Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE STUDY SEDA ERDEM 060080352. A serial killer of elderly women: Analysis of a multi-victim homicide investigation (2009)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE STUDY SEDA ERDEM 060080352. A serial killer of elderly women: Analysis of a multi-victim homicide investigation (2009)"— Sunum transkripti:

1 CASE STUDY SEDA ERDEM 060080352

2 A serial killer of elderly women: Analysis of a multi-victim homicide investigation (2009)

3 * 1995- 1997 yılları arasında İ talya’nın güneyinde 15 ya ş lı kadın cinayeti,70 ya ş üstü *3 cinayet hariç ki bunlar bo ğ ularak öldürülmü ş, di ğ er 12 cinayette ise kurbanlar boynundan defalarca bıçaklanmı ş, ayrıca bazıları cinsel saldırıya da maruz kalmı ş *Tüm kurbanlar apartmanların giri ş katında oturuyor ve cesetleri oturdukları katlarda bulunuyor,apartmana zorla giri ş bulgusu yok *Cinayetlerin ço ğ unda katil, kurbanın evindeki mücevher ve parayı da çalmı ş *Disiplinli bir ekip çalı ş ması sonucu katilin profili çıkarılabiliyor MAKALE İ ÇER İĞİ NE GENEL BAKI Ş

4 MAKALEYE GENEL BAKI Ş (DEVAM) * İş lenen cinayetlerde uygulanan yöntemler daha önce o bölgede i ş lenmi ş cinayetlerde uygulanan yöntemlere benzemiyordu hatta anormaldi. *Buradan failin önceden cinsel suçlarla tutuklanmı ş bir göçmen olabilece ğ i fikri ortaya çıktı. *15 Eylül 1997’de bir ş üpheli yakalandı.Tunuslu, 35 ya ş ında *Adı: BEN MOHAMED EZZEDINE SEBAI. *2007’de Sebai 1995-97 arası i ş lenen 15 cinayeti itiraf etti.

5 MAKALEN İ N AMACI Makalenin amacı: Güney İ talya’da ya ş anan, örne ğ ine az rastlanan fakat kayda de ğ er bu seri katil olayını, katilin kurban seçim sürecini ve kurbanlarını nasıl öldürdü ğ ünü anlatmaktır. Ayrıca katilin ruh halini, akli dengesini, cinayetler sonrası yapılan ara ş tırmalarda ş ahsa konulan klinik tanıları ve çocuklu ğ unu tartı ş maktır.

6 OLAY *BEN MOHAMED EZZEDINE SEBAI, 1990 da İ talya’ya yerle ş en Tunuslu biridir. *1995-97 yılları arasında Güney İ talya’nın Apulia topraklarında 12 ya ş lı kadın cinayeti tespit edildi (70 ya ş üzeri). Cinayetler Apulia topraklarının iki ana bölgesindeydi 1)Foggia’nın çevresi 2) Foggia’nın yakla ş ık 300km güneyindeki Taranto eyaletinde( Ş EK İ L).

7

8 *Kronolojik olarak bakarsak 3 kurban 1996da,9 kurban 1997de öldürülmü ş. 12 cinayet de boyundan bıçaklamayla gerçekle ş mi ş, ş imdi tabloda hangi tarihlerde, hangi ş ehirlerde, hangi ya ş larda ve boyunun nerelerinden kaç kez yaralandı ğ ını görebiliriz (Tablo1)=> Kurbanlar, yaşları, bıçaklanma şekilleri ve yara sayıları

9 Şekil 1: Yara şekilleri, kurbanların bulunduğu eyalet ve tarihler *Yaralara bakıldığında sığ ve açılı ve genellikle solda olduklarından sağ elli bir kişi tarafından cinayetin işlendiği ön görülüyor; fakat cinayet mahalinde bıçak bulunamıyor. Farklı bölgelerde yapılan otopsi sonuçlarından faydalanılarak adli patolojistlerin vardığı kanı: =>>yaraların şekil ve boyutundan anlaşıldığına göre bıçak 2-3 cm ene ve 10-12cm ‘lik uzunluğa sahiptir.

10 *Kurbanlar apartmanların giri ş katında yerde yatık halde bulunuyor ve içeriye zorla bir giri ş yok *Bu resim 7.olaya aittir: Kurban 82 ya ş ında ve boynunun sol tarafına 8 bıçak darbesi alarak ölmü ş

11 *Suçlu cinayet sonrası evi da ğ ıttı ğ ından olay yeri inceleme yetkilileri ilk olarak bu da ğ ınıklı ğ ın tipik bir hırsızlık suçu olabilece ğ ini dü ş ündü Bu resim 1.olaya aittir: Gardrop ve yatak üzeri oldukça fazla da ğ ıtılmı ş

12 *1997nin ba ş larında bölgesel ara ş tırma sonucu ilk 4 kurbanın birbirleriyle ba ğ lantılı oldu ğ u bulundu ve bu sonuç tek bir seri katilin olabilece ğ i fikrini do ğ urdu. Bu teori 1997’nin mayıs ayında i ş lenen ve önceki olaylarla aynı karakteristi ğ e sahip 3 olayın i ş lenmesiyle desteklendi. 1996-97 de i ş lenen cinayetlerin zaman tablosuna bakarsak:

13 *Sonuçta katilin profili olu ş turuldu. Polisin ş üpheliler listesiyle kar ş ıla ş tırılmak istendi. Adli patalojist ve adli psikiyatristlerden olu ş an bir takım, ara ş tırma raporlarını incelemek üzere toplanıyor ve kurbanların ortak özellikleri belirleniyor: --kurbanlar 70 ya ş üzeri kadınlar, -- apartmanların giri ş katlarında oturuyorlar, --içeri girmek için herhangi bir zorlama yok, --kurbanların daireleri soyulmu ş, --kurbanlar boyunlarından bıçaklanmı ş, savunma yaraları *Katilin cinayetler sonrası apartmanda zaman harcadı ğ ı belirlendi. 4.ve 9.olaylarda banyoda kan izlerine rastlandı.Bu da katilin ellerini yıkamak için banyoya girdi ğ inin bir kanıtı. 6.olayda olay yerinde sigara izmaritlerine rastlandı. Olayın i ş leni ş i sıra dı ş ıydı ve katil yabancı uyrukluydu,sa ğ eliyle bıça ğ ı çok iyi bir ş ekilde kullanıyordu. Katil antisosyaldi ve kurbanlarından cinsel açıdan faydalanıyordu. Bu kanıyı A ğ ustos 1997’de i ş lenen 11.olayda kurban üzerinde rastlanan sperm kalıntıları açı ğ a çıkardı.

14 YAKALANI Ş *16 eylül 1997’de son cinayetini i ş ledikten sonra trene binerken yakalanan Sebai, son cinayetindeki kurbanının kom ş usu tarafından ş ikayet edildi. Kız 8 ya ş ınaydı ve katilin kanlanan elbisesini yok ederken onu gördü. Sebainin, 12.cinayetinden sonra kanlı elbiseden DNA profili çıkarıldı. Sebai ara ş tırmalar sırasında suçsuz oldu ğ unu iddia etti. *Sebai’nin tüm cinayetlerle ba ğ lantısını kurmak zordu.Bu yüzden 5.8.9. ve 15. olaylarda ondan hariç 8 ki ş i daha tutuklanmı ş tı (TABLO).

15

16 *2005’te Sebai 5.8.9.ve 15.cinayetleri kendisinin i ş ledi ğ ini itiraf ediyor. 2007’de de geri kalan 8 cinayeti itiraf ediyor. Bu itiraflar bir önceki tabloda gösterilen tüm cinayetlerin Sebai tarafından i ş lendi ğ ini ortaya koyuyor. 12 cinayet harici kalan bu 3 cinayet normal ölüm gibi gözüküyordu; fakat Sebai bunları elleriyle bo ğ arak öldürmü ş tü. Bunların yanı sıra Sebai’nin parmak izlerine 4. Ve 9.olaydaki apartmanlarda rastlandı. *6. ve 11. olaylarda bulunan sperm ve sigara izmariti kalıntılarından ula ş ılan DNA profili ile Sebai’nin DNA’sı da uyu ş uyordu. Bu da DNA’nın çıkılması zor olayları nasıl çözdü ğ ünü gösteriyor.

17 SONUÇ-TARTI Ş MA *Sebainin itiraflarına bakılırsa; o, kurbanlarını kasıtlı olarak rasgele seçiyordu ve kurbanları onunla hiçbir ş ekilde ki ş isel bir ileti ş ime geçemeyecek ki ş iler olmalıydı. Ya ş lı kadınların evine, onların yalnız oldukları anda kutsal resim satıcısı olarak giriyor ve hızla kurbanına saldırarak onu öldürüyordu. Boynundan bıçaklamasının sebebi ise kurbanın ba ş kasına ba ğ ıramadan, yardım isteyemeden ölmesiydi. Boyundan bıçaklayarak öldürmek Müslümanlardaki et hazırlama tekni ğ inden (halal) aklına gelmi ş. Bu teknikte,hayvanlar gırtlaklarından kesilerek bilinçleri gidene kadar yani ölene kadar kanı akıtılır ve ölür.

18 SONUÇ-TARTI Ş MA(DEVAM) *Seri katillerin ya ş adıkları kötü çocukluk yılları onları bu tip cinayetlere yönlendirir. Sebai’nin babası da ona kötü davranıyor, onu tavana asıyor ve ayakların basarak ayaklarını çi ğ niyormu ş. *Sebai itirafları sırasında bu ş ekilde yeti ş mesinde büyükannesinin büyük bir rolü oldu ğ unu söylüyor. Büyükannesi zorba tavırlı ve kötü niyetliymi ş. Ayrıca anne ve büyükannesinin Türk hamamlarındaki ‘’siyah elbiseli’’ ya ş lı kadın arkada ş larından gördü ğ ü tacizler onu İ talya’daki siyah elbiseli ya ş lı kadınları kurban olarak seçmeye yönlendirmi ş. *Adli psikiyatrların görü ş üne göre seri katiller psikopat, ba ş kasına acı çektirmekten zevk alan, deli, antisosyal ki ş iliklere sahiptirler.

19 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER!!!


"CASE STUDY SEDA ERDEM 060080352. A serial killer of elderly women: Analysis of a multi-victim homicide investigation (2009)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları