Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOL İ UM PERENNE ( İ NG İ L İ Z Ç İ M İ ). Kolay tesis olan ve çok karde ş lenen bir bitkidir. Basılma ve çi ğ nenmeye kar ş ı çok dayanıklıdır. Serin-nemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOL İ UM PERENNE ( İ NG İ L İ Z Ç İ M İ ). Kolay tesis olan ve çok karde ş lenen bir bitkidir. Basılma ve çi ğ nenmeye kar ş ı çok dayanıklıdır. Serin-nemli."— Sunum transkripti:

1 LOL İ UM PERENNE ( İ NG İ L İ Z Ç İ M İ )

2

3 Kolay tesis olan ve çok karde ş lenen bir bitkidir. Basılma ve çi ğ nenmeye kar ş ı çok dayanıklıdır. Serin-nemli ve kı ş ları sert olmayan iklimlerin oldu ğ u yörelere adapte olmu ş tur.

4

5 Tohumların iri olu ş u nedeniyle ekimden sonra çabuk çimlenmekte ve alanı çabuk kapatabilmektedir. Tohum 3-10 günde çimlenebilir. Tohum saflı ğ ı % 98-99 oranında çimlenme gücü % 85-95 arasındadır.

6

7 Akdeniz İ klim Ku ş a ğ ı’nın sıcak ve kurak stresi, bu bitkinin yeti ş mesini sınırlamakta ancak özel ko ş ullarda ve kısmen gölge olan alanlarda, doyurucu bir ye ş il örtü elde edilebilir. Hastalıklara kar ş ı dayanıklıdır.

8 Sıcak ve kuru hava ş artlarında ve bakımın çok iyi yapılması gereken yerlerde mutlaka di ğ er türlerle beraber kullanılmalıdır. Yapılan çalı ş maları sonucunda,sıca ğ a ve so ğ u ğ a,yıpranmaya dayanma ile renk, hastalıklara direnç gibi özellikleri de ğ i ş tirilebilen varyeteler üretilmi ş tir.

9 Kısa biçmelere dayanamadıkları gibi kısa ömürlü çe ş itlerdir. Çok de ğ i ş ik toprak tiplerine adapte olabilir, nötr veya hafif asit yapıdaki yüksek verimli topraklarda en iyi performansı göstermektedir.

10 Ev bahçeleri, mezarlıklar, parklar bina çevreleri, hava alanları ve genel amaçlı ye ş il alanların kurulmasında yaygın olarak yararlanılır.

11 Akdeniz İ klim Ku ş a ğ ı’nda köpekdi ş i parsellerindeki sararmanın giderilmesi amacıyla “Üstten Tohumlama” da iyi bir seçenek olu ş turmaktadır.

12 Lolium multiflorum İ talyan çimi oldukça yo ğ un ve saçaklı bir büyüme gösterir. Bu çim türü çiftçilerin elindeki en hızlı geli ş me gösteren türdür. Tesis edildi ğ i yılda çok iyi bir büyüme gösterir ve takip eden baharında erken büyümeye ba ş lar. Otlatma ve biçimlemeden sonra hızlı büyüme gösterebilir. Fakat genellikle dona kar ş ı duyarlı ve ş iddetli kı ş ların sonucunda ilk yıldan sonra verim büyük ölçüde azalabilir. Bununla birlikte, İ talyan Çiminin de ğ i ş ik varyetelerinin dona kar ş ı dayanıklılı ğ ı da büyük ölçüde de ğ i ş iklik gösterir. Bu tür, Güney Avrupa orijinli olmasına ra ğ men ş u anda Danimarka'da kullanılan en önemli türdür. A ğ ır ve kumlu toprakların her ikisinde de iyi geli ş ebilir ama en iyi geli ş imini çok iyi i ş lenmi ş ve gübreyle desteklenmi ş topraklarda gösterir.

13


"LOL İ UM PERENNE ( İ NG İ L İ Z Ç İ M İ ). Kolay tesis olan ve çok karde ş lenen bir bitkidir. Basılma ve çi ğ nenmeye kar ş ı çok dayanıklıdır. Serin-nemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları