ u ve çocu ğ un ki ş ili ğ inin biçimlendi ğ i en önemli yıllardır. Çocu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları